Yassı foliküler hücreler ilk küboidal ve sonra kolumnar şekle dönüşür. Bu hücreler granüloza hücrelerinin meydana getirdiği stratum granulosum olup ovumun çevresinde çok katlı bir tabaka oluşturmak üzere aktif olarak bölünürler. Böylece tek tabakalı primordial folikül çok tabakalı primer foliküle dönüşmüş olur. Oositler kalın, amorf bir örtü olan zona pellusida ile çevrili olup bu katman en az üç farklı glikoprotein içerir. Folikül hücrelerin uzantıları ve oosit mikrovillusları, zona pellusida içine uzanırlar ve birbirleriyle aralık bağlantıları aracılığı ile iletişim kurarlar.
Foliküller granüloza hücrelerinin boyca ve sayıca artmasıyla büyüyüp kortikal bölgenin daha alt bölümlerine göç eder (Junqueira ve ark 1998).
Stratum granulosum 812 tabakalı olduğu zaman foliküler kitleden meydana gelen sıvı ile düzensiz küçük boşluklar doldurulur. Foliküler tabakanın iç tarafındaki bu boşluğa antrum boşluğu denir. Folikül de antral folikül ya da sekonder folikül olarak tanımlanır.
Folikül sıvısı bileşenlerini glikozaminglikanlar, steroid bağlayıcı proteinler ve yüksek konsantrasyonda hormonlar (progesteron, andojen, östrojen)bulunur. Granüloza hücresi ile çevrelenmiş olan ovum, antral kavitenin bir kenarında ovulasyona hazır olacak şekilde sıkıştırılmıştır. Bu tümsek kumulus ooforus olarak tanımlanır (Leeson ve ark 1988).
Bir grup granüloza hücresi oositin çevresinde yoğunlaşır ve korona radiata oluşturur. Bu granüloza hücreleri ovaryumu terk ederken oosite eşlik eder. Korona radiata hücreleri ovumun hücre membranı ile temas halindedir ve zona pellusida boyunca uzanır. Ayrıca ovumun mikrovillusları zona pellusida içine doğru uzanır. Granüloza hücrelerinin oluşturduğu epitelyum hücreleri antrum boşluğunun çevresinde düzensiz tabakalar halinde uzanır. Granüloza hücreleri arasında yoğun boyanan küçük yığınlar görülür. Bu ekstrasellüler materyale Cell-Exner cisimleri denir. Bu cisimler periodik asit schiff pozitif boyası ile boyanır (Leeson ve ark 1988, Junqueira ve ark 1998).
Folikülün hemen yanında stromada yer alan epitelyum hücrelerinde bol mikrovillusun bulunduğu, aralarında glikoprotein ara maddenin de yer aldığı, fibroblastlar teka folikülü oluşturmak üzere farklılaşırlar. Bu katman daha sonra teka
411. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması - Sayfa 14
kapsüle organize olur. Bu dönem teka hücrelerinin ortaya çıktığı dönemdir. Teka hücreleri bir bazal lamina ile stratum granulosumdan ayrılır ve 2 tabakaya farklılaşır. İçteki vasküler tabakaya teka interna, dıştaki fibröz tabakaya teka eksterna denir. Teka interna geniş stromal hücreler içerir ve bu hücreler salgı yaparlar. Ayrıca çok sayıda kapiller içerirler. Teka eksterna ise sıkıca paketlenmiş...
Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması - Sayfa 15
materyale Cell-Exner cisimleri denir. Bu cisimler PAS pozitif boyanır (Leeson ve ark 1988, Junqueira ve ark 1998). Bir folikül 10-14 gün içinde maturasyonunu tamamlar. Matür bir folikül yaklaşık 18-20 mm çapa sahip olup kortekse yerleşmiştir ve medullada bir çentik oluşturur. Bu ovaryumun yüzeyinde bir şişliktir ve stigma adını alır. Tunika albuginea ve teka hücre tabakaları incelmiştir. Folikül ...
Puberte döneminde Capsaicin uygulanan sıçanların ovaryum dokusunda transforme edici gelişim faktörü alfa'nın immunohistokimyasal dağılımı ve gen ekspresyonu İmmunohistochemical distributiom and - Sayfa 16
5 değerlendirilir. Tek katlı epitel içeren foliküle unilaminer primer folikül, stratum granülozum içeren foliküle ise multilaminer primer folikül de denir (22). 2. b. Sekonder Folikül: Folikül hücreleri bölünmelerine devam edip, sayılarını arttırırlar. Bu evrede, folikül hücrelerinin tanecikli görünüşleri nedeniyle, bunların oosit etrafında oluşturdukları tabakaya, zona granüloza denir. Hemen oo...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sekonder
hücreleri
hücreler
antrum
hücre
küçük


11. SAYFA ICERIGI

Yassı foliküler hücreler ilk küboidal ve sonra kolumnar şekle dönüşür. Bu hücreler granüloza hücrelerinin meydana getirdiği stratum granulosum olup ovumun çevresinde çok katlı bir tabaka oluşturmak üzere aktif olarak bölünürler. Böylece tek tabakalı primordial folikül çok tabakalı primer foliküle dönüşmüş olur. Oositler kalın, amorf bir örtü olan zona pellusida ile çevrili olup bu katman en az üç farklı glikoprotein içerir. Folikül hücrelerin uzantıları ve oosit mikrovillusları, zona pellusida içine uzanırlar ve birbirleriyle aralık bağlantıları aracılığı ile iletişim kurarlar.
Foliküller granüloza hücrelerinin boyca ve sayıca artmasıyla büyüyüp kortikal bölgenin daha alt bölümlerine göç eder (Junqueira ve ark 1998).
Stratum granulosum 812 tabakalı olduğu zaman foliküler kitleden meydana gelen sıvı ile düzensiz küçük boşluklar doldurulur. Foliküler tabakanın iç tarafındaki bu boşluğa antrum boşluğu denir. Folikül de antral folikül ya da sekonder folikül olarak tanımlanır.
Folikül sıvısı bileşenlerini glikozaminglikanlar, steroid bağlayıcı proteinler ve yüksek konsantrasyonda hormonlar (progesteron, andojen, östrojen)bulunur. Granüloza hücresi ile çevrelenmiş olan ovum, antral kavitenin bir kenarında ovulasyona hazır olacak şekilde sıkıştırılmıştır. Bu tümsek kumulus ooforus olarak tanımlanır (Leeson ve ark 1988).
Bir grup granüloza hücresi oositin çevresinde yoğunlaşır ve korona radiata oluşturur. Bu granüloza hücreleri ovaryumu terk ederken oosite eşlik eder. Korona radiata hücreleri ovumun hücre membranı ile temas halindedir ve zona pellusida boyunca uzanır. Ayrıca ovumun mikrovillusları zona pellusida içine doğru uzanır. Granüloza hücrelerinin oluşturduğu epitelyum hücreleri antrum boşluğunun çevresinde düzensiz tabakalar halinde uzanır. Granüloza hücreleri arasında yoğun boyanan küçük yığınlar görülür. Bu ekstrasellüler materyale Cell-Exner cisimleri denir. Bu cisimler periodik asit schiff pozitif boyası ile boyanır (Leeson ve ark 1988, Junqueira ve ark 1998).
Folikülün hemen yanında stromada yer alan epitelyum hücrelerinde bol mikrovillusun bulunduğu, aralarında glikoprotein ara maddenin de yer aldığı, fibroblastlar teka folikülü oluşturmak üzere farklılaşırlar. Bu katman daha sonra teka
4

İlgili Kaynaklarsingle.php