Resim 1.1. KOK un invert mikroskop görüntüsü X20
Kumulus hücre varlığının oosit üzerindeki gelişimini birçok yönden etkilemekte olup değişik aktivatör ve inhibitörler devreye girmektedir. Bu nedenle KOK yapısının identifikasyonu önemlidir (Hernandez-Gonzalez ve ark 2006).
1.7. Kumulus Hücreleri ve Hyaluronik Asit
Kumulus hücre matriksi hücreler arası etkileşim sonucu yapısında tekrarlayan disakkaritlerden oluşan glukronik asit ve N-asetilglukozamini içeren glukozaminoglikan formdaki HA içerir. Bir kısım gonadotropinler (LH, FSH) üretimini ve depolanmasını uyarır (Russell ve Robker 2007).
HA hücre dışı matriksinin ana bileşenlerinden glukozaminoglikanların bir alt sınıfı olup, insan vücudunda hem yapısal olarak yer almakta, hem de fizyolojik olarak birçok fonksiyona katılmaktadır. Hücre dışı matriksi üç ana sınıf biyomolekül içermektedir. Bunlar; yapısal proteinler (örn. kollajen, elastin vs.), özelleşmiş proteinler (örn. fibronektin, laminin vs.) ve proteoglikanlardır (Aytekin ve Çaylak 2009).
1421. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 49
Ovulasyon öncesi dönemde oosit etrafında kumulus matriksinin hızla oluşumu yegane ve dinamik biyolojik bir olaydır. Somatik over hücreleri ve oosit tarafından üretilen proteinler ve dolaşan hormonlar sayesinde kumulus hücrelerinin kompleks genlerinin regulasyonu ile kumulus matriksi oluşur. Bu kompleksin düzgün oluşumu ve birleşimi, folikül çatlaması, oositin transportu ve fertilizasyonu gibi kadı...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 50
versikanlar bulunur. Uygun şekilde genişlemiş kumulus matriksinin fertilizasyon için çok önemli olduğu bilinmektedir. Farelerde yapılan bazı çalışmalar bize; kumulus matriksini oluşturan bikunin, Tnfip-6 veya PTX3 genlerinin farenin genetik problemleri sonucu ekspresyonunun oluşmaması halinde oosit fertilizasyon yetmezliğine bağlı sterilite veya subfertiliteye neden olduğunu göstermiştir (178, 179...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreleri
hücreler
kumulus
oosit
matriksi


21. SAYFA ICERIGI

Resim 1.1. KOK un invert mikroskop görüntüsü X20
Kumulus hücre varlığının oosit üzerindeki gelişimini birçok yönden etkilemekte olup değişik aktivatör ve inhibitörler devreye girmektedir. Bu nedenle KOK yapısının identifikasyonu önemlidir (Hernandez-Gonzalez ve ark 2006).
1.7. Kumulus Hücreleri ve Hyaluronik Asit
Kumulus hücre matriksi hücreler arası etkileşim sonucu yapısında tekrarlayan disakkaritlerden oluşan glukronik asit ve N-asetilglukozamini içeren glukozaminoglikan formdaki HA içerir. Bir kısım gonadotropinler (LH, FSH) üretimini ve depolanmasını uyarır (Russell ve Robker 2007).
HA hücre dışı matriksinin ana bileşenlerinden glukozaminoglikanların bir alt sınıfı olup, insan vücudunda hem yapısal olarak yer almakta, hem de fizyolojik olarak birçok fonksiyona katılmaktadır. Hücre dışı matriksi üç ana sınıf biyomolekül içermektedir. Bunlar; yapısal proteinler (örn. kollajen, elastin vs.), özelleşmiş proteinler (örn. fibronektin, laminin vs.) ve proteoglikanlardır (Aytekin ve Çaylak 2009).
14

İlgili Kaynaklarsingle.php