YDzDNcD YIL DNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTOSO GIDA MUHENDiSLiGi ANABiLiM DALI
MOTAL PEYNiRiNDE DEPOLAMA AMBALAJ MATERYALi VE YAPIM TEKNiGi FARKLILIGININ PEYNiR BiLE~iM VE KALiTESiNE ETKiSi
HAZIRLAYAN SEYAL ANDi<; DOKTORA TEZi JDRi UYELERi OYE PROF. DR. METiN ATAME TEZ KABUL TARiHi 24 /9 /I 9991. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

YDzDNcD YIL DNiVERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTOSO GIDA MUHENDiSLiGi ANABiLiM DALI
MOTAL PEYNiRiNDE DEPOLAMA AMBALAJ MATERYALi VE YAPIM TEKNiGi FARKLILIGININ PEYNiR BiLE~iM VE KALiTESiNE ETKiSi
HAZIRLAYAN SEYAL ANDi<; DOKTORA TEZi JDRi UYELERi OYE PROF. DR. METiN ATAME TEZ KABUL TARiHi 24 /9 /I 999single.php