1. GİRİŞ
İnfertilite, çiftlerin belirgin bir sorun olmadan en az bir yıl süreyle düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Primer ve sekonder infertilite olarak ikiye ayrılır. Primer infertilite daha önce hiç gebelik oluşmamasını sağlarken, sekonder infertilite korunmasız ilişkiye rağmen yeni bir gebeliğin sağlamamasıdır.
İnfertilite tedavisinde yardımcı üreme teknikleri (YÜT) insan üreme hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut dışında embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemlerin tümüdür.
Üremeye yardımcı tedavide vücutta bulunan hormonlar yüksek dozda uygulanacak kontrollü ovaryan hiperstimulasyonu yapılır ve foliküller ultrasonografi eşliğinde toplanır. Foliküllerden elde edilen oositler laboratuar ortamında eşten alınan uygun spermlerle fertilize edilir. Geliştirilen embriyolar işlem sonunda anne adayı uterusuna transfer edilir. 3 milyon çocuk 1978 yılından itibaren YÜT kullanılarak dünyaya gelmiştir (Cihangir 2009).
YÜT son 15 20 yılda rutin uygulama haline gelmiştir. Ancak her tıp dalında olduğu gibi daha isabetli sonuçlara açıktır. Hastanın tedavisi açısından temel ihtiyaç ve ilaç uygulama standartları belirlenmiş ancak optimal başarı için daha detay çalışmalara ihtiyaç vardır.
Gebelikle son bulan tüp bebek uygulaması için mevcut teknoloji sadece oositin hormonal maniplasyonu üzerinde odaklanmıştır. Ancak histolojik açıdan bakıldığında oositi tek başına ele almak mümkün değildir, oositlerin etraflarındaki kumulus hücreleri ile beraber koordineli gelişme gösterdiği klasik bir bilgidir. Bu yüzden kumulus hücrelerinin özelliği üzerinde çalışarak YÜTe katkı sağlamayı hedefledik. Bu amaç içinde kumulus hücresinde kök hücre populasyonunu araştırdık.
1.1. Dişi Genital Sistem
Dişi genital sistem ovaryumlar, genital boşaltma yolları ve dış genital organlardan meydana gelir. Menarş ve menopoz arasında yapı ve işlev bakımından değişiklikler gösterir. Nörohumoral mekanizma ile bu değişikler kontrol edilir.
18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 3
GİRİŞ ve AMAÇ İnfertilite, çiftlerin en az bir yıl süreyle hiçbir kontrasepsiyon yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Üreme çağındaki çiftlerin % 10-15 ‘i infertildir. Primer infertilite daha önce hiç gebelik oluşmamasını tanımlarken, sekonder infertilite daha önce gebelik sağlanması ancak korunmasız ilişkiye rağmen yeni bir gebeli...
Şeker hastalığının ?Diabetes mellitus tip 1? kontrollüovaryum stimülasyon uygulanmış fare oosit ve embriyolarının üzerindeki etkilerinin incelenmesi - Sayfa 22
Diğer yöntemler daha invaziv olup artık günümüzde kullanım alanları azalmaktadır. Son yıllarda spermin elde edilme tekniği ve sperm enjeksiyonu YÜT’ de önem kazanmıştır. Tek spermin oosit sitoplazması içine enjeksiyonu ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection ), testislerden sperm çıkartılması; TESE, mikro cerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu; MESA, yardımlı embriyo tutunma tekniği (assisted hat...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 4
Yardımcı üreme tekniklerinin tarihsel gelişimini inceleyecek olursak; ilk embriyo transferi çalışmaları 1890 larda yapılan tavşan deneyleriyle başlamıştır. 1949 dan itibaren çiftlik hayvanlarında embriyo transferi çalışmaları yapılmış, hayvanların genetik potansiyellerinin arttırılması düşünülmüştür. Bugün, bu amaçla in vitro fertilizasyon dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Spermatozoanın, fe...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oosit
infertilite
gibi
yardımcı
embriyo
sperm


8. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
İnfertilite, çiftlerin belirgin bir sorun olmadan en az bir yıl süreyle düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Primer ve sekonder infertilite olarak ikiye ayrılır. Primer infertilite daha önce hiç gebelik oluşmamasını sağlarken, sekonder infertilite korunmasız ilişkiye rağmen yeni bir gebeliğin sağlamamasıdır.
İnfertilite tedavisinde yardımcı üreme teknikleri (YÜT) insan üreme hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut dışında embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemlerin tümüdür.
Üremeye yardımcı tedavide vücutta bulunan hormonlar yüksek dozda uygulanacak kontrollü ovaryan hiperstimulasyonu yapılır ve foliküller ultrasonografi eşliğinde toplanır. Foliküllerden elde edilen oositler laboratuar ortamında eşten alınan uygun spermlerle fertilize edilir. Geliştirilen embriyolar işlem sonunda anne adayı uterusuna transfer edilir. 3 milyon çocuk 1978 yılından itibaren YÜT kullanılarak dünyaya gelmiştir (Cihangir 2009).
YÜT son 15 20 yılda rutin uygulama haline gelmiştir. Ancak her tıp dalında olduğu gibi daha isabetli sonuçlara açıktır. Hastanın tedavisi açısından temel ihtiyaç ve ilaç uygulama standartları belirlenmiş ancak optimal başarı için daha detay çalışmalara ihtiyaç vardır.
Gebelikle son bulan tüp bebek uygulaması için mevcut teknoloji sadece oositin hormonal maniplasyonu üzerinde odaklanmıştır. Ancak histolojik açıdan bakıldığında oositi tek başına ele almak mümkün değildir, oositlerin etraflarındaki kumulus hücreleri ile beraber koordineli gelişme gösterdiği klasik bir bilgidir. Bu yüzden kumulus hücrelerinin özelliği üzerinde çalışarak YÜTe katkı sağlamayı hedefledik. Bu amaç içinde kumulus hücresinde kök hücre populasyonunu araştırdık.
1.1. Dişi Genital Sistem
Dişi genital sistem ovaryumlar, genital boşaltma yolları ve dış genital organlardan meydana gelir. Menarş ve menopoz arasında yapı ve işlev bakımından değişiklikler gösterir. Nörohumoral mekanizma ile bu değişikler kontrol edilir.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php