T.C. UFUKÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
KARDYOLOJ ANAB M DALI ANKARA
OKS DAT F STRES PARAMETRELER LE DOKU DOPPLER EKOKARD YOGRAF LE DE ERLEND LEN D YASTOL K
FONKS YON NDEKSLER ARASINDAK
Kardiyoloji Uzmanl k Tezi
Dr. Gültekin Günhan DEM R
Tez Dan man Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
Ankara 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gökkuşağı alabalığı rasyonlarına maya otolizatı ilavesinin performans, bazı kan parametreleri ve lizozim aktivitesi üzerine etkisi - Sayfa 3
ii Ankara Oniversitesi Saglrk Bilimleri Enstitoso Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalrklan Doktora Program1 9en~evesinde yorotolmu~ olan bu 9all~ma, a~ag1daki juri tarafmdan Doktora Tezi olarak kabul edilmi~tir. Tez Savunma Tarihi: 28/09/201 O Prof. Dr, $akir Dogan TUNCER Ankara Oniversitesi Jori Ba~kani Prof. Dr. lrfan <;OLPAN Ankara Oniversitesi Raportor - vJ Prbf. Dr. S~kine YA~ IN A...
Fokal segmental glomerüloskleroz ve minimal değişiklik hastalığında podosit ilişkili proteinler ile TGF beta-1, WT-1 ekspresyonunun değerlendirilmesi, histolojik ve klinik bulgularla korelasyonu - Sayfa 1
T.C. GAZ ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PATOLOJ ANAB L M DALI FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ VE M N MAL DE KL K HASTALI INDA PODOS T L K L PROTE NLER LE TGF-BETA-1, WT-1 EKSPRESYONUNUN DE ERLEND R LMES , H STOLOJ K VE KL N K BULGULARLA KORELASYONU UZMANLIK TEZ DR. HAYR YE TATLI DO AN TEZ DANI MANI PROF. DR. LEYLA MEM Ankara, 2008 ...
Fokal segmental glomerüloskleroz ve minimal değişiklik hastalığında podosit ilişkili proteinler ile TGF beta-1, WT-1 ekspresyonunun değerlendirilmesi, histolojik ve klinik bulgularla korelasyonu - Sayfa 2
T.C. GAZ ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PATOLOJ ANAB L M DALI FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ VE M N MAL DE KL K HASTALI INDA PODOS T L K L PROTE NLER LE TGF-BETA-1, WT-1 EKSPRESYONUNUN DE ERLEND R LMES , H STOLOJ K VE KL N K BULGULARLA KORELASYONU UZMANLIK TEZ DR. HAYR YE TATLI DO AN TEZ DANI MANI PROF. DR. LEYLA MEM Ankara, 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
uzmanl
dalı
anab
tezi
erlend


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUKÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
KARDYOLOJ ANAB M DALI ANKARA
OKS DAT F STRES PARAMETRELER LE DOKU DOPPLER EKOKARD YOGRAF LE DE ERLEND LEN D YASTOL K
FONKS YON NDEKSLER ARASINDAK
Kardiyoloji Uzmanl k Tezi
Dr. Gültekin Günhan DEM R
Tez Dan man Yrd. Doç. Dr. Aycan Fahri ERKAN
Ankara 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php