Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Şekil 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı 28 istasyonun coğrafi dağılışı (http://www.worldaudit.org/images/turkey-map.jpg) Çizelge 1.1.de tez çalışması kapsamında seçilen 28 ilin Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden sağlanan coğrafi verileri şematize edilmiştir. Çizelgede en dikkat çekici durum gözlem istasyonun bulunduğu yer ile İlin coğrafi koordinatlarında, İlin deniz seviyesinden yüksekliği ile istasyonun bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliği arasında bazı bölgelerde ciddi farklar olduğudur. Bu farklar İl hakkında yapılacak değerlendirmelerde sapmalar olabileceği ihtimalini de düşündürmektedir. Ancak böyle bir durumun gerçekleştiğini ortaya koymak için iki alan arasındaki; yer şekilleri ve yerin günlük hareketi, enlem, güneş ışınlarının geliş açısı, nem, bitki örtüsü ve buna benzer birçok verinin kıyaslanması gerekir. Ölçüm istasyonun yerleşim alanından uzak olması nedeniyle, istasyonda ölçümü yapılmış olan veriler zorunlu olarak kullanılmıştır.
318. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

GPS meteorolojisi : İstanbul için bir uygulama - Sayfa 15
ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa Çizelge 3.1 : Sık kullanılan kırıcılık sabitleri .............................................................. 7 Çizelge 3.2 : Hidrostatik bileşen için katsayılar ........................................................ 12 Çizelge 3.3 : Hidrostatik ve ıslak bileşen için yükseklik düzeltme katsayıları ......... 13 Çizelge 3.4 : Islak bileşen için katsayılar ...................
Landsat uydu görüntüleri kullanılarak jeotermal kaynakların araştırılması, - Sayfa 27
Başkanlığı İstatistik ve Yayın Şube Müdürlüğü’nden Ankara il sınırları içerisinde kalan ölçüm istasyonlarından alınan saatlik sıcaklık verileri, günlük minimum/maksimum/ortalama sıcaklık verileri ile 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, derinlikte ölçülen günlük minimum/maksimum/ortalama toprak sıcaklık verileri alınmıştır. Ankara il sınırları içerisinde kalan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait tüm ölçüm ist...
Karadeniz ile Marmara Denizi dalga modellemesi ve analizi - Sayfa 128
113 6.MARMARA DEN DALGA MODELLEMES ve ANAL 6.1.Say sal Modelin Kalibrasyonu Marmara Denizi dalga ikliminin belirlenmesi amac yla MIKE 21 SW yaz ndan yararlan lm r. Bu amaçla say sal modelin kalibirasyonu için Çizelge 6.1’de verilen Ambarl istasyonunda ölçülen dalga verileri kullan lm r. Çizelgede bu istasyonun koordinatlar ve derinli i verilmi tir. Ad geçen istasyondaki ölçüm tarihleri ise Çizel...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deniz
verileri
veriler
ölçüm
yüksekliği
enlem


18. SAYFA ICERIGI

Şekil 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı 28 istasyonun coğrafi dağılışı (http://www.worldaudit.org/images/turkey-map.jpg) Çizelge 1.1.de tez çalışması kapsamında seçilen 28 ilin Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden sağlanan coğrafi verileri şematize edilmiştir. Çizelgede en dikkat çekici durum gözlem istasyonun bulunduğu yer ile İlin coğrafi koordinatlarında, İlin deniz seviyesinden yüksekliği ile istasyonun bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliği arasında bazı bölgelerde ciddi farklar olduğudur. Bu farklar İl hakkında yapılacak değerlendirmelerde sapmalar olabileceği ihtimalini de düşündürmektedir. Ancak böyle bir durumun gerçekleştiğini ortaya koymak için iki alan arasındaki; yer şekilleri ve yerin günlük hareketi, enlem, güneş ışınlarının geliş açısı, nem, bitki örtüsü ve buna benzer birçok verinin kıyaslanması gerekir. Ölçüm istasyonun yerleşim alanından uzak olması nedeniyle, istasyonda ölçümü yapılmış olan veriler zorunlu olarak kullanılmıştır.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php