ÖZET
Çabuk, N. Migren başağrısı önleyici tedavisinde anjiotensin reseptör blokeri kandesartan ve beta-bloker metoprololün etkinliğinin karşılaştırılması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Uzmanlık Tezi, Zonguldak 2007. Migren profilaksisinde farklı farmakolojik gruplarda ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada beta adrenerjik reseptör blokeri Metoprolol ve Anjiotensin II reseptör blokeri Kandesartanın migren ataklarının sıklık ve şiddeti üzerine etkileri karşılaştırılmıştır. International Headache Socitey (IHS) tanı kriterlerine göre auralı ve aurasız migren tanısı alan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji polikliniğinden takipli 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalar cinsiyet, yaş ve ağrı özellikleri birbirine benzer 2 gruba ayrıldı. Bir gruba 16mg/gün kandesartan, diğer gruba ise 50mg/gün metoprolol atak önleyici tedavi olarak verildi. Tüm hastalar başağrısı günceleri ile birinci, üçüncü ve altıncı aylarda olmak üzere düzenli takibe alındı. Migren atak sıklığı, şiddeti (Visuel analog scala VAS- değeri), atak süresi değerleri ve ortaya çıkan yan etkiler etkinliğin değerlendirilmesinde kullanıldı. İki grup demografik ve başağrısı özellikleri açısından istatistiksel olarak benzerdi. Her iki grubun da birinci ay, üçüncü ay ve altıncı aydaki ortalama migren atak sıklık, şiddet ve süresi tedavi başlanmadan önceki değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu. Altıncı ayda atak sıklığı ve atak süresi değerleri başlangıç değerlerinden %50 ve daha fazla oranda düşüş gösteren hastaların oranı her iki grupta da %52,4 olarak saptandı. Her iki grupta da yan etkiler nedeniyle 4 er hasta çalışmayı bıraktı. İki grubun altıncı ay atak sıklık, süre ve şiddet ortalama değerlerinde istatistiksel farklılık saptanmadı. Bu çalışmada Anjiotensin II reseptör blokeri olan Kandesartanın migren önleyici tedavisinde ilk seçenek ilaçlardan olan Metoprolol ile etkinlik ve yan etkiler açısından benzer olduğu saptanmıştır. Beta bloker kullanımının sakıncalı olduğu, komorbid akciğer, kardiak yada psikiyatrik hastalığı olan migren hastalarında kandesartan etkin, güvenli ve tolerabilitesi yüksek yeni bir seçenek olabilir. Anahtar kelimeler: Başağrısı, migren, profilaktik tedavi, beta-blokör, anjiotensin II
reseptör blokeri, metoprolol, kandesartan
iv4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 34
Amerikan Nöroloji Akademisinin profilaktik tedavi için önerdiği endikasyonlar: Sık başağrısı olması, akut tedaviye rağmen aktiviteye engelleyen rekürren migren varlığı, maliyet, hasta tercihi, kalıcı nörolojik sekele yol açabilecek hemiplejik migren, baziler migren veya uzamış auralı migren türlerinin varlığıdır (71). Profilaktik tedaviye düşük dozlardan başlanarak etkinlik gösteren doza kademel...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
hasta
ağrı
atak
metoprolol
tedavi


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Çabuk, N. Migren başağrısı önleyici tedavisinde anjiotensin reseptör blokeri kandesartan ve beta-bloker metoprololün etkinliğinin karşılaştırılması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Uzmanlık Tezi, Zonguldak 2007. Migren profilaksisinde farklı farmakolojik gruplarda ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada beta adrenerjik reseptör blokeri Metoprolol ve Anjiotensin II reseptör blokeri Kandesartanın migren ataklarının sıklık ve şiddeti üzerine etkileri karşılaştırılmıştır. International Headache Socitey (IHS) tanı kriterlerine göre auralı ve aurasız migren tanısı alan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji polikliniğinden takipli 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalar cinsiyet, yaş ve ağrı özellikleri birbirine benzer 2 gruba ayrıldı. Bir gruba 16mg/gün kandesartan, diğer gruba ise 50mg/gün metoprolol atak önleyici tedavi olarak verildi. Tüm hastalar başağrısı günceleri ile birinci, üçüncü ve altıncı aylarda olmak üzere düzenli takibe alındı. Migren atak sıklığı, şiddeti (Visuel analog scala VAS- değeri), atak süresi değerleri ve ortaya çıkan yan etkiler etkinliğin değerlendirilmesinde kullanıldı. İki grup demografik ve başağrısı özellikleri açısından istatistiksel olarak benzerdi. Her iki grubun da birinci ay, üçüncü ay ve altıncı aydaki ortalama migren atak sıklık, şiddet ve süresi tedavi başlanmadan önceki değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu. Altıncı ayda atak sıklığı ve atak süresi değerleri başlangıç değerlerinden %50 ve daha fazla oranda düşüş gösteren hastaların oranı her iki grupta da %52,4 olarak saptandı. Her iki grupta da yan etkiler nedeniyle 4 er hasta çalışmayı bıraktı. İki grubun altıncı ay atak sıklık, süre ve şiddet ortalama değerlerinde istatistiksel farklılık saptanmadı. Bu çalışmada Anjiotensin II reseptör blokeri olan Kandesartanın migren önleyici tedavisinde ilk seçenek ilaçlardan olan Metoprolol ile etkinlik ve yan etkiler açısından benzer olduğu saptanmıştır. Beta bloker kullanımının sakıncalı olduğu, komorbid akciğer, kardiak yada psikiyatrik hastalığı olan migren hastalarında kandesartan etkin, güvenli ve tolerabilitesi yüksek yeni bir seçenek olabilir. Anahtar kelimeler: Başağrısı, migren, profilaktik tedavi, beta-blokör, anjiotensin II
reseptör blokeri, metoprolol, kandesartan
iv

İlgili Kaynaklarsingle.php