yüzeyinde mevcut olan reseptörler, bu hücrenin hangi faktörlere cevap vereceğini belirlerler (Güneş 1999).
İn vitro koşullarda yapılan çalışmalarda granüloza hücrelerince IGF1 salındığı bunun da granuloza hücre mitoz aktivasyonunda etkili olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerinin in vitro maturasyonunda oosit maturasyonunun desteklendiği bildirilmiştir (Buccione ve ark 1990).
Oosit ve kumulus hücreleri arasında büyüme faktörleri ve gen aktivasyonu etkileşiminin oosit fertilize olduktan sonra da devam ettiği düşünülmektedir (Li ve ark 2008).
1.8.1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF)
EGF; mitojenik bir potansiyele sahiptir. Hücrelerin çoğunda proliferasyonu uyarır. EGF, proteolitik bir bölünme ürünü olan tirozin kinaz aktivitesi gösteren, bir hücre-yüzey reseptörü ile işlev görmektedir. Bu reseptör aynı zamanda transforming büyüme faktörü alfanın (TGF-) mitojenik etkisinde de görev yapar (Reizel ve ark 2010).
İn vitro gelişen oositlerin sitoplazmik maturasyonu için pozitif bir sinyalin gerekli olduğu düşünülmüş ve bunun için EGF kullanımı denenmiştir. EGFnin folikül ve kumulus hücreleriyle çevrelenmiş fare oositlerinde, germinal vezikül dağılması sürecini stimüle ettiği gösterilmiştir (Bulgurcuoğlu ve ark 2003).
Yapılan bir araştırmada, oosit kumulus hücreleri ile birlikte ve kumulus hücreleri olmadan in vitro kültüre edilmiş ve bunlardan kumulus hücresi ile birlikte kültüre edilen oositlerde I. kutup cisimciğin oluştuğu gözlenmiştir. Bu durumun kumulus hücrelerindeki aktif EGF salgılanışı ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Ayrıca granuloza ve kumulus hücrelerinin, EGF ile birlikte diğer büyüme faktörlerini salgıladığı ve bunların da oosit gelişimi için gerekli sinyaller olduğu da bilinmektedir (Das ve ark 1991).
1825. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sığır oositlerinin in vitro maturasyonuna follikül uyarıcı hormon ve insan menopozal gonadotropini'nin etkisi - Sayfa 45
36 Teka hücrelerinin ve/veya granulosa hücrelerinin membran reseptörlerine (membrane-bound receptors) bağlanarak biyolojik aktivitelerini gösteren bu büyüme faktörlerinin üretimi ve sekresyonu, follikülün çapı ve kalitesi ile yakından ilişkilidir. lnsulin benzeri büyüme faktörü-!, IGF-11 ve aktivin gibi bazı büyüme faktörlerinin aktiviteleri lokal olarak üretilen bağlanma proteinlerince (IGF bağl...
Erciyes Üniversitesi Tıp Takültesi Tüp Bebek Ünitesinde ocak 2005-ocak 2011 tarihleri arasında tedavi gören hastaların klinik gebeliği üzerine endometrium, embriyo sayısı ve kalitesi, embriyo transfer şekli gibi parametrelerin etkileri - Sayfa 44
31 2.5.2. Oositlerin İn Vitro Matürasyonu LH pikinin in vivo ortamda mayozu tekrar başlaması için uyardığı açıksa da, folliküllerden in vitro kültür ortamına alınan kumulus-oosit kompleksinde spontan olarak mayoz tekrar başlatabilmektedir. O yüzden in vitro oosit maturasyonunu etkileyen endokrin faktörlerin etkisi in vivo koşullardan oldukça farklı olabilir. İmmatür oositler, kumulus hücreleriyl...
Kedi oositlerinin in vitro gelişimi üzerine EGF ve IGF-1 büyüme faktörlerinin etkilerinin araştırılması - Sayfa 40
31 tavşan granulosa hücreleri üzerinde mitojenik etki göstermektedir (Gospodarowicz ve Bialecki, 1979; Abeydeera ve ark., 1998). Epidermal büyüme faktörü, GVBD için gereken süreyi kısaltırken, aynı zamanda GVBD gerçekleşen oosit sayısında artışa neden olmaktadır. Bu faktör, mayozu uyarıcı etkisini kumulus hücreleri sayesinde gerçekleştirmektedir (Harper ve Brackett, 1993). Olgunlaşmamış folikü...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maturasyonu
hücre
hücrelerin
oosit
kumulus
hücreleri


25. SAYFA ICERIGI

yüzeyinde mevcut olan reseptörler, bu hücrenin hangi faktörlere cevap vereceğini belirlerler (Güneş 1999).
İn vitro koşullarda yapılan çalışmalarda granüloza hücrelerince IGF1 salındığı bunun da granuloza hücre mitoz aktivasyonunda etkili olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde yapılan çalışmalarda, büyüme faktörlerinin in vitro maturasyonunda oosit maturasyonunun desteklendiği bildirilmiştir (Buccione ve ark 1990).
Oosit ve kumulus hücreleri arasında büyüme faktörleri ve gen aktivasyonu etkileşiminin oosit fertilize olduktan sonra da devam ettiği düşünülmektedir (Li ve ark 2008).
1.8.1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF)
EGF; mitojenik bir potansiyele sahiptir. Hücrelerin çoğunda proliferasyonu uyarır. EGF, proteolitik bir bölünme ürünü olan tirozin kinaz aktivitesi gösteren, bir hücre-yüzey reseptörü ile işlev görmektedir. Bu reseptör aynı zamanda transforming büyüme faktörü alfanın (TGF-) mitojenik etkisinde de görev yapar (Reizel ve ark 2010).
İn vitro gelişen oositlerin sitoplazmik maturasyonu için pozitif bir sinyalin gerekli olduğu düşünülmüş ve bunun için EGF kullanımı denenmiştir. EGFnin folikül ve kumulus hücreleriyle çevrelenmiş fare oositlerinde, germinal vezikül dağılması sürecini stimüle ettiği gösterilmiştir (Bulgurcuoğlu ve ark 2003).
Yapılan bir araştırmada, oosit kumulus hücreleri ile birlikte ve kumulus hücreleri olmadan in vitro kültüre edilmiş ve bunlardan kumulus hücresi ile birlikte kültüre edilen oositlerde I. kutup cisimciğin oluştuğu gözlenmiştir. Bu durumun kumulus hücrelerindeki aktif EGF salgılanışı ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Ayrıca granuloza ve kumulus hücrelerinin, EGF ile birlikte diğer büyüme faktörlerini salgıladığı ve bunların da oosit gelişimi için gerekli sinyaller olduğu da bilinmektedir (Das ve ark 1991).
18

İlgili Kaynaklarsingle.php