müdahale uygulandı. Endometriyal polip olgularında polipektomi, uterin septum saptanan hastalarda septum insizyonu, sineşi saptanan vakalarda ise adezyolizis yapıldı. Saptanan tüm Müllerian füzyon defektleri, konjenital anomaliler adı altında toplandı.
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların endometrial polip, submüköz myomun değerlendirilmesinde kullanılan TvUSG ve HS yöntemlerinin sensitivite ve spesifisitesi elde edilen son patoloji sonuçları ile beraber değerlendirildi.
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) ve Microsoft Excel 2010 kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, standart sapma, frekans, oran) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Chi-Square Test ve tanı tarama testleri (duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD)) kullanıldı. p<0.05 olanlar istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.49. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kolorektal lezyonların saptanmasında 64 dedektörlü BT kolonografi ile konvansiyonel kolonoskopi sonuçlarının karşılaştırılması - Sayfa 43
32 ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology ) ve EAR (European Association of Radiology) yayınladığı 24 çalışma ve 4181 hastayı içeren meta analiz sonuçlarına göre 10 mm ve üzerindeki polipleri tespit etmede BT kolonografinin sensitivitesi %93, spesifisitesi %97 olarak bulunmuştur. Analize 6 mm ve üzeri polipler dahil edildiğinde sensitivite ve spesifisite %86 olarak he...
Erken ve geç tip besinsel protein ilişkili proktokolitte immunolojik tolerans mekanizmaları - Sayfa 40
30 3.1.4. Grup IV: Juvenil hiperplastik polip olguları Rektal kanama ile başvurup polip saptanan olgulardır. Bu hastalar diğer 3 grup için kontrol olarak seçilmiştir. 3.2. Rektal mukoza örneklerinde yapılan immunohistokimyasal çalışmalar Daha önce alınmış olan mukoza örneklerinde immunohistokimyasal çalışmalarla TNF-α, TGF-β1, TGF-β reseptör-1, CD23 ve CD86'nın lamina propriada mononükleer hücre...
Kolorektal lezyonların saptanmasında 64 dedektörlü BT kolonografi ile konvansiyonel kolonoskopi sonuçlarının karşılaştırılması - Sayfa 36
25 4-BULGULAR MDBT kolonografide 31 hastanın 20’si normal olarak değerlendirildi. Patoloji saptanan 11 hastanın 3’ünde tümör, 4’ünde 1 polip, 1’nde 2 polip, 1’nde 3 polip, 1’nde 4 polip, 1’nde 6 polip izlendi. Tümör saptanan bir olguda lezyon komşuluğunda 2 polip tespit edildi ( 21 polip + 3 tümör, toplam 24 lezyon). Saptanan 21 polipten yedisi 5 mm ve küçük, altısı 6-9 mm arası ve sekizi 10...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değer
tanı
negatif
polip
prediktif
pozitif


49. SAYFA ICERIGI

müdahale uygulandı. Endometriyal polip olgularında polipektomi, uterin septum saptanan hastalarda septum insizyonu, sineşi saptanan vakalarda ise adezyolizis yapıldı. Saptanan tüm Müllerian füzyon defektleri, konjenital anomaliler adı altında toplandı.
Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların endometrial polip, submüköz myomun değerlendirilmesinde kullanılan TvUSG ve HS yöntemlerinin sensitivite ve spesifisitesi elde edilen son patoloji sonuçları ile beraber değerlendirildi.
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) ve Microsoft Excel 2010 kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, standart sapma, frekans, oran) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Chi-Square Test ve tanı tarama testleri (duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPD), negatif prediktif değer (NPD)) kullanıldı. p<0.05 olanlar istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.

İlgili Kaynaklarsingle.php