Mediastinal lenfadenopatilerin bilgisayarlı tomografi paternleri

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYODİYAGNOSTİK
ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. M. Kemal DEMİR
MEDİASTİNAL LENFADENOPATİLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ PATERNLERİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Ş. Sevil ALTUNRENDE
EDİRNE – 2007
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de siyaset biliminin gelişimi ve bir Türk siyaset bilimcisi olarak Prof. Dr. Tarık - Sayfa 18
Ç ZELGELER D ZELGES Sayfa No Çizelge 1 : Siyaset Bilimcilerin De erlendirilmesi …………………………………128 Çizelge 2 : Prof. Dr. Ersin Kalayc o lu’nun Yönetmi* Oldu u Tezler ……………..152 Çizelge 3 : Prof. Dr. Bülent Daver’in Yönetmi* Oldu u Tezler …………………….153 Çizelge 4 : Prof. Dr. lter Turan’ n Yönetmi* Oldu u Tezler ……………………….154 Çizelge 5 : Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Yönetmi* Oldu u Tezler ………………...1...
Fuzzy metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri - Sayfa 2
T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANA BİLİM DALI Tezin Adı: Fuzzy Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri Öğrencinin Adı Soyadı: Hüseyin Niyazi UĞURLUER Tez Savunma Tarihi: 3 Aralık 2007 Prof. Dr. Sadettin ÖZYAZICI FBE Müdürü Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları sağladığını onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Sabri BİRLİK ABD Başkanı Bu tez tarafımca okunmuş, ...
Makro moleküler ligandlar ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özellikleri - Sayfa 3
ONAYLAMA SAYFASI Bu tezin şekil ve içerik açısından Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Yazım Klavuzunda belirtilen kurallara uygun formatta yazıldığını onaylıyorum. Prof. Dr. Cevdet NERGİZ Anabilim Dalı Başkanı Bu tezin Yüksek Lisans Tezinde bulunması gereken yeterliliğe, kapsama ve niteliğe sahip olduğunu onaylıyorum. Prof. Dr Naz Mohammed AGH ATABAY Tez Eş Danışmanı Doç. Dr. Me...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
dalı
tezi
anabilim
üniversitesi
yöneticisi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYODİYAGNOSTİK
ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Prof. Dr. M. Kemal DEMİR
MEDİASTİNAL LENFADENOPATİLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ PATERNLERİ
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Ş. Sevil ALTUNRENDE
EDİRNE – 2007
1

İlgili Kaynaklarsingle.php