Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisi3. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada Aralık 2005-Temmuz 2007 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Nöroloji ve Baş ağrısı polikliniklerine başvuran 673 hasta incelendi. Bu hastalar arasında tetkikleri tam olup IHS 2004 sınıflamasına göre migren tanısı alan 132, epizodik gerilim tip baş ağrısı tanısı alan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma protokolü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan onay formu alındı.
Hastalarda, baş ağrısının süresi (yıl olarak), 1 ay içinde geçirdiği atak sayısı, ağrının karakteri, yerleşimi, şiddeti, tetikleyici etkenler, eşlik eden şikayetler, analjezik kullanımı, ağrının karakterinde değişim olup olmadığı sorgulandı.
Sosyo-demografik özellikleri (yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, ekonomik durum, tıbbi öz geçmiş, meslek) kayıt edildi. Ağrı şiddetini değerlendirmede VAS kullanıldı.
Çalışmaya son 10 yıldır Zonguldak ilinde yaşayan, 20-60 yaş arası, IHS 2004 kriterlerine göre migren ya da EGTBA tanısı alan, aşırı analjezik kullanımı, baş ağrısı sıklığını etkileyecek kontrolsüz hipertansiyonu, kafa içi yer kaplayıcı lezyonu saptanmayan, son bir yıl içinde anemi ya da polisitemi nedeniyle tedavi almamış, son 6 ay içinde kanama, cerrahi operasyon öyküsü olmayan, kan ya da kan ürünü verilmemiş, hematolojik bir hastalık, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı, kanser öyküsü olmayan, ilk başvuru esnasında gebelik öyküsü bulunmayan hastalar dahil edildi.
Tüm hastaların ilk başvuru sırasındaki Hb, Htc, serum De, DeBK, ferritin, B12 vitamin ve folik asit düzeyleri retrospektif olarak hasta dosyalarından kayıt edildi.
Çalışmada hastalık süresi, aylık baş ağrısı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, serum De, DeBK, ferritin ve platelet düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
Hastaların hemogram düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuarında Beckman Coutter cihazında, counter prensibi ile ölçüldü. İncelenen parametrelerin normal kabul edilen laboratuar değer aralıkları tablo 3.1de belirtilmiştir.
3737. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrı
düzeyleri
arası
arasında
migren
hastalar


37. SAYFA ICERIGI

3. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada Aralık 2005-Temmuz 2007 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Nöroloji ve Baş ağrısı polikliniklerine başvuran 673 hasta incelendi. Bu hastalar arasında tetkikleri tam olup IHS 2004 sınıflamasına göre migren tanısı alan 132, epizodik gerilim tip baş ağrısı tanısı alan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma protokolü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan onay formu alındı.
Hastalarda, baş ağrısının süresi (yıl olarak), 1 ay içinde geçirdiği atak sayısı, ağrının karakteri, yerleşimi, şiddeti, tetikleyici etkenler, eşlik eden şikayetler, analjezik kullanımı, ağrının karakterinde değişim olup olmadığı sorgulandı.
Sosyo-demografik özellikleri (yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, ekonomik durum, tıbbi öz geçmiş, meslek) kayıt edildi. Ağrı şiddetini değerlendirmede VAS kullanıldı.
Çalışmaya son 10 yıldır Zonguldak ilinde yaşayan, 20-60 yaş arası, IHS 2004 kriterlerine göre migren ya da EGTBA tanısı alan, aşırı analjezik kullanımı, baş ağrısı sıklığını etkileyecek kontrolsüz hipertansiyonu, kafa içi yer kaplayıcı lezyonu saptanmayan, son bir yıl içinde anemi ya da polisitemi nedeniyle tedavi almamış, son 6 ay içinde kanama, cerrahi operasyon öyküsü olmayan, kan ya da kan ürünü verilmemiş, hematolojik bir hastalık, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı, kanser öyküsü olmayan, ilk başvuru esnasında gebelik öyküsü bulunmayan hastalar dahil edildi.
Tüm hastaların ilk başvuru sırasındaki Hb, Htc, serum De, DeBK, ferritin, B12 vitamin ve folik asit düzeyleri retrospektif olarak hasta dosyalarından kayıt edildi.
Çalışmada hastalık süresi, aylık baş ağrısı sıklık ve şiddeti ile Hb, Htc, serum De, DeBK, ferritin ve platelet düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
Hastaların hemogram düzeyleri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuarında Beckman Coutter cihazında, counter prensibi ile ölçüldü. İncelenen parametrelerin normal kabul edilen laboratuar değer aralıkları tablo 3.1de belirtilmiştir.
37

İlgili Kaynaklarsingle.php