IV. BULGULAR

Çalışmaya 50 hastayla başlandı. 25şer kişilik 2 benzer gruba ayrıldı. Birinci gruba kandesartan grubu, ikinci gruba metoprolol grubu adı verildi.
Kandesartan grubundaki hastaların 23ü kadın (%92), 2si (%8) erkekti. Metoprolol grubu hastalarının 24ü kadın (%96), 1i (%4) erkekti. Cinsiyet dağılımı açısından 2 grup arasında anlamlı fark yoktu (x2=0.35, p=0,55).
İki grup için yaş ortalamaları,standart sapmaları ve ortanca değerleri Tablo1 de verilmiştir. İki grup arasında yaş dağılımı açısından anlamlı bir fark yoktu (Z=-1,19 p=0,23).

Tablo 1-İki grubun yaş dağılımı açısından değerlendirilmesi

Kandesartan

Metoprolol

Yaş (SD)

35,89,2

39,49,04

Yaş aralığı

19-57

21-57

Ortanca

35

38

%25-75

29-42

33-48

Çalışmaya alınan 50 hastanın 33ü aurasız (%66), 17si auralı (%34) migren hastasıydı. Kandesartan grubundaki hastaların 9u auralı (%36),16sı aurasız (%64), metoprolol grubundaki hastaların 8i auralı (%32), 17si aurasız (%68) migren hastasıydı. Her iki grup migren auralı ve aurasız (migren alt tipleri) açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark saptanmadı (x2=0,09, p=0,76).
Meslek gruplarına göre incelendiğinde 28i (%66,6) ev hanımı, 10u (%23.6) memur, 4ü (%9,5) öğrenciydi. Metoprolol grubundaki hastaların 16sı ev hanımı, 4ü memur, 1i öğrenciydi. Kandesartan grubunun ise 12si ev hanımı, 6sı memur, 3ü öğrenciydi.
Çalışmaya katılan hastaların 6sı (%14) hipertansiyon hastasıydı. Bu hastaların 3ü kandesartan grubunda, 3ü metoprolol grubundaydı.
Kandesartan grubunun tedavi öncesi migren süresi 9,55,6 yıl, metoprolol grubunun 10,46,1 yıldı. Her iki grubun migren başlangıç süresi benzerdi (Z =-0,75, p=0,45).

3646. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migran tanısı alan hastalarda nazal mukozal temasın rolü - Sayfa 39
4. BULGULAR Çalışmaya alınan 59 hastanın 52’si kadın (%88) ve 7’si erkekti (%12). Hastaların, 22’sine cerrahi tedavi ve 14’üne medikal tedavi uygulandı. Hastaların 23’ü ise tedavi verilmeden takip edildi. Yaş ortalaması cerrahi yapılan grupta 33,3 ± 11, medikal tedavi verilen grupta 31,8 ± 13 ve tedavi almayan grupta (kontrol) ise 35,6 ± 8,5 olarak tespit edildi. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar...
Migren olgularında serum transforming growth factor 1 ß ve C-RP düzeylerinin değerlendirilmesi - Sayfa 34
4.BULGULAR Dicle Üniversitesi Nöroloji Anabilim dalında migren tanısı almış 51 hasta auralı ve aurasız olmak üzere iki gruba ayrılmış ve 27 adet migren hastalığı olmayan hastada kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaşları 17 ile 79 yaş aralığında olup ortalama yaşları 35.91±1.50 idi. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde 21-30 yaş arası grup 28 hasta ile (%) ile birinci...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

migren
auralı
aurasız
fark
hastaların
grup


46. SAYFA ICERIGI

IV. BULGULAR

Çalışmaya 50 hastayla başlandı. 25şer kişilik 2 benzer gruba ayrıldı. Birinci gruba kandesartan grubu, ikinci gruba metoprolol grubu adı verildi.
Kandesartan grubundaki hastaların 23ü kadın (%92), 2si (%8) erkekti. Metoprolol grubu hastalarının 24ü kadın (%96), 1i (%4) erkekti. Cinsiyet dağılımı açısından 2 grup arasında anlamlı fark yoktu (x2=0.35, p=0,55).
İki grup için yaş ortalamaları,standart sapmaları ve ortanca değerleri Tablo1 de verilmiştir. İki grup arasında yaş dağılımı açısından anlamlı bir fark yoktu (Z=-1,19 p=0,23).

Tablo 1-İki grubun yaş dağılımı açısından değerlendirilmesi

Kandesartan

Metoprolol

Yaş (SD)

35,89,2

39,49,04

Yaş aralığı

19-57

21-57

Ortanca

35

38

%25-75

29-42

33-48

Çalışmaya alınan 50 hastanın 33ü aurasız (%66), 17si auralı (%34) migren hastasıydı. Kandesartan grubundaki hastaların 9u auralı (%36),16sı aurasız (%64), metoprolol grubundaki hastaların 8i auralı (%32), 17si aurasız (%68) migren hastasıydı. Her iki grup migren auralı ve aurasız (migren alt tipleri) açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark saptanmadı (x2=0,09, p=0,76).
Meslek gruplarına göre incelendiğinde 28i (%66,6) ev hanımı, 10u (%23.6) memur, 4ü (%9,5) öğrenciydi. Metoprolol grubundaki hastaların 16sı ev hanımı, 4ü memur, 1i öğrenciydi. Kandesartan grubunun ise 12si ev hanımı, 6sı memur, 3ü öğrenciydi.
Çalışmaya katılan hastaların 6sı (%14) hipertansiyon hastasıydı. Bu hastaların 3ü kandesartan grubunda, 3ü metoprolol grubundaydı.
Kandesartan grubunun tedavi öncesi migren süresi 9,55,6 yıl, metoprolol grubunun 10,46,1 yıldı. Her iki grubun migren başlangıç süresi benzerdi (Z =-0,75, p=0,45).

36

İlgili Kaynaklarsingle.php