3.1.3.3 Çocukluk çağının bening paroksismal baş dönmesi. 12 3.1.4 Retinal migren. 12 3.1.5 Migrenin komplikasyonları . 13
3.1.5.1 Kronik migren . 13 3.1.5.2 Migren statusu . 13 3.1.5.3 Enfarktsız persistan aura . 13 3.1.5.4 Migren enfarktı . 14 3.1.5.5 Migrenin tetiklediği nöbetler. 14 3.1.6 Olası migren. 14 3.1.6.1 Aurasız olası migren . 14 3.1.6.2 Auralı olası migren . 14 3.1.6.3 Olası kronik migren . 15 4- MİGRENİN GENETİĞİ . 15 5- MİGREN PATOFİZYOLOJİSİ . 15 6- MİGREN TEDAVİSİ . 19 6.1 Migrenin Akut Tedavis. 19 6.1.1 Analjezikler ve NSAID ilaçlar. 21 6.1.2 Antiemetikler . 22 6.1.3 Barbitürat hipnotikler . 22 6.1.4 Ergo alkaloidleri. 22 6.1.5 Selektif 5HT1 agonistleri: . 23 6.2 Migrenin Profilaktik Tedavisi. 24 6.2.1 Beta-Blokerler. 26 6.2.2 Antidepresanlar. 28 6.2.3 Antiepileptik İlaçlar . 29 6.2.4 Kalsiyum Kanal Blokerleri. 29 6.2.5 5HT2 Antagonistleri. 30 6.2.6 ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör İnhibitörleri. 30 6.2.7 Diğer Ajanlar . 33 III. MATERYAL VE METOD . 34 IV. BULGULAR . 36 V. TARTIŞMA. 43
vii7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik migren hastalarında venlafaksin ve topiramat tedavisinin karşılaştırılması - Sayfa 9
1.3.1. Migren Komplikasyonları 1.3.1.1. Kronik migren 1.3.1.2. Migren statusu 1.3.1.3. Enfarktsız persistan aura 1.3.1.4. Migren enfarktı 1.3.1.5. Migrenin tetiklediği epileptik nöbet 1.3.1.6. Olası Migren 1.4. Migren Tanısı ve Klinik Fazları 1.4.1. Prodrom Fazı 1.4.2. Aura fazı 1.4.3. Başağrısı Fazı 1.4.4. Düzelme Fazı 1.5. Tedavi 1.5.1. Akut Tedavi 1.5.1.1. Barbiturat Hipnotikler 1.5.1.2. Yard...
Migrenli hastalarda Rho-kinaz ROCK2 gen polimorfizminin yeri - Sayfa 6
2.1.6. Migren Atağının Dönemleri 2.1.7. Migrenin Patofizyolojisi 2.1.8. Migrenin Genetiği 2.2. GENETİK POLİMORFİZM VE ÇEŞİTLERİ 2.3. RHO/RHO-KİNAZ SİNYALİZASYON YOLAĞI 2.3.1. Rho Proteinleri 2.3.2. Rho-Kinaz 2.3.3. Rho-Kinaz İnhibitörleri 2.3.4. Rho/Rho-Kinaz Yolağının Vasküler Dokudaki Fonksiyonu 2.3.5. Rho/Rho-Kinaz Yolağının Beyindeki Fonksiyonu 2.4. MİGREN TEDAVİSİ 2.4.1. Migren Akut Tedavisi ...
Tip 2 diyabetli ve kontrolsüz hipertansiyonlu hastalarda Dihidropiridin (Amlodipin) ve Nondihidropiridin (Verapamil) verilmesinin nefropati belirteci olan mikroalbüminüri ve epitel kaynaklı pigment faktörü (PEDF üzerine etkisinin karşılaştırılması - Sayfa 5
2.4.Diyabette Hipertansiyon Tedavisi………………………………… 2.4.1. Diüretikler…………………………………………………… 2.4.2. ACE inhibitörleri……………………………………………. 2.4.3. Anjiyotensin II reseptor blokerleri………………………… 2.4.4. ACE inhibitörü ile ARB’nün birlikte kullanımı…………... 2.4.5. Kalsiyum kanal blokerleri………………………………….. 2.4.6. Beta blokerler………………………………………………. 2.4.7. Alfa Blokerler………………………………………………. 2.4.8. Kan basıncı tedavi...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

blokerleri
kalsiyum
kanal
tedavis
tedavisi
ilaçlar


7. SAYFA ICERIGI

3.1.3.3 Çocukluk çağının bening paroksismal baş dönmesi. 12 3.1.4 Retinal migren. 12 3.1.5 Migrenin komplikasyonları . 13
3.1.5.1 Kronik migren . 13 3.1.5.2 Migren statusu . 13 3.1.5.3 Enfarktsız persistan aura . 13 3.1.5.4 Migren enfarktı . 14 3.1.5.5 Migrenin tetiklediği nöbetler. 14 3.1.6 Olası migren. 14 3.1.6.1 Aurasız olası migren . 14 3.1.6.2 Auralı olası migren . 14 3.1.6.3 Olası kronik migren . 15 4- MİGRENİN GENETİĞİ . 15 5- MİGREN PATOFİZYOLOJİSİ . 15 6- MİGREN TEDAVİSİ . 19 6.1 Migrenin Akut Tedavis. 19 6.1.1 Analjezikler ve NSAID ilaçlar. 21 6.1.2 Antiemetikler . 22 6.1.3 Barbitürat hipnotikler . 22 6.1.4 Ergo alkaloidleri. 22 6.1.5 Selektif 5HT1 agonistleri: . 23 6.2 Migrenin Profilaktik Tedavisi. 24 6.2.1 Beta-Blokerler. 26 6.2.2 Antidepresanlar. 28 6.2.3 Antiepileptik İlaçlar . 29 6.2.4 Kalsiyum Kanal Blokerleri. 29 6.2.5 5HT2 Antagonistleri. 30 6.2.6 ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör İnhibitörleri. 30 6.2.7 Diğer Ajanlar . 33 III. MATERYAL VE METOD . 34 IV. BULGULAR . 36 V. TARTIŞMA. 43
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php