Menenjitli hastaların beyin omurulik sıvılarında proinflamatuar sitokin ve lipopolisakkarit bağlayıcı protein seviyeleri

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES TIBB B YOK MYA ANAB M DALI
MENENJ TL HASTALARIN BEY N OMURUL K SIVILARINDA PRO NFLAMATUAR S TOK N VE L POPOL SAKKAR D BA LAYICI
PROTE N SEV YELER
Dr. Fatma ÇORCU BARAN UZMANLIK TEZ
TEZ DANI MANI Doç. Dr. Haluk DÜLGER
VAN-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de siyaset biliminin gelişimi ve bir Türk siyaset bilimcisi olarak Prof. Dr. Tarık - Sayfa 18
Ç ZELGELER D ZELGES Sayfa No Çizelge 1 : Siyaset Bilimcilerin De erlendirilmesi …………………………………128 Çizelge 2 : Prof. Dr. Ersin Kalayc o lu’nun Yönetmi* Oldu u Tezler ……………..152 Çizelge 3 : Prof. Dr. Bülent Daver’in Yönetmi* Oldu u Tezler …………………….153 Çizelge 4 : Prof. Dr. lter Turan’ n Yönetmi* Oldu u Tezler ……………………….154 Çizelge 5 : Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Yönetmi* Oldu u Tezler ………………...1...
Serebral palsili çocukların fonksiyonel durumları ile aktivite ve katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - Sayfa 4
iv TE EKKÜR Yazar bu çal man n gerçekle mesine katk lar ndan dolay a da ad geçen ki i ve kurulu lara içtenlikle te ekkür eder. Tezin planlanmas nda içeri in düzenlenmesinde ve tez çal mas n gerçekle mesi için gerekli ortam n sa lanmas ndaki sonsuz desteklerinden ve akademik hayata ilk ad m say lan bu tez sürecinde bana gösterdi i sonsuz sabr ndan dolay tez dan man m Say n Prof. Dr. Gül ENER’ e ...
Ses delillerinin içerik önincelemesi ve tahrifinin tespiti için yeni yöntemler - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onay Prof. Dr. Necip Camu³cu Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sa§lad§n onaylarm. Doç. Dr. Erdo§an DO‡DU Anabilim Dal Ba³kan ERKAM UZUN tarafndan hazrlanan SES DELLLERNN ÇERK ÖNNCELEMES VE TAHRFNN TESPT ÇN YEN YÖNTEMLER adl bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun oldu§unu onaylarm. Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Taha SENCAR Tez...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yeler
anab
danı
vers
manı
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES TIBB B YOK MYA ANAB M DALI
MENENJ TL HASTALARIN BEY N OMURUL K SIVILARINDA PRO NFLAMATUAR S TOK N VE L POPOL SAKKAR D BA LAYICI
PROTE N SEV YELER
Dr. Fatma ÇORCU BARAN UZMANLIK TEZ
TEZ DANI MANI Doç. Dr. Haluk DÜLGER
VAN-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php