4. BULGULAR
Çalışmamıza 147u (%29,4) anormal uterin kanama, 258si (%51,6) infertilite ve 95u (%19) postmenopozal şikayetlerle başvuran toplam 500 olgu dahil edildi.

Tablo 1. Olguların Yaş Dağılımlarının Ortalaması N Minimum Maksimum Ortalama S.D.

Yaş (İnfertilite)

258

Yaş (Postmenopozal)

95

Yaş (AUK)

147

Pearson Chi-Square Exact Test

19 41 25

43 76 58

30,6047 +5,50475

55,67

+7,151

41,3129 +6,79121

Olguların yaş ortalamasına bakıldığında infertil hastalarda 30,60 5,5, postmenopozal olgularda 55,67 7,1, anormal uterin kanamalı olgularda 41,31 6,7 olarak hesaplandı.

47 (32%)

3 (2%)
26 (17,7%)

71 (48,3%)

25-35 35-45 45-55 55+

Şekil 1. AUKlı Olguların Yaş Dağılımı50. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 10
GİRİŞ Anormal uterin kanama (AUK), jinekoloji polikliniklerine % 30 oran ile en sık başvuru nedenlerinden biridir. AUK’lı hastaların, %40’ın dan fazlasında patoloji nedeni, polip ve myomlardır (1). AUK benign nedenlerle olabileceği gibi, malign ve premalign nedenler ile de olabilir. Hekimin görevi, kanama nedenini tespit ederek, uygun tedavi seçeneklerini hastaya sunmaktır. Malignite riski nedeni...

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anormal
uterin
kanama
infertilite
infertil
postmenopozal


50. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
Çalışmamıza 147u (%29,4) anormal uterin kanama, 258si (%51,6) infertilite ve 95u (%19) postmenopozal şikayetlerle başvuran toplam 500 olgu dahil edildi.

Tablo 1. Olguların Yaş Dağılımlarının Ortalaması N Minimum Maksimum Ortalama S.D.

Yaş (İnfertilite)

258

Yaş (Postmenopozal)

95

Yaş (AUK)

147

Pearson Chi-Square Exact Test

19 41 25

43 76 58

30,6047 +5,50475

55,67

+7,151

41,3129 +6,79121

Olguların yaş ortalamasına bakıldığında infertil hastalarda 30,60 5,5, postmenopozal olgularda 55,67 7,1, anormal uterin kanamalı olgularda 41,31 6,7 olarak hesaplandı.

47 (32%)

3 (2%)
26 (17,7%)

71 (48,3%)

25-35 35-45 45-55 55+

Şekil 1. AUKlı Olguların Yaş Dağılımı

İlgili Kaynaklarsingle.php