Migren ve epizodik gerilim tipi baş ağrılarının hematolojik parametreler ile ilişkisiözellikte, ataklar halinde gelen ağrıların kronik, süregen özellik kazanması, profilaktik tedavi, hormon ve nörotransmiter düzeylerindeki değişiklik gibi faktörlerle ilişkili olabilir.
Yapılan çalışmalarda migrenli hastaların ayda ortalama 1-2 atak geçirdikleri (51), GTBA hastalarının ise atak sıklığının ayda ortalama 2,9 gün olduğu bildirilmiştir (10). Literatürde aktif migren hastalarının yarısından azının baş ağrısı nedeni ile her yıl bir doktora başvurduğu, GTBAda ise daha düşük oranda hasta grubunun doktora başvurdukları belirtilmiştir (52). Bizim çalışmamızda migrenli hastalarda ortalama atak sayısı ayda 4 iken, EGTBA hastalarında ortalama baş ağrısı sıklığı ayda 5,6 gün idi. Bu durum muhtemelen daha az sıklıkta atak geçiren hastaların kolayca ulaşabildikleri ağrı kesici ilaçlar nedeni ile hekime başvurmadan ataklarını geçirmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Baş ağrıları karakter değiştirmedikçe, sıklığı ve şiddeti artmadıkça hastaların hekime başvurma oranları düşük olmaktadır.
Migren hastalarında baş ağrısı şiddetinin EGTBA grubuna kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır (53). Şüphesiz bu durum baş ağrısı tanı kriteri açısından önemlidir. Bizim çalışmamızda da VAS ile derecelendirilen ağrı şiddeti, migren grubunda EGTBA grubuna göre daha fazla idi.
Migren ve diğer tip baş ağrılarında ağrı sıklığının artışına yol açan belli başlı sebepler arasında hormonal değişiklikler, hava değişimi, açlık, stres, sistemik hastalık varlığı, rakım değişiklikleri, alkol kullanımı, nitratlı besinler ilk sıralarda sayılabilir (1). Benzer şekilde bu durumların bir kısmı hemotolojik parametreleri de etkileyen faktörlerdir. Hem ağrı hem hematolojik parametrelerin etkilenmesini en aza indirmek amacı ile çalışmamıza genel olarak benzer sosyo kültürel özellikler taşıyan, uzun süredir belli bir bölgede ikamet eden, ciddi sistemik hastalığı olmayan hastalar dahil edildi.
Nöroloji polikliniklerine baş ağrısı nedeni ile başvuran hastalarda tanı ve tedavide; klinik öykü, muayene sonrasında en sık istenen laboratuar incelemeler arasında hemogram incelemesi şüphesiz ilk sırada yer almaktadır. Hem hekimlik pratiğinde hem toplumun birçok kesiminde baş ağrısının olası nedenleri arasında akla ilk gelecek sebeplerden birisi anemi tablosudur. Aneminin en sık nedenini de demir eksikliği oluşturmaktadır.
4747. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Migren ve gerilim tipi başağrılı hastalarda randomize kontrollü blink refleks - Sayfa 33
Gerilim tipi baş ağrıları epizodik ve kronik olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır. Epizodik baş ağrıları ise sık ve seyrek olarak sınıflandırılabilir (Ewans R.W. 2005) Sık karşılaşılan tip EGTBA olup görülme sıklığı yaklaşık %30 dur (İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp. Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2002) Fiziksel ve psikososyal stres, menstrüasyon, postür bozuklukları, anksiyete, depresyon ve somatoform boz...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ağrısı
migren
ağrı
hasta
hastaların
hastalar


47. SAYFA ICERIGI

özellikte, ataklar halinde gelen ağrıların kronik, süregen özellik kazanması, profilaktik tedavi, hormon ve nörotransmiter düzeylerindeki değişiklik gibi faktörlerle ilişkili olabilir.
Yapılan çalışmalarda migrenli hastaların ayda ortalama 1-2 atak geçirdikleri (51), GTBA hastalarının ise atak sıklığının ayda ortalama 2,9 gün olduğu bildirilmiştir (10). Literatürde aktif migren hastalarının yarısından azının baş ağrısı nedeni ile her yıl bir doktora başvurduğu, GTBAda ise daha düşük oranda hasta grubunun doktora başvurdukları belirtilmiştir (52). Bizim çalışmamızda migrenli hastalarda ortalama atak sayısı ayda 4 iken, EGTBA hastalarında ortalama baş ağrısı sıklığı ayda 5,6 gün idi. Bu durum muhtemelen daha az sıklıkta atak geçiren hastaların kolayca ulaşabildikleri ağrı kesici ilaçlar nedeni ile hekime başvurmadan ataklarını geçirmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Baş ağrıları karakter değiştirmedikçe, sıklığı ve şiddeti artmadıkça hastaların hekime başvurma oranları düşük olmaktadır.
Migren hastalarında baş ağrısı şiddetinin EGTBA grubuna kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır (53). Şüphesiz bu durum baş ağrısı tanı kriteri açısından önemlidir. Bizim çalışmamızda da VAS ile derecelendirilen ağrı şiddeti, migren grubunda EGTBA grubuna göre daha fazla idi.
Migren ve diğer tip baş ağrılarında ağrı sıklığının artışına yol açan belli başlı sebepler arasında hormonal değişiklikler, hava değişimi, açlık, stres, sistemik hastalık varlığı, rakım değişiklikleri, alkol kullanımı, nitratlı besinler ilk sıralarda sayılabilir (1). Benzer şekilde bu durumların bir kısmı hemotolojik parametreleri de etkileyen faktörlerdir. Hem ağrı hem hematolojik parametrelerin etkilenmesini en aza indirmek amacı ile çalışmamıza genel olarak benzer sosyo kültürel özellikler taşıyan, uzun süredir belli bir bölgede ikamet eden, ciddi sistemik hastalığı olmayan hastalar dahil edildi.
Nöroloji polikliniklerine baş ağrısı nedeni ile başvuran hastalarda tanı ve tedavide; klinik öykü, muayene sonrasında en sık istenen laboratuar incelemeler arasında hemogram incelemesi şüphesiz ilk sırada yer almaktadır. Hem hekimlik pratiğinde hem toplumun birçok kesiminde baş ağrısının olası nedenleri arasında akla ilk gelecek sebeplerden birisi anemi tablosudur. Aneminin en sık nedenini de demir eksikliği oluşturmaktadır.
47

İlgili Kaynaklarsingle.php