Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisitarafından yeni bir sınıflama yapılmıştır (16). Bu sınıflamada baş ağrıları A, B, C olarak 3 kategoriye ayrılarak 14 başlık altında toplanmıştır:
2.2. MİGREN
2.2.1. Migren Tanımı ve Epidemiyolojisi
Migren birincil baş ağrıları içinde en fazla iş gücü kaybına neden olan baş ağrısıdır. Auralı ve aurasız migren olmak üzere iki alt gruba ayrılır. En sık görülen aurasız migrendir ve yaklaşık %70ini oluşturmaktadır. Atak sıklığı daha fazladır ve genellikle auralı migrene göre daha fazla engellilik oluşturur. Atakların %30undan azı ise auralı migrendir (1).
Migrenlilerin yaklaşık %60ında baş ağrısı atakları ayda bir ya da daha seyrek olurken olguların %10unda ataklar ayda 5 veya daha fazladır (10).
Migren genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar ve yaş ilerledikçe sıklığı azalır. Yapılan çalışmalarda, 13 yaşından önce kız ve erkek çocuklar arasında migren insidansı açısından fark bulunamamıştır. Pubertenin başlamasıyla kadınlarda insidansın arttığı, doğurganlık çağındaki kadınlarda prevalansın %15i geçtiği bulunmuştur (1).
Migren genel nüfusta erkeklerde %3.5, kadınlarda %7.4 olarak saptanmıştır. Migren prevalansı erkeklerde yaklaşık %6, kadınlarda ise %15-17, yaşam boyu prevalans ise erkeklerde %8, kadınlarda %25 olarak saptanmıştır. Migren prevalansındaki cinsiyet farklılıklarının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak kadın ve erkek cinsiyeti arasındaki hormonal farklılıklara bağlı olabileceği düşünülmektedir (10).
Bazı çalışmalarda eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kişilerde migren prevalansı daha yüksek bulunurken (17), sosyoekonomik durum arasında herhangi bir ilişkinin saptanmadığı çalışmalar da mevcuttur (18).
Stewart WF ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, migren prevalansının Amerikada yaşayan Kafkas kökenli kadınlarda (%20.4), Afrikalı (%16.2) ve Asyalı (%9.2) kadınlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Erkeklerde de benzer
1414. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

'migrende 24 saatlik yaşam kalitesi ölçeği'nin türkiye'deki geçerlik ve güvenirliği - Sayfa 15
Migren prevalansı : Migren prevalansı dünya çapında belirgin olarak sabit bir şekilde görülmektedir ve toplum genelinin %10-12’sini etkilemektedir (14,39,40). Migren prevalansı büyük oranda yaşa ve cinsiyete bağlıdır. Tüm dünyada yaklaşık olarak kadınların %15-18.2’si ile erkeklerin %5-6.5’unda migren yakınması vardır. Migren kadınlarda erkeklerdekinden iki ila üç kat daha fazla görülmektedir (9,1...
Magnezyum profilaksisi alan migren hastalarında görsel uyarılma potansiyelleri ve beyin kan akımı değişikliklerinin değerlendirilmesi - Sayfa 14
Migren terimi, ilk kez Galen’in milattan sonra yaklaşık 200 yılında kullandığı Yunanca hemikrania kelimesinden türetilmiştir. Daha sonra yıllar içerisinde bu rahatsız edici, kısıtlılığa yol açan hastalık için kör baş ağrısı, safralı baş ağrısı gibi isimler de kullanılmıştır (9). MİGREN PREVALANSI Migren prevalansı yaş ve cinse göre değişir. Ergenlik öncesinde migren prevalansı, erkeklerde kızlara...
Migren hastalarında nörolojik ve psikiyatrik komorbidite - Sayfa 13
5 Migren atak sıklığını dikkate alan az sayıda çalışma mevcut olup, genel kanı migren ataklarının ayda birden az olduğu yönündedir. Fakat migrenli olguların yaklaşık %20’si ayda birden fazla atak geçirmektedir. Ortalama atak süresi bir günden az olup, hastaların beşte birinde 2–3 gün sürmektedir. En sık görülen aurasız migrendir ve yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Auralı migrenin bir yıllık prev...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

erkek
prevalans
migren
kadın
erkeklerde
prevalansı


14. SAYFA ICERIGI

tarafından yeni bir sınıflama yapılmıştır (16). Bu sınıflamada baş ağrıları A, B, C olarak 3 kategoriye ayrılarak 14 başlık altında toplanmıştır:
2.2. MİGREN
2.2.1. Migren Tanımı ve Epidemiyolojisi
Migren birincil baş ağrıları içinde en fazla iş gücü kaybına neden olan baş ağrısıdır. Auralı ve aurasız migren olmak üzere iki alt gruba ayrılır. En sık görülen aurasız migrendir ve yaklaşık %70ini oluşturmaktadır. Atak sıklığı daha fazladır ve genellikle auralı migrene göre daha fazla engellilik oluşturur. Atakların %30undan azı ise auralı migrendir (1).
Migrenlilerin yaklaşık %60ında baş ağrısı atakları ayda bir ya da daha seyrek olurken olguların %10unda ataklar ayda 5 veya daha fazladır (10).
Migren genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar ve yaş ilerledikçe sıklığı azalır. Yapılan çalışmalarda, 13 yaşından önce kız ve erkek çocuklar arasında migren insidansı açısından fark bulunamamıştır. Pubertenin başlamasıyla kadınlarda insidansın arttığı, doğurganlık çağındaki kadınlarda prevalansın %15i geçtiği bulunmuştur (1).
Migren genel nüfusta erkeklerde %3.5, kadınlarda %7.4 olarak saptanmıştır. Migren prevalansı erkeklerde yaklaşık %6, kadınlarda ise %15-17, yaşam boyu prevalans ise erkeklerde %8, kadınlarda %25 olarak saptanmıştır. Migren prevalansındaki cinsiyet farklılıklarının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak kadın ve erkek cinsiyeti arasındaki hormonal farklılıklara bağlı olabileceği düşünülmektedir (10).
Bazı çalışmalarda eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kişilerde migren prevalansı daha yüksek bulunurken (17), sosyoekonomik durum arasında herhangi bir ilişkinin saptanmadığı çalışmalar da mevcuttur (18).
Stewart WF ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, migren prevalansının Amerikada yaşayan Kafkas kökenli kadınlarda (%20.4), Afrikalı (%16.2) ve Asyalı (%9.2) kadınlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Erkeklerde de benzer
14

İlgili Kaynaklarsingle.php