Meromorf fonksiyonlar için contour-solid teoremi


2

burada

den bağımsız sabittir.

Hardy G.H. ve Littlewood J.E. [12], 1- gerektirmesini, G daire ve

,

( =sabit

) durumunda ispatlamıştırlar. G Jordan bölgesi olması

durumunda Warschawski S.E. [13], 2- gerektirmesini, Walsh J.L. ve Sewell W.E.

[14], 1- gerektirmesini ispatlamıştırlar, öyle ki her iki sonuçta da C = 1 dir.

Sewell 1942 yılında yayınlanan [15] monografında şimdi Warschawski-

Wlash-Sewell problemleri olarak adlandırılan bir dizi açık problem ortaya

koymuştur. Bunlardan birisi Warschawski-Wlash-Sewellin yukarıdaki

sonuçlarını Jordan bölgelerinden daha genel bölgelere ve

gibi

majorantlardan daha genel süreklilik tipi majorantlara genelleştirilmesi

problemidir.

1971 yılında Tamrazov P.M., Warschawski-Wlash-Sewell problemini çözmüştür [16]. Problemin çözümü için yeni metodlar ortaya koymuştur. Bu metodlar problemi daha genel olarak formüle etmeye imkan vermiştir. Tamrazov P.M. çok genel olan, çok bağlantılı (hatta sonsuz bağlantılı), bölge sınıfları ve sınırının aşağı kapasite yoğunluğu pozitif olan açık kümeler ve normal majorantlar sınıfı (bu sınıf süreklilik modülü tipli majorantlar sınıfından çok daha geniştir) için yukarıdaki sonuçlar elde etmiştir [16-17].
1984 yılında Aliyev T.H. ve Tamrazov P.M. tarafından Aşağıdaki problemler ortaya konulmuştur:
1. (1) ve (2) eşitsizliklerinde fonksiyonun yalınkat olmamasının etkisinin incelenmesi, 2. Yukarıdaki sonuçların meromorf fonksiyonlara genelleştirilmesi.
T.H. Aliyev ve P.M. Tamrazov tarafından çok katlı meromorf fonksiyonlar için yukarıdaki problem incelenmiş ve etkin koşullar altında teoremler ıspatlanmıştır. [11] de meromorf fonksiyonlar için fonksiyonun yalınkat olmaması ve sıfırlarının etkisi de düşünülerek daha kesin sonuçlar elde edilmiştir. [18,19] çalışmalarında meromorf fonksiyonlar ve normal majorantlar sınıfı için sonuçlar elde edilmiştir. Yine [20,21,22] çalışmalarında yukarıdaki sonuçlar meromorf fonksiyonlara genelleştirilmiş ve kesin sonuçlar elde edilmiştir.10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Finely meromorf fonksiyonların sınır özellikleri - Sayfa 9
2 durumunda ispatlam¬¸slard¬r, öyle ki, her iki sonuçta da C = 1 elde edilmi¸stir. ( ) = jln j için de benzer sonuçlara ula¸s¬lm¬¸st¬r. W. E. Sewell 1942 y¬l¬nda yay¬nlanan [23] monograf¬nda, ¸simdi Warschawski- Walsh-Sewell problemleri olarak adland¬r¬lan bir dizi aç¬k problem ortaya koymu¸stur. Bunlardan birisi Warschawski-Walsh-Sewell’in yukar¬daki ko¸sullar alt¬nda elde ettikleri sonuçlar¬n¬...
Finely meromorf fonksiyonların sınır özellikleri - Sayfa 10
3 Kuvvet ve daha genel olan bilogaritmik konkav majorantlar için her iki problem T. H. Aliyev ve P. M. Tamrazov [1,8] taraf¬ndan Green fonksiyonu dilinde tam çözülmü¸stür. Ayr¬ca (1.1) ve (1.2)-de s¬n¬rda yal¬nkat olmaman¬n etkisi problemi de çözülmü¸stür [17]. 1 ve 2 problemleri normal majorantlar ve yeterince geni¸s kümeler için T. H. Aliyev taraf¬ndan çözülmü¸stür. T. H. Aliyev ve P. M. Tamraz...
Finely meromorf fonksiyonların sınır özellikleri - Sayfa 8
1 1 GI·RI·S¸ Bu tezde, …nely meromorf fonksiyonlar¬n yal¬nkat olmamas¬n¬n etkisi ve uç noktalarda fonksiyon ile majorant¬n davran¬¸s¬dikkate al¬narak bilogaritmik konkav majorantl¬Hardy-Littlewood tipi teoremler yerel ve global karakterli olarak incelenmi¸stir. Bu tip teoremler öncelikle holomorf fonksiyonlar için ele al¬nm¬¸st¬r. Holomorf fonksiyonlar için bu teoremlerin uyguland¬g¼¬ alanl...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

problem
bölge
fonksiyonun
fonksiyonlar
problemi
tamrazov


10. SAYFA ICERIGI

2

burada

den bağımsız sabittir.

Hardy G.H. ve Littlewood J.E. [12], 1- gerektirmesini, G daire ve

,

( =sabit

) durumunda ispatlamıştırlar. G Jordan bölgesi olması

durumunda Warschawski S.E. [13], 2- gerektirmesini, Walsh J.L. ve Sewell W.E.

[14], 1- gerektirmesini ispatlamıştırlar, öyle ki her iki sonuçta da C = 1 dir.

Sewell 1942 yılında yayınlanan [15] monografında şimdi Warschawski-

Wlash-Sewell problemleri olarak adlandırılan bir dizi açık problem ortaya

koymuştur. Bunlardan birisi Warschawski-Wlash-Sewellin yukarıdaki

sonuçlarını Jordan bölgelerinden daha genel bölgelere ve

gibi

majorantlardan daha genel süreklilik tipi majorantlara genelleştirilmesi

problemidir.

1971 yılında Tamrazov P.M., Warschawski-Wlash-Sewell problemini çözmüştür [16]. Problemin çözümü için yeni metodlar ortaya koymuştur. Bu metodlar problemi daha genel olarak formüle etmeye imkan vermiştir. Tamrazov P.M. çok genel olan, çok bağlantılı (hatta sonsuz bağlantılı), bölge sınıfları ve sınırının aşağı kapasite yoğunluğu pozitif olan açık kümeler ve normal majorantlar sınıfı (bu sınıf süreklilik modülü tipli majorantlar sınıfından çok daha geniştir) için yukarıdaki sonuçlar elde etmiştir [16-17].
1984 yılında Aliyev T.H. ve Tamrazov P.M. tarafından Aşağıdaki problemler ortaya konulmuştur:
1. (1) ve (2) eşitsizliklerinde fonksiyonun yalınkat olmamasının etkisinin incelenmesi, 2. Yukarıdaki sonuçların meromorf fonksiyonlara genelleştirilmesi.
T.H. Aliyev ve P.M. Tamrazov tarafından çok katlı meromorf fonksiyonlar için yukarıdaki problem incelenmiş ve etkin koşullar altında teoremler ıspatlanmıştır. [11] de meromorf fonksiyonlar için fonksiyonun yalınkat olmaması ve sıfırlarının etkisi de düşünülerek daha kesin sonuçlar elde edilmiştir. [18,19] çalışmalarında meromorf fonksiyonlar ve normal majorantlar sınıfı için sonuçlar elde edilmiştir. Yine [20,21,22] çalışmalarında yukarıdaki sonuçlar meromorf fonksiyonlara genelleştirilmiş ve kesin sonuçlar elde edilmiştir.single.php