III. MATERYAL VE METOD
Çalışma temmuz 2005 ve eylül 2006 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde yapıldı. Çalışma protokolü Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından incelendi ve kabul edildi. Belirtilen tarihler arasında Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniğine başvuran ve Internatıonal Headache Society (IHS) tanı kriterleri kullanılarak migren tanısı alan yaşları 20-60 yaş arasında olan 67 auralı ve aurasız migrenli hasta çalışma kapsamına dahil edildi. Çalışma protokolü açıklandıktan sonra 2 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi, 7 hasta ise ulaşım ve sevk sorunları nedeniyle kontrollere gelemeyeceklerini belirterek çalışma dışında kalmayı tercih ettiler. Alınan ayrıntılı öykü ve fizik muayene sonucunda 1 hasta gebe olması, 1 hasta bronşial astım hastalığı öyküsü, 2 hasta ileri depresif semptomları olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışma protokolünde yer alan ve aşağıda ayrıntılarına değinilecek olan tetkikler sonucunda 4 hasta kardiyolojik hastalıkların saptanması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Bu hastalardan 2sinin ekokardiografisinde aort darlığı, diğer 2 hastanın elektrokardiyografisinde atriyoventriküler (AV)-blok saptandı. Sonuçta IHSye göre migren tanısı alan ve aşağıdaki çalışma kriterlerini karşılayan 50 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara çalışmanın amacı hakkında bilgi verildi ve yazılı onayları alındı.
Çalışmaya katılanların 3ü erkek (%6), 47si bayan (%94) hastaydı. Hastaların 17sı auralı (%34), 33ü aurasız migren(%66) hastasıydı. Çalışmaya alınma kriterleri;
1.20-60 yaşları arasında en az 1 yıldır migren öyküsü bulunanlar 2.Ayda 2den fazla atak öyküsü olanlar 3.Son 3 ayda başka bir proflaktik ilaç kullanımı olmayanlar 4.B-bloker ve angiyotensin II reseptör inhibitörü kullanımına kontrendike
herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü olmayanlar. Çalışmaya alınan her hastanın baş ağrı takip formu doldurularak ayrıntılı öyküleri alındı. Nörolojik ve sistemik muayeneleri yapıldı. Kan basıncı, nabız ölçümleri alındı. Kan sayımı, serum elektrolit düzeyleri, tiroid, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri yapıldı. Tüm hastaların elektrokardiyografileri çekilerek
3444. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren hastalarında nörolojik ve psikiyatrik komorbidite - Sayfa 48
3. MATERYAL ve METOD 40 Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Temmuz 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya Nöroloji Anabilim Dalı Başağrısı Polikliniği’nde takip edilen veya ilk kez başağrısı yakınmasıyla başvurup IHS (54) kriterlerine göre tanı konan, yaşları 19–60 arasında 32 auralı, 91 aurasız migren hastası dahil edildi. Kontrol...
8 - 18 yaş arası migren hastalarında yaşam kalitesinin ve uyku bozukluklarının değerlendirilmesi - Sayfa 44
3. YÖNTEM VE HASTALAR Bu tez çalışmasında, auralı veya aurasız migren tanısı olan 8-18 yaş arası hastalarda eşlik eden uyku davranış problemlerinin ortaya konması ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu amaca uygun çalışma protokolü hazırlanarak, hastanemiz etik kurulundan 108 sayı ile 07.06.2011 tarihinde onay alındı (EK-1). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hast...
Birincil baş ağrılarında görsel uyarı ile arka serebral arterde oluşan nörovasküler reaktivite ve nefes tutma ile arka serebral arterde oluşan vasküler reaktivitenin değerlendirilmesi - Sayfa 45
30 3. BİREYLER, GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma Nisan-2006 ile Mart-2007 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirildi. Çalışmaya 2004 yılı uluslar arası baş ağrısı derneğinin (IHS) kriterlerine göre aurasız migren tanısı almış 20, auralı migren tanısı almış 10 hasta ve 30 sağlıklı yaş eşleştirilmiş kişi kontrol olarak alındı. Aurasız mi...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
çalışma
çalışmaya
kriterleri
hasta
migren


44. SAYFA ICERIGI

III. MATERYAL VE METOD
Çalışma temmuz 2005 ve eylül 2006 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde yapıldı. Çalışma protokolü Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından incelendi ve kabul edildi. Belirtilen tarihler arasında Nöroloji ve Baş Ağrısı polikliniğine başvuran ve Internatıonal Headache Society (IHS) tanı kriterleri kullanılarak migren tanısı alan yaşları 20-60 yaş arasında olan 67 auralı ve aurasız migrenli hasta çalışma kapsamına dahil edildi. Çalışma protokolü açıklandıktan sonra 2 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi, 7 hasta ise ulaşım ve sevk sorunları nedeniyle kontrollere gelemeyeceklerini belirterek çalışma dışında kalmayı tercih ettiler. Alınan ayrıntılı öykü ve fizik muayene sonucunda 1 hasta gebe olması, 1 hasta bronşial astım hastalığı öyküsü, 2 hasta ileri depresif semptomları olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Çalışma protokolünde yer alan ve aşağıda ayrıntılarına değinilecek olan tetkikler sonucunda 4 hasta kardiyolojik hastalıkların saptanması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Bu hastalardan 2sinin ekokardiografisinde aort darlığı, diğer 2 hastanın elektrokardiyografisinde atriyoventriküler (AV)-blok saptandı. Sonuçta IHSye göre migren tanısı alan ve aşağıdaki çalışma kriterlerini karşılayan 50 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara çalışmanın amacı hakkında bilgi verildi ve yazılı onayları alındı.
Çalışmaya katılanların 3ü erkek (%6), 47si bayan (%94) hastaydı. Hastaların 17sı auralı (%34), 33ü aurasız migren(%66) hastasıydı. Çalışmaya alınma kriterleri;
1.20-60 yaşları arasında en az 1 yıldır migren öyküsü bulunanlar 2.Ayda 2den fazla atak öyküsü olanlar 3.Son 3 ayda başka bir proflaktik ilaç kullanımı olmayanlar 4.B-bloker ve angiyotensin II reseptör inhibitörü kullanımına kontrendike
herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü olmayanlar. Çalışmaya alınan her hastanın baş ağrı takip formu doldurularak ayrıntılı öyküleri alındı. Nörolojik ve sistemik muayeneleri yapıldı. Kan basıncı, nabız ölçümleri alındı. Kan sayımı, serum elektrolit düzeyleri, tiroid, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri yapıldı. Tüm hastaların elektrokardiyografileri çekilerek
34

İlgili Kaynaklarsingle.php