1.GİRİŞ
Günümüz obstetrik ve jinekoloji pratiğinde histeroskopi özellikle infertil kadınların değerlendirilmesi ve tedavisinde, uterin anomalilerin fonksiyonel ve anatomik incelemesinde ve anormal uterin kanamaların tanı ve yönetiminde temel araç olmuştur. Özellikle son 20 yılda minimal invaziv cerrahinin öneminin artmasıyla öncelikle diagnostik ve operatif histeroskopinin endikasyonları daha fazla kullanım alanı bulmuştur. Uterin kavite ve alt uterin segmentin benign, premalign ve malign lezyonlarının tanısında histeroskopi önemli bir yere sahiptir. Sözü geçen tüm lezyonlar çoğunlukla karşımıza anormal uterin kanama (AUK) şeklinde çıkmaktadır. Hastalar için oldukça kaygı verici olan anormal uterin kanamalar jinekolojide en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Sıklıkla reprodüktif sistemdeki bir patolojinin göstergesi olan anormal uterin kanama, bazen diğer sistemlere ait bozuklukların da bir semptomu olabilir (1). Anormal uterin kanama kadın hayatının tüm evrelerinde, farklı etyolojilere bağlı olarak görülebilir.
Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların %20’si adolesan dönem, %50’si peri ve postmenopozal dönem, %30’u da reprodüktif dönemdedir (2-4). Reproduktif yıllarda, anormal uterin kanamaya sebep olan en sık uterus içi patoloji polip ya da myomdur (5). Perimenopozal kadınlarda bu yakınmaların nedenleri arasında myom, polip, hiperplazi ve endometriyum kanseri gibi patolojik nedenler yer almaktadır (6).
Uterus kavitesinin değerlendirilmesi için kullanılan testler son yıllarda giderek gelişmiştir. Uterus kavitesi, transvaginal ultrasonografi (TvUSG), histerosalpingografi (HSG), salin infüzyon sonografi (SIS), histeroskopi (HS), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilebilmektedir. Transvaginal ultrasonografi, çoğu uterus içi patoloji için yüksek doğruluk oranına sahip basit bir yöntemdir (7, 8). Salin infüzyon sonografi, histeroskopiye oranla daha az invaziv bir işlemdir ve bazı durumlarda, tanısal histeroskopi kadar yüksek tanısal doğruluğa ulaşabilmekte ve girişimsel histeroskopiyi yönlendirebilmektedir (9). Anormal uterin kanama, histeroskopinin en önemli endikasyonunu oluşturmaktadır (10). Ayrıca günümüzde histeroskopinin en geniş endikasyon alanı bulduğu diğer patolojilerin başında infertilite gelmektedir. Histeroskopi; minimal invaziv oluşu, yüksek13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 11
1 1. GİRİŞ VE AMAÇ Hastalar için oldukça kaygı verici olan anormal uterin kanama, jinekoloji polikliniklerine başvuruların en sık nedenlerindendir. Jinekolojik operasyonların %25’inden ve poliklinik başvurularının üçte birinden; perimenopozal ve postmenopozal hastalar arasında poliklinik başvurularının %69’undan sorumludur. Sıklıkla reprodüktif sistemdeki bir patolojinin göstergesi olan bu klini...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 69
59 SONUÇ ve ÖNERİLER • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakütesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, jinekoloji polikliniğine 40 yaş üzerinde anormal uterin kanama ile başvuran hastalarda anormal endometrial patoloji %38’dir. • TvUSG’nin tüm endometrial anormalliklerin saptanmasındaki sensitivitesi ofis histeroskopiye denk olmasına rağmen spesifitesi oldukça düşüktür. Bununla beraber TvUSG ano...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 4
iv ÖZET Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedavisindeki yeri. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Kocaeli 2008. Anormal uterin kanamalı olgularda ofis histeroskopinin endometrial anormalliklerin tanı ve tedavisindeki yerini belirlemek. Çalışma 01.10. 2007-30. 05 2008 tarihleri arasında yapıldı. Anormal uterin kanama nedeni...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
gibi
uterin
histeroskopi
myom
patoloji


13. SAYFA ICERIGI

1.GİRİŞ
Günümüz obstetrik ve jinekoloji pratiğinde histeroskopi özellikle infertil kadınların değerlendirilmesi ve tedavisinde, uterin anomalilerin fonksiyonel ve anatomik incelemesinde ve anormal uterin kanamaların tanı ve yönetiminde temel araç olmuştur. Özellikle son 20 yılda minimal invaziv cerrahinin öneminin artmasıyla öncelikle diagnostik ve operatif histeroskopinin endikasyonları daha fazla kullanım alanı bulmuştur. Uterin kavite ve alt uterin segmentin benign, premalign ve malign lezyonlarının tanısında histeroskopi önemli bir yere sahiptir. Sözü geçen tüm lezyonlar çoğunlukla karşımıza anormal uterin kanama (AUK) şeklinde çıkmaktadır. Hastalar için oldukça kaygı verici olan anormal uterin kanamalar jinekolojide en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Sıklıkla reprodüktif sistemdeki bir patolojinin göstergesi olan anormal uterin kanama, bazen diğer sistemlere ait bozuklukların da bir semptomu olabilir (1). Anormal uterin kanama kadın hayatının tüm evrelerinde, farklı etyolojilere bağlı olarak görülebilir.
Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların %20’si adolesan dönem, %50’si peri ve postmenopozal dönem, %30’u da reprodüktif dönemdedir (2-4). Reproduktif yıllarda, anormal uterin kanamaya sebep olan en sık uterus içi patoloji polip ya da myomdur (5). Perimenopozal kadınlarda bu yakınmaların nedenleri arasında myom, polip, hiperplazi ve endometriyum kanseri gibi patolojik nedenler yer almaktadır (6).
Uterus kavitesinin değerlendirilmesi için kullanılan testler son yıllarda giderek gelişmiştir. Uterus kavitesi, transvaginal ultrasonografi (TvUSG), histerosalpingografi (HSG), salin infüzyon sonografi (SIS), histeroskopi (HS), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilebilmektedir. Transvaginal ultrasonografi, çoğu uterus içi patoloji için yüksek doğruluk oranına sahip basit bir yöntemdir (7, 8). Salin infüzyon sonografi, histeroskopiye oranla daha az invaziv bir işlemdir ve bazı durumlarda, tanısal histeroskopi kadar yüksek tanısal doğruluğa ulaşabilmekte ve girişimsel histeroskopiyi yönlendirebilmektedir (9). Anormal uterin kanama, histeroskopinin en önemli endikasyonunu oluşturmaktadır (10). Ayrıca günümüzde histeroskopinin en geniş endikasyon alanı bulduğu diğer patolojilerin başında infertilite gelmektedir. Histeroskopi; minimal invaziv oluşu, yüksek

İlgili Kaynaklarsingle.php