kardiyoloji bölümünce muayeneleri yapıldı. Kardiyak açıdan B-bloker ve angiyotensin reseptör inhibitörü kullanımını ile ilişkili kontrendike bir hastalık varlığını dışlamak için kardiyoloji bölümü tarafından hastalara endike ise transtorasik ekokardiyografi ve efor testi uygulandı. İlaç kullanımı açısından sakıncalı herhangi bir tıbbi kardiyak sorun saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gerekli görülen hastalara görüntüleme yöntemleri uygulandı.
Çalışmaya alınan ve migren proflaksisinin endike olduğu 50 hasta, cinsiyet, yaş ve ağrı özellikleri bakımından benzer iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan birine proflaktik tedavide angiotensin II reseptör inhibitörü olan kandesartan 16mg, diğer gruba klasik tedavi olan metaprolol 50mg başlandı. Atak tedavisi için hastalara triptan (eletriptan 40 mg) önerildi.
Her iki gruptaki hastalar başağrısı günlük takip formunu ile 1., 3. ve 6.aylarda kontrol muayeneye çağırılarak baş ağrı sıklığı, süresi, şiddeti, ilaç kullanım öyküleri, ilaç yan etkileri,analjezik kullanım oranları kaydedildi. Nörolojik ve sistemik muayeneleri yapıldı. Kan basıncı, nabız hızı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirildi. Bu kontrol muayene zamanları dışında yan etki tanımlayan hastalara, çalışmanın yürütücülerine veya nöroloji polikliniğine başvurmaları hakkında bilgi verildi.
Çalışma sonucunda her bir ilacın etkinliğini ölçebilmek için grupların tedavi öncesi, 1, 3 ve 6. aylardaki tedavi sonrası kontrol baş ağrısı sıklığı, süresi ve hastanın ağrı şiddetini 1-10 arasında değerlendirdiği vizüel analog skala (VAS) değerleri karşılaştırıldı. Her iki proflaktik ilaca devam ve izlenen yan etki oranları gruplar arasında karşılaştırıldı.
İstatistik Yöntem: Çalışma kapsamında toplanan veriler SPSS for Windows 11.0 paket programına aktarılarak değerlendirildi. Ortalama değerler “aritmetik ortalama+/-standart sapma” şeklinde gösterildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, Testi, Wilcoxon Testi, Ki-kare Testi ve Fischer Kesin Ki-kare Testi kullanıldı. Analiz sonuçları %95 güven aralığında değerlendirildi ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık şeklinde değerlendirildi. 3545. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocukluk çağı migreninde protrombotik risk faktörleri ve proflaktik tedavide aspirin ve propranolol'un etkinliğinin karşılaştırılması - Sayfa 32
3. OLGULAR VE YÖ TEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na Haziran 2003-Mart 2005 tarihleri arasında baş ağrısı nedeniyle başvuran hastalar içinde IHS kriterlerine göre migren tanısı alan 28 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastaların tümünün kraniyal CT/MR ile radyolojik incelemesi yapıldı ve EEG’leri çekildi. Baş ağrısına neden olabilecek enfeksiyon (sinüzit), görme bozuk...
Migran tanısı alan hastalarda nazal mukozal temasın rolü - Sayfa 8
MİGREN TANISI ALAN HASTALARDA NAZAL MUKOZAL TEMASIN ROLÜ ÖZET Amaç: Bu çalışma, cerrahi veya medikal tedavi ile mukozal temasın kaldırılmasının migren tanısı olan hastalarındaki etkilerini ve oksimetazolinin migren ağrısının şiddeti üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışma migren tanısı ile takip edilen hastalar üzerinde yapıldı. İlk muayene sırasında ağrı atak...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
ilaç
hasta
etki
hastalar
olan


45. SAYFA ICERIGI

kardiyoloji bölümünce muayeneleri yapıldı. Kardiyak açıdan B-bloker ve angiyotensin reseptör inhibitörü kullanımını ile ilişkili kontrendike bir hastalık varlığını dışlamak için kardiyoloji bölümü tarafından hastalara endike ise transtorasik ekokardiyografi ve efor testi uygulandı. İlaç kullanımı açısından sakıncalı herhangi bir tıbbi kardiyak sorun saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gerekli görülen hastalara görüntüleme yöntemleri uygulandı.
Çalışmaya alınan ve migren proflaksisinin endike olduğu 50 hasta, cinsiyet, yaş ve ağrı özellikleri bakımından benzer iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan birine proflaktik tedavide angiotensin II reseptör inhibitörü olan kandesartan 16mg, diğer gruba klasik tedavi olan metaprolol 50mg başlandı. Atak tedavisi için hastalara triptan (eletriptan 40 mg) önerildi.
Her iki gruptaki hastalar başağrısı günlük takip formunu ile 1., 3. ve 6.aylarda kontrol muayeneye çağırılarak baş ağrı sıklığı, süresi, şiddeti, ilaç kullanım öyküleri, ilaç yan etkileri,analjezik kullanım oranları kaydedildi. Nörolojik ve sistemik muayeneleri yapıldı. Kan basıncı, nabız hızı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirildi. Bu kontrol muayene zamanları dışında yan etki tanımlayan hastalara, çalışmanın yürütücülerine veya nöroloji polikliniğine başvurmaları hakkında bilgi verildi.
Çalışma sonucunda her bir ilacın etkinliğini ölçebilmek için grupların tedavi öncesi, 1, 3 ve 6. aylardaki tedavi sonrası kontrol baş ağrısı sıklığı, süresi ve hastanın ağrı şiddetini 1-10 arasında değerlendirdiği vizüel analog skala (VAS) değerleri karşılaştırıldı. Her iki proflaktik ilaca devam ve izlenen yan etki oranları gruplar arasında karşılaştırıldı.
İstatistik Yöntem: Çalışma kapsamında toplanan veriler SPSS for Windows 11.0 paket programına aktarılarak değerlendirildi. Ortalama değerler “aritmetik ortalama+/-standart sapma” şeklinde gösterildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, Testi, Wilcoxon Testi, Ki-kare Testi ve Fischer Kesin Ki-kare Testi kullanıldı. Analiz sonuçları %95 güven aralığında değerlendirildi ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık şeklinde değerlendirildi. 35

İlgili Kaynaklarsingle.php