Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisinörotransmitterlerin seviyesini değiştirerek migren patofizyolojisinde rol oynayabileceği belirtilmektedir (40) .
Demir eksikliğinde, düşük Hb düzeyine karşın fazla sayıda ve küçük boyutta eritrosit üretimi sonucu Htc düzeyinde düşme gözlenmez. Bu nedenle hem Hb düşüklüğü ile oksijen taşınmasındaki bozukluk, hem Hct düzeyleri, artmış viskosite nedeni ile demir eksikliğinin baş ağrılarını tetikleyebileceği belirtilmiştir(36). Ayrıca demir eksikliğinde baş ağrısı, parestezi, irritabilite gibi hiperviskozite benzeri belirtiler görülebilmektedir (36). Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan erişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada ise, demir eksikliği ve mikrositozun viskoziteyi arttırmadığı saptanmıştır (41).
Diğer yandan herediter hemakromatozis ve başağrısı sıklığı ile ilgili epidemiyolojik bir çalışmada transferrin saturasyonu ile başağrısı prevalansı arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır (42).
Demir eksikliği nörotransmitter düzeyleri üzerinde de etki göstermektedir. GABA hipotalamohipofizer aks hormonlarının salınımını düzenleyen inhibitör bir nörotransmitterdir. Demir eksikliğinde GABA metabolizmasıyla ilgili enzimlerin aktivitesinde azalma gözlenmiştir (43).
Demir eksikliğinde dopaminerjik nörotransmisyonda da anormallikler saptanmıştır. Rat modellerinde dopamin reseptör sayısında azalma, dopamin döngüsünde artış, 5 hidroksitriptamin seviyesinde azalma saptanmıştır (44). Başka bir çalışmada ise demir eksikliğinin, serotonin yıkımınının hız kısıtlayıcı basamağı olan aldehit oksidaz aktivitesinde azalmaya yol açarak serotonin seviyelerinde artışa neden olduğu tespit edilmiştir (44). Migren tedavisinde 5HT-1B/1D reseptör agonisti, 5-HTlA reseptör agonisti, 5-HT1 antagonisti ilaç kullanımı migren patofizyolojisinde serotoninin de rolü olduğunu düşündürmektedir.
Çıkan noradrenerjik sistem, lokus ceruleustan başlayarak, mikrosirkülasyonu innerve edip serebral kortekse yayılmaktadır. Santral sinir sistemi, periferik ağrı reseptörlerinden inen ağrıyı module eden sistemler yoluyla gelen uyarıları kontrol etmektedir. Serotonerjik sistemde 5-HT adrenerjik sistemde olduğu gibi, enkafalin nöronlarıyla etkileşmekte, norepinefrin, GABA ihtiva eden internöronlar kullanılmaktadır (45). Demir eksikliğinin de GABA ve serotonin düzeylerini etkileyerek baş ağrısına yol açabileceği düşünülmektedir.
3535. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migrenli kadın hastalarda göz kırpma refleksi - adet döngüsü ilişkisi - Sayfa 51
Östrojenin bütün migrenli kadınları etkilememesi, hipotalamik nöron intrinsik östrojen reseptörlerinin hassasiyeti ile açıklanabilir. Sınırlı veriler, bunun genetik bir temeli olabileceğini düşündürmektedir (139). Deneysel mıgren çalışmaları, östrojenin nöronal fonksiyonu düzenleme anormalliklerinin, gen regulasyonu ve membran etkileri arasında bir uyumsuzluğa bağlı olabileceğini akla getirmekted...
Postmenopozal dönem migren hastası kadınlarda göz kırpma refleksi?seks hormon düzeyleri arasındaki ilişki - Sayfa 54
İnhibitor nörotransmitter aktivitesi (serotonin, GABA vb) başağrısı başlangıcında azalır, eksitatör nörotransmitterler (norepinefrin ve dopamin) başağrısı epizodu sırasında artış gösterir. Nörotransmitterlerin bu değişimi sonucunda meningeal kan damarlarında dilatasyon, aktive olan perivasküler nöronlar ile trigeminal sistem aktive olur. Trigeminal aktivasyon sonucunda başağrısı ortaya çıkar. Hami...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olan
azalma
neden
reseptör
eden
etki


35. SAYFA ICERIGI

nörotransmitterlerin seviyesini değiştirerek migren patofizyolojisinde rol oynayabileceği belirtilmektedir (40) .
Demir eksikliğinde, düşük Hb düzeyine karşın fazla sayıda ve küçük boyutta eritrosit üretimi sonucu Htc düzeyinde düşme gözlenmez. Bu nedenle hem Hb düşüklüğü ile oksijen taşınmasındaki bozukluk, hem Hct düzeyleri, artmış viskosite nedeni ile demir eksikliğinin baş ağrılarını tetikleyebileceği belirtilmiştir(36). Ayrıca demir eksikliğinde baş ağrısı, parestezi, irritabilite gibi hiperviskozite benzeri belirtiler görülebilmektedir (36). Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan erişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada ise, demir eksikliği ve mikrositozun viskoziteyi arttırmadığı saptanmıştır (41).
Diğer yandan herediter hemakromatozis ve başağrısı sıklığı ile ilgili epidemiyolojik bir çalışmada transferrin saturasyonu ile başağrısı prevalansı arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır (42).
Demir eksikliği nörotransmitter düzeyleri üzerinde de etki göstermektedir. GABA hipotalamohipofizer aks hormonlarının salınımını düzenleyen inhibitör bir nörotransmitterdir. Demir eksikliğinde GABA metabolizmasıyla ilgili enzimlerin aktivitesinde azalma gözlenmiştir (43).
Demir eksikliğinde dopaminerjik nörotransmisyonda da anormallikler saptanmıştır. Rat modellerinde dopamin reseptör sayısında azalma, dopamin döngüsünde artış, 5 hidroksitriptamin seviyesinde azalma saptanmıştır (44). Başka bir çalışmada ise demir eksikliğinin, serotonin yıkımınının hız kısıtlayıcı basamağı olan aldehit oksidaz aktivitesinde azalmaya yol açarak serotonin seviyelerinde artışa neden olduğu tespit edilmiştir (44). Migren tedavisinde 5HT-1B/1D reseptör agonisti, 5-HTlA reseptör agonisti, 5-HT1 antagonisti ilaç kullanımı migren patofizyolojisinde serotoninin de rolü olduğunu düşündürmektedir.
Çıkan noradrenerjik sistem, lokus ceruleustan başlayarak, mikrosirkülasyonu innerve edip serebral kortekse yayılmaktadır. Santral sinir sistemi, periferik ağrı reseptörlerinden inen ağrıyı module eden sistemler yoluyla gelen uyarıları kontrol etmektedir. Serotonerjik sistemde 5-HT adrenerjik sistemde olduğu gibi, enkafalin nöronlarıyla etkileşmekte, norepinefrin, GABA ihtiva eden internöronlar kullanılmaktadır (45). Demir eksikliğinin de GABA ve serotonin düzeylerini etkileyerek baş ağrısına yol açabileceği düşünülmektedir.
35

İlgili Kaynaklarsingle.php