Ölüme bağlı tasarrufların iptali

il. Geniş Anlamda_Ölüme Bağlı Tasarruflar
A. Genel Olarak Ölüme bağlı tasarruflar, “şekle tabi” işlemlerdendir, bunların yasada öngörülen belirli şekil şartlarına uyularak yapılmaları gerekir. Burada söz konusu olan şekil geçerlilik şartıdır. Şu halde bunun gerçekleşmemesi, kural olarak, işlemin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.
Ölüme bağlı tasarrufların sıkı şekil şartlarına bağlı tutulmasının amacı. önce. bu işlemlerin yapılışının bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutması ve buna girişirken iyice düşünüp taşınmasının sağlanmasıdır. Öte yandan, işlem ölümden sonra hüküm doğuracağı için, işlemle ilgili bilgilerin kalıcıhğı ancak şekil sayesinde4 belirlenecek.tir.
Şekil yönünden ölüme bağlı tasarruflar “vasiyet” ve –miras sözteşmesr olarak ikili ayırıma tabi tutulur. Ölüme bağlı tasarruflar bir taraflı hukuki işlem niteliğinde ise, buna “‘vasiyet” denir. Türk Medeni Kanunu 531-544. maddelerinde bu tasarrufun bağh olduğu şekil şartlarını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Tasarruf. iki taratin katılımı ile yapılıyorsa. buna “miras sözleşmesi” adı verilir { TMK m.545-549).
B. Vasiyet .
Vasiyet, mirasbırakamn en çok başvurduğu şekildir. Vasiyet. sadece mirasbırakanın irade açıklamasıyla gerçekleştirilir ve tek taraflı bir hukuki işlem
kapsamına girer. Vasiyetçi bununla. kanuni mirasçılık tertibi yerine tasarruf payı sınırlan içinde kendi arzusuna uygun olan bir miras tertibi koyabilir5
Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilmek için; mirasbırakanın
Türle Medeni Kanunun 502. maddesi gereğince ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını

4 Aybay, Aydın; Miras Hukuku Dersi~ 3. basld. İstanbul 2003, s. 31.

.

5 VeUdedeoğlu ı Kaynar; İktisat Fakültesine ve İktisat ve 1ıc:ari ilimler Akademisine Mahsus TDrk Medeni

Hukuku. 1961, s. 160.

.

913. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 118
ifade edilen bu tasarruflar örnek niteliğindedir, sınırlayıcı özellikte değildir. Bir başka deyişle, olumlu miras sözleşmesi ile mirasçı ataması ve mal vasiyeti dışında da ölüme bağlı tasarruf yapma imkânı vardır. Örnek olarak; miras sözleşmesi ile yükümlülükler yükletilebilir veya mirasın paylaşımına ilişkin bazı esas ve kurallar bu sözleşmeye konabilir. Ayrıca olumlu miras sözleşmesinde vakıf ku...
Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 50
Olumlu miras sözleşmesinde Türk Medeni Kanunu’nun 527. maddesinde belirtilen mirasçı ataması ve mal vasiyeti dışında; vakıf kurmak, vasiyeti yerine getirme görevlisi tayin etmek, mirasçılıktan çıkarma gibi tek taraflı irade beyanı mahiyetinde tasarruflar da yer alabilir.177 Anılan tasarruflar tek taraflı birer hukuki işlem olduklarından, mirasbırakan için bağlayıcı değildir, mirasbırakan bunlardan...
Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 117
SONUÇ Olumlu miras sözleşmesi genel olarak doktrinde; mirasbırakanın, karşı taraf veya üçüncü kişi yararına terekesine ilişkin olarak ölüme bağlı tasarruflarda bulunduğu miras sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Olumlu miras sözleşmesi iki taraflı bir hukuki işlem, yani sözleşmedir. Bu sebeple sözleşmelerde bulunması gerekli olan kurucu unsurlar bu kurumda da aranır. İki taraflı hukuki işlem old...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hukuki
miras
türk
işlem
medeni
kanunu


13. SAYFA ICERIGI

il. Geniş Anlamda_Ölüme Bağlı Tasarruflar
A. Genel Olarak Ölüme bağlı tasarruflar, “şekle tabi” işlemlerdendir, bunların yasada öngörülen belirli şekil şartlarına uyularak yapılmaları gerekir. Burada söz konusu olan şekil geçerlilik şartıdır. Şu halde bunun gerçekleşmemesi, kural olarak, işlemin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.
Ölüme bağlı tasarrufların sıkı şekil şartlarına bağlı tutulmasının amacı. önce. bu işlemlerin yapılışının bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutması ve buna girişirken iyice düşünüp taşınmasının sağlanmasıdır. Öte yandan, işlem ölümden sonra hüküm doğuracağı için, işlemle ilgili bilgilerin kalıcıhğı ancak şekil sayesinde4 belirlenecek.tir.
Şekil yönünden ölüme bağlı tasarruflar “vasiyet” ve –miras sözteşmesr olarak ikili ayırıma tabi tutulur. Ölüme bağlı tasarruflar bir taraflı hukuki işlem niteliğinde ise, buna “‘vasiyet” denir. Türk Medeni Kanunu 531-544. maddelerinde bu tasarrufun bağh olduğu şekil şartlarını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Tasarruf. iki taratin katılımı ile yapılıyorsa. buna “miras sözleşmesi” adı verilir { TMK m.545-549).
B. Vasiyet .
Vasiyet, mirasbırakamn en çok başvurduğu şekildir. Vasiyet. sadece mirasbırakanın irade açıklamasıyla gerçekleştirilir ve tek taraflı bir hukuki işlem
kapsamına girer. Vasiyetçi bununla. kanuni mirasçılık tertibi yerine tasarruf payı sınırlan içinde kendi arzusuna uygun olan bir miras tertibi koyabilir5
Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilmek için; mirasbırakanın
Türle Medeni Kanunun 502. maddesi gereğince ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını

4 Aybay, Aydın; Miras Hukuku Dersi~ 3. basld. İstanbul 2003, s. 31.

.

5 VeUdedeoğlu ı Kaynar; İktisat Fakültesine ve İktisat ve 1ıc:ari ilimler Akademisine Mahsus TDrk Medeni

Hukuku. 1961, s. 160.

.

9

İlgili Kaynaklar

single.php