ÖZET
Çiçek K. Ofis histeroskopi yapılmış olan olguların klinik olarak değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2013. Amaç: Anormal uterin kanama, postmenopozal kanama ve infertilite nedenli başvuran ofis histeroskopi yapılan 500 hastanın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi, TvUSG ve ofis histeroskopinin intrauterin patolojilerde diagnostik değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Materyal ve metot: Araştırma retrospektif kohort çalışması olarak düzenlenmiştir. Ofis histeroskopi yapılan hastaların medikal özgeçmişleri ve hasta dosyaları Ocak 2008-Ocak 2013 ESOGÜ Tıp Fakültesinde tespit edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar veri tabanından toplanmıştır. Bulgular: Anormal uterin kanama, postmenopozal kanama ve infertilite nedenli başvuran hastalarda endometrial polip en sık patoloji olarak bulunmuştur. Oranları sırasıyla %58, %55, %65dir.Ofis histeroskopinin sensitivitesi %89.7, spesifitesi %80.9, PPD %75.4, NPD %92.3 olarak bulunmuştur. Ofis histeroskopinin myomlarda spesifitesi, sensivitesi, PPD, NPD sırasıyla %94.1, %96.5, %88.8, %98.2 olarak bulunmuştur. Sonuçlar: TvUSG ve ofis histeroskopi kombinasyonu intrauterin patolojilerin diagnostik değerlendirilmesinde etkilidir. Buna rağmen ofis histeroskopinin altın standart yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, transvaginal ultrasonografi, histeroskopi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 5
iv ÖZET Kart C., Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirilmesindeki yeri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Tezi, Ankara, 2006. Anormal uterin kanaması olan kadınlarda endometrial patolojilerin saptanmasında ofis histeroskopinin yerini belirlemek amaçlandı. Ocak 2004- Şubat 2005 tarihleri arasında 40 yaş üzerinde anormal uterin kanama ile Hacette...
Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 63
53 yaş üstünde %24.7 (87/352) olmak üzeredir(158). Araştırma grubu 40 yaş üzerindeki kadınları içerdiğinden myom sayısındaki azlık buna bağlı olabilir. Endometrial kanser olgusu çalışmamızda gözlemlenmemiştir. Uterin kavitenin değerlendirilmesinde TvUSG anormal uterin yapıların direkt olarak görüntülenmesiyle veya anormalliklerin saptanmasında endometrial kalınlık ölçümü kullanılması gibi iki fa...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

histeroskopi
hasta
kanama
endometrial
patoloji
tvusg


6. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Çiçek K. Ofis histeroskopi yapılmış olan olguların klinik olarak değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2013. Amaç: Anormal uterin kanama, postmenopozal kanama ve infertilite nedenli başvuran ofis histeroskopi yapılan 500 hastanın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi, TvUSG ve ofis histeroskopinin intrauterin patolojilerde diagnostik değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Materyal ve metot: Araştırma retrospektif kohort çalışması olarak düzenlenmiştir. Ofis histeroskopi yapılan hastaların medikal özgeçmişleri ve hasta dosyaları Ocak 2008-Ocak 2013 ESOGÜ Tıp Fakültesinde tespit edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar veri tabanından toplanmıştır. Bulgular: Anormal uterin kanama, postmenopozal kanama ve infertilite nedenli başvuran hastalarda endometrial polip en sık patoloji olarak bulunmuştur. Oranları sırasıyla %58, %55, %65dir.Ofis histeroskopinin sensitivitesi %89.7, spesifitesi %80.9, PPD %75.4, NPD %92.3 olarak bulunmuştur. Ofis histeroskopinin myomlarda spesifitesi, sensivitesi, PPD, NPD sırasıyla %94.1, %96.5, %88.8, %98.2 olarak bulunmuştur. Sonuçlar: TvUSG ve ofis histeroskopi kombinasyonu intrauterin patolojilerin diagnostik değerlendirilmesinde etkilidir. Buna rağmen ofis histeroskopinin altın standart yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, transvaginal ultrasonografi, histeroskopi

İlgili Kaynaklarsingle.php