ACE
AT1 reseptörü AT II inhibitörleri ATP AV-blok ASA -blokerler BKA CGRP COX CYP FHM fMRI IHS
MAO-A NSAID NO PET RAS SSRI SNRI SPSS
TCA TNC VAS VIP VPM nukleusu 5-HT

SİMGELER VE KISALTMALAR : Angiyotensin Dönüştürücü Enzim (Angiyotensin Converting
Enzim) : Angiyotensin II tip 1 reseptörü : Angiyotensin II inhibitörleri : Adenozin trifosfat : Atriyoventriküler blok : Asetilsalisilik asit : Beta- blokerler : Beyin kan akımı : Kalsitonin gen ilişkili peptid : Siklooksijenaz : Sitokrom P : Familiyal hemiplejik migren : Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme : Uluslar Arası Başağrısı Derneği (International Headache
Society) : Monoamin oksidaz A : Nonsteroid antiinflamatuar ilaç : Nitrik oksit : Pozitron Emisyon Tomografi : Renin-angiyotensin sistem : Selektif serotonin geri alım inhibitörü : Serotonin noradrenalin geri alım inhibitörü : Statistical package for the social Sciences (sosyal bilimler
için istatistik paketi) : Trisiklik antidepresanlar : Trigeminal nucleus caudalis : Vizüel analog skala : Vazoaktif intestinal peptid : Ventral posteromedial nukleus : 5 hidroksi-triptamin

ix9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipertansiyonda ghrelin düzeylerinin ekokardiyografik bulgularla ilişkisi ve AT II reseptör blokeri tedavisi ile değişiklikleri - Sayfa 28
2.6. Anjiotensin II Reseptör Antagonistleri Anjiotensin II’ nin kalp damar sistemi ve diğer yapılardaki etkisine aracılık eden AT II-1 ve AT II-2 reseptörü olmak üzere iki tip reseptörü vardır. Kalp damar sistemindeki ve diğer birçok etkilerine AT II-1 reseptörler aracılık eder. Bu arada AT II’ nin kalp ile damar dokusunda hipertrofi yapıcı etkinlikleri, tamamiyle veya esas olarak bu tür reseptör...
Hipertansiyonda leptin ve endotelin düzeylerinin ekokardiyografik bulgularla ilişkisi ve AT II reseptör blokeri tedavisi ile değişiklikleri - Sayfa 37
antagonistleridir. Anjiotensin II ile yarışmaya girerek onun reseptöre bağlanmasını ve dolayısıyla etkilerini tedavi edici konsantrasyon aralığında, yarışmalı (kompetitif) şekilde antagonize ederler. Ancak in vitro deneylerde kullanılan yüksek konsantrasyonlarda, yarışmalı olmayan antagonist etki gösterirler. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin aksine, bradikinin ve diğer kinin peptidl...
Fluoksetin ve metaboliti norfluoksetinin gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi(GC-MS) yöntemi ile biyolojik materyalden(idrar) tayini - Sayfa 17
Triptofanın hidroksilasyonu sonucu ortaya çıkan 5-Hidroksitriptofan, serotonine dönüşür. Postsinaptik reseptörler ile etkileşen serotonin dışında kalan sinaptik aralıktaki serotonin, serotonerjik nöron terminaline geri alınır. Bu gerialınım trisiklik antidepresanlar veya fluoksetin gibi atiptik antidepresanlar ile potent bir şekilde inhibe edilir. Serotonerjik nöron terminaline alınan serotonin Mo...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enzim
inhibitörleri
blok
ilaç
blokerler
alım


9. SAYFA ICERIGI

ACE
AT1 reseptörü AT II inhibitörleri ATP AV-blok ASA -blokerler BKA CGRP COX CYP FHM fMRI IHS
MAO-A NSAID NO PET RAS SSRI SNRI SPSS
TCA TNC VAS VIP VPM nukleusu 5-HT

SİMGELER VE KISALTMALAR : Angiyotensin Dönüştürücü Enzim (Angiyotensin Converting
Enzim) : Angiyotensin II tip 1 reseptörü : Angiyotensin II inhibitörleri : Adenozin trifosfat : Atriyoventriküler blok : Asetilsalisilik asit : Beta- blokerler : Beyin kan akımı : Kalsitonin gen ilişkili peptid : Siklooksijenaz : Sitokrom P : Familiyal hemiplejik migren : Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme : Uluslar Arası Başağrısı Derneği (International Headache
Society) : Monoamin oksidaz A : Nonsteroid antiinflamatuar ilaç : Nitrik oksit : Pozitron Emisyon Tomografi : Renin-angiyotensin sistem : Selektif serotonin geri alım inhibitörü : Serotonin noradrenalin geri alım inhibitörü : Statistical package for the social Sciences (sosyal bilimler
için istatistik paketi) : Trisiklik antidepresanlar : Trigeminal nucleus caudalis : Vizüel analog skala : Vazoaktif intestinal peptid : Ventral posteromedial nukleus : 5 hidroksi-triptamin

ix

İlgili Kaynaklarsingle.php