Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE TÜRKİYE İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Alpay EYİNÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2007
Danışman Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Örgütsel bağlılık: örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi 'nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 95
Tablo 17. Örgüt İklimi İçin Yeni Faktör Analizi Matrisi (devamı) Örgüt İklimi Soru 4 Örgüt İklimi Soru 5 Örgüt İklimi Soru 6 Örgüt İklimi Soru 7 Örgüt İklimi Soru 8 Örgüt İklimi Soru 9 Örgüt İklimi Soru 10 Örgüt İklimi Soru 11 Örgüt İklimi Soru 12 Örgüt İklimi Soru 13 Örgüt İklimi Soru 14 Örgüt İklimi Soru 15 Örgüt İklimi Soru 16 Örgüt İklimi Soru 17 Örgüt İklimi Soru 18 Örgüt İklimi Soru 19 Ör...
Özel okullardaki okul ikliminin öğretmen ve öğrenci algılarına göre incelenmesi - Sayfa 118
öğretiminin eğitim durumu değişkenine göre; öğretimin branş değişkenine göre farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Okul Öğrenme İkliminde:  Güvenliğin, olanakların, öğretimin, başarının, moralin, insan ilişkilerinin, veli ve toplum ilişkilerinin görev değişkenine göre; güvenliğin, olanakların, yönetim süreçlerinin, öğrenci yönetiminin, müfredat progra...
Öğretmenlerin kişilik özellikleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişki - Sayfa 45
• Özerk (Otonom) İklim: Bu iklimde ise, yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlarından uzak tutar. • İdareci İklim: Bu iklimi, yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. • Samimi İklim: Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hakimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı ko...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iklim
iklimi
türkiye
çevre
yüksek
küresel


2. SAYFA ICERIGI

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE TÜRKİYE İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Alpay EYİNÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2007
Danışman Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
2

İlgili Kaynaklarsingle.php