Ağrının kaudal trigeminal çekirdekten rostral beyin bölgelerine iletimi sırasında beyin sapındaki multisinaptik bağlantılar nedeniyle superior salivator nukleus uyarılmaktadır. Bunun sonucunda pterigopalatin ve otik ganglia aracılığıyla parasempatik aktivasyon (NO ve VIP salınımı) oluşmakta ve bu da vazodilatasyona neden olmaktadır (18).
Kaudal trigeminal çekirdekten yükselen ağrı duyusu beyin sapında orta hatta çapraz yaptıktan sonra trigeminal lemniskusu oluşturur ve talamusun ventral posteromedial (VPM) çekirdeğinde sonlanır. Birincil somatosensoryel korteks ve singulat kortekse ulaşır. Ağrı ile birlikte oluşan ızdırap, duygudurum ve hislerden ise parabrakiyal nukleus, talamusun intralaminer nukleusu, amigdala ve insuler korteksi içine alan farklı bir yolağın uyarılması sorumludur (18).
Beyin sapında yer alan yapıların migren atakları sırasında aktive olduğu PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve fMRI (Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) çalışmaları ile gösterilmiş, buna dayanarak beyin sapının migren jeneratörü olabileceği öne sürülmüştür (20). Trigeminovasküler nosiseptif uyarıların düzenlenmesinde beyin sapında yer alan lokus seroleus ve dorsal raphe çekirdekleri gibi aminerjik çekirdeklerin önemli rol oynadığı görüntüleme çalışmaları ile gösterilmiştir (18,20). Bu yapılardan mezensefalon dorsal raphe çekirdeğinin uyarılması deney hayvanlarında beyin kan akımını (BKA) arttırırken lokus seroleusun uyarılması ise BKAnı özellikle en belirgin oksipital kortekste olmak üzere azaltır ve eş zamanlı olarak ekstraserebral vazodilatasyona yol açar (21). Özellikle periaquaduktal gri madde bölgesinin ve üst beyin sapının migren jeneratörleri olabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca bu yapılar kortikal nöronal uyarılabilirliğini de etkileyebilmektedir. Buradaki sorun bu yapıların ne ölçüde migrene özgü olduklarıdır. Çünkü başka ağrılı durumlarda da aktive olabildikleri bilinmektedir (18).
Migren atağından önce ortaya çıkabilen görsel semptomlara oksipital lobda yayılan nöronal ve glial eksitasyon neden olmaktadır. Auranın iskemiye değil nöronal işlev bozukluğuna bağlı olduğu hakim fikirdir. Migren aurası korteks boyunca yaklaşık 2-3mm/dak hızla ilerleyen beyin kan akımı azalması ile ilişkilidir. Genellikle oksipital bölgeden başlar. Ardından genişleyerek bütün bir hemisferi içine alabilir. Oligeminin öncesinde bir fokal hiperemi fazı bulunabilir. Bu oligemi fazını
1727. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 31
18 nosiseptörlerin perivasküler yerleşimi meninksler ve büyük damarları ağrıya duyarlı kılar. Buna karşın bu inervasyondan yoksun olan beyin parankimi ağrıya duyarsızdır. Küçük çaplı trigeminal sinir liflerinin bir bölümü aksonal dallanma yoluyla hem piaaraknoid hem de dural damarları innerve etmektedir. Trigeminal sinirin periferal aksonlarının uyarılması ağrı duyusunu trigeminal ganglion ve san...
Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 19
Leao 1944 yılında, migren atağı sırasında geçici bir nöronal dezorganizasyon olduğunu, bunun 3-4 mm/dk hızla hemisferlerde yayıldığını belirterek buna kortikal yayılan depresyon (cortical spreading depresyon-CSD) adını vermiştir (36). Olesen ve ark.‟nın (37) yaptıkları çalışmada, depresyon yayılımının migren aurasının azalan metabolik ihtiyaçlara karşılık olarak korteks kan akımını azaltmaya yol ...
Denizli'de ilköğretim çağındaki çocuklarda baş ağrısı sıklığı, eşlik eden faktörler ve sağlık hizmeti kullanımı - Sayfa 24
(32, 34). Ağrı duyusu TNC‟den çıkarak beyin sapında orta hattı çaprazlayıp trigeminal lemniskusu oluşturarak talamusta sonlanır, daha sonra birincil somatosensoriyel korteks ve singulat kortekse ulaşır. Parabrakial nukleus ise, talamusun intralaminar nukleusu, amigdala ve insuler korteksi içine alan farklı bir yolağın aktivasyonu ile ağrıya eşlik eden afektif ve emosyonel durumdan sorumludur. Beyi...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

korteks
aktivasyon
alan
gösterilmiş
ağrı
çalışmaları


27. SAYFA ICERIGI

Ağrının kaudal trigeminal çekirdekten rostral beyin bölgelerine iletimi sırasında beyin sapındaki multisinaptik bağlantılar nedeniyle superior salivator nukleus uyarılmaktadır. Bunun sonucunda pterigopalatin ve otik ganglia aracılığıyla parasempatik aktivasyon (NO ve VIP salınımı) oluşmakta ve bu da vazodilatasyona neden olmaktadır (18).
Kaudal trigeminal çekirdekten yükselen ağrı duyusu beyin sapında orta hatta çapraz yaptıktan sonra trigeminal lemniskusu oluşturur ve talamusun ventral posteromedial (VPM) çekirdeğinde sonlanır. Birincil somatosensoryel korteks ve singulat kortekse ulaşır. Ağrı ile birlikte oluşan ızdırap, duygudurum ve hislerden ise parabrakiyal nukleus, talamusun intralaminer nukleusu, amigdala ve insuler korteksi içine alan farklı bir yolağın uyarılması sorumludur (18).
Beyin sapında yer alan yapıların migren atakları sırasında aktive olduğu PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve fMRI (Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) çalışmaları ile gösterilmiş, buna dayanarak beyin sapının migren jeneratörü olabileceği öne sürülmüştür (20). Trigeminovasküler nosiseptif uyarıların düzenlenmesinde beyin sapında yer alan lokus seroleus ve dorsal raphe çekirdekleri gibi aminerjik çekirdeklerin önemli rol oynadığı görüntüleme çalışmaları ile gösterilmiştir (18,20). Bu yapılardan mezensefalon dorsal raphe çekirdeğinin uyarılması deney hayvanlarında beyin kan akımını (BKA) arttırırken lokus seroleusun uyarılması ise BKAnı özellikle en belirgin oksipital kortekste olmak üzere azaltır ve eş zamanlı olarak ekstraserebral vazodilatasyona yol açar (21). Özellikle periaquaduktal gri madde bölgesinin ve üst beyin sapının migren jeneratörleri olabilecekleri belirtilmektedir. Ayrıca bu yapılar kortikal nöronal uyarılabilirliğini de etkileyebilmektedir. Buradaki sorun bu yapıların ne ölçüde migrene özgü olduklarıdır. Çünkü başka ağrılı durumlarda da aktive olabildikleri bilinmektedir (18).
Migren atağından önce ortaya çıkabilen görsel semptomlara oksipital lobda yayılan nöronal ve glial eksitasyon neden olmaktadır. Auranın iskemiye değil nöronal işlev bozukluğuna bağlı olduğu hakim fikirdir. Migren aurası korteks boyunca yaklaşık 2-3mm/dak hızla ilerleyen beyin kan akımı azalması ile ilişkilidir. Genellikle oksipital bölgeden başlar. Ardından genişleyerek bütün bir hemisferi içine alabilir. Oligeminin öncesinde bir fokal hiperemi fazı bulunabilir. Bu oligemi fazını
17

İlgili Kaynaklarsingle.php