Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiVücuttaki demirin en büyük kısmını hemoglobin oluşturur. Demirin %10u myoglobinde bulunur ve kas kasılması sırasında oksijenizasyonu sağlar. Hemoglobin ve myoglobin dışında sitokromlar, sitokrom oksidaz, homogentisik oksidaz, peroksidaz ve katalaz enzimleri demir içerir.
Günlük demir ihtiyacı yaşa, cinsiyete ve içinde bulunulan fizyolojik koşullara bağlı olarak 1-4 mg/gün arasındadır. Dengeli bir diyette günlük 10-20 mg demir bulunur. Bu demirin ancak %5-10u emilerek dolaşıma geçer (31). Gastrik sekresyonlar demiri çözerek Fe formuna redükte eder ve diğer maddelerle çözünebilir kompleksler oluşturmasına yol açarlar.
Emilen demir miktarı kaybedilen demir miktarı kadardır. Eğer emilen demir miktarı fazla ise demir yüklenmesi olur. Erişkin bir insanda Hb yapımı için gerekli demirin %5i diyetle alınır, %95i ise eritrosit parçalanmasıyla elde edilir (30). Demirin emilimi demirin kullanılabilirliğine, demir form ve miktarlarına, diyetin içeriğine, gastrointestinal faktörlere bağlıdır (30).
Hem demiri hayvansal kaynaklıdır, diyetin küçük bir bölümünü oluşturur ve emilimi yüksektir (%20-30). Emilimi mide asiditesinden, gıda içeriğinden etkilenmez. Diyetteki demirin %90dan fazlasını ise non-hem demiri oluşturur. Hidroklorik asit, (HCl) askorbik asit gibi diğer indirgeyici maddeler emilime yardımcı olurken fosfatlar, fitatlar, tannat, antasitler emilimi olumsuz etkiler (30). Non-hem demirin %5i kullanılabilir. İnorganik non-hem ferrik demir (Fe) mide sıvısında bulunan HCl ve organik asitler aracılığı ile bağlı bulunduğu bileşiklerden ayrılır. Serbest hale geçen ferrik demir, asidik ortamda askorbik asit, sülfidril grupları, fruktoz, sitrik asit ve enzimler ile şelat oluşturarak mukoza hücrelerine taşınır. İnorganik non-hem ferröz demir (Fe) hafif alkali pHda çözülebilir. Ligandlarla şelat oluşturur. Hem demiri ise daha kolay absorbe olur. Demir ferröz formda çok kolaylıkla absorbe edilir. Ancak diyetteki demirin büyük kısmı ferrik formundadır. Diyetle alınan ve şelatlara bağlanan inorganik demir henüz tam olarak bilinmeyen bir mekanizma ile özel taşıyıcılarla mukozal hücreler içine girer ve ferrik hale yükseltilir. Demir barsaklardan emilince mukozal hücrelerden kana geçer, transferrin proteini ile kemik iliğinde gelişmekte olan eritrositlere taşınır. Retiküloendotelyal sistemde (kemik iliği, karaciğer ve dalak) depolanır. Demir depolarını demir için kullanıma hazır kaynak olan, birçok hücrede bulunan,
2828. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ocak-mart 2008 de C.Ü.T.F. Hastanesi pediatri polikliniğine başvuran 6 ay-6 yaş grubu çocuklarda demir eksikliği anemisi sıklığı ve oral demir preparatlarının tedavi etkinlikleri ve sonuçları - Sayfa 21
-Gastrointestinal faktörlere bağlıdır. Hem demiri hayvansal kaynaklıdır, diyetin küçük bir porsiyonunu teşkil eder ve absorbsiyonu yükseltir (% 20-30 veya daha fazla). Diyetteki demirin % 90 dan fazlası non-hem demiridir. Emilimi, intraluminal emilimi azaltıcı (fitat, tannat, kalsiyuım fosfat) ve arttırıcı faktörler (aminoasit, askorbik asit) arasındaki denge tarafından ayarlanır ve etkilenir (35,...
Bursa İli Nilüfer İlçe Merkezinde 12?1412?14 yaş grubu ilköğretim okulu çocuklarında anemi, demir eksikliği, demir eksikliği anemisi prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 19
Hem demirin emilimi: Etle beslenenlerde vücut depo demirini sağlamada hem demir emiliminin çok önemli bir yeri vardır. Hem demirinin biyoyararlılığı yüksek, emilimi %10–20 olup, et, tavuk, balıktan alınan hayvansal kaynaklı demirdir. Hem demiri emilimi için inorganik demirde gereken duodenal düşük pH ve emilimi kolaylaştıran askorbik asit, sitrik asit gibi faktörlere gereksinim yoktur. Besinlerde ...
Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkisi - Sayfa 8
(+3 değerli) demir ise ancak mide asiti ile +2 değerli ferröz haline indirgendikten sonra absorbe edilebilir (11). Emilen demir miktarı, sindirilen demir miktarının artması ile artar; ancak çok fazla miktarda alındığında emilim yüzdesi azalır. Sağlıklı insanlarda diyetteki demirin yaklaşık % 10’ u emilir. Emilen demir miktarı, anemi varlığında veya artmış eritropoez varlığında artarken, kemik ili...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

asit
demirin
ferrik
form
demir
demiri


28. SAYFA ICERIGI

Vücuttaki demirin en büyük kısmını hemoglobin oluşturur. Demirin %10u myoglobinde bulunur ve kas kasılması sırasında oksijenizasyonu sağlar. Hemoglobin ve myoglobin dışında sitokromlar, sitokrom oksidaz, homogentisik oksidaz, peroksidaz ve katalaz enzimleri demir içerir.
Günlük demir ihtiyacı yaşa, cinsiyete ve içinde bulunulan fizyolojik koşullara bağlı olarak 1-4 mg/gün arasındadır. Dengeli bir diyette günlük 10-20 mg demir bulunur. Bu demirin ancak %5-10u emilerek dolaşıma geçer (31). Gastrik sekresyonlar demiri çözerek Fe formuna redükte eder ve diğer maddelerle çözünebilir kompleksler oluşturmasına yol açarlar.
Emilen demir miktarı kaybedilen demir miktarı kadardır. Eğer emilen demir miktarı fazla ise demir yüklenmesi olur. Erişkin bir insanda Hb yapımı için gerekli demirin %5i diyetle alınır, %95i ise eritrosit parçalanmasıyla elde edilir (30). Demirin emilimi demirin kullanılabilirliğine, demir form ve miktarlarına, diyetin içeriğine, gastrointestinal faktörlere bağlıdır (30).
Hem demiri hayvansal kaynaklıdır, diyetin küçük bir bölümünü oluşturur ve emilimi yüksektir (%20-30). Emilimi mide asiditesinden, gıda içeriğinden etkilenmez. Diyetteki demirin %90dan fazlasını ise non-hem demiri oluşturur. Hidroklorik asit, (HCl) askorbik asit gibi diğer indirgeyici maddeler emilime yardımcı olurken fosfatlar, fitatlar, tannat, antasitler emilimi olumsuz etkiler (30). Non-hem demirin %5i kullanılabilir. İnorganik non-hem ferrik demir (Fe) mide sıvısında bulunan HCl ve organik asitler aracılığı ile bağlı bulunduğu bileşiklerden ayrılır. Serbest hale geçen ferrik demir, asidik ortamda askorbik asit, sülfidril grupları, fruktoz, sitrik asit ve enzimler ile şelat oluşturarak mukoza hücrelerine taşınır. İnorganik non-hem ferröz demir (Fe) hafif alkali pHda çözülebilir. Ligandlarla şelat oluşturur. Hem demiri ise daha kolay absorbe olur. Demir ferröz formda çok kolaylıkla absorbe edilir. Ancak diyetteki demirin büyük kısmı ferrik formundadır. Diyetle alınan ve şelatlara bağlanan inorganik demir henüz tam olarak bilinmeyen bir mekanizma ile özel taşıyıcılarla mukozal hücreler içine girer ve ferrik hale yükseltilir. Demir barsaklardan emilince mukozal hücrelerden kana geçer, transferrin proteini ile kemik iliğinde gelişmekte olan eritrositlere taşınır. Retiküloendotelyal sistemde (kemik iliği, karaciğer ve dalak) depolanır. Demir depolarını demir için kullanıma hazır kaynak olan, birçok hücrede bulunan,
28

İlgili Kaynaklarsingle.php