Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Vasiyet yapacak kişinin on beş yaşını doldurup. on altıdan gün almış olması gerekir. Kanun _koyucu vasiyet ehliyeti açısından sadece ayırt etme gücü (temyiz kudreti) _ ve on beş yaşın doldurmasını aradığı için, on beş yaşını ikmal etmiş mümeyyiz küçük ve mümeyyiz kısıtlılar da tek başlanna vasiyet yapabilirler23
Vasiyetname düzenlemek kişiye siki sıkıya bağlı hak olduğundan,. yasal temsilcinin onayına ve katılmasına gerek yoktur.
B. Miras Sözleşmesi İçin Aranan Ehliyet Şanları Yeni Medeni Kanuna göre miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir (TMK m.503). Miras sözleşmesi yapma ehliyeti, işlemle ilerdeki terekesi üzerinde ölüme bağh tasarrufta bulunan taraf içindir. Böylelikle hiç kimse ayırt etme gücüne sahip de olsa, ergi~ olma yaşını doldunnadıkça. miras sözleşmesi yolu ile ölüme bağlı tasarrufta bulunamaz. Bu işlem kanuni temsilci aracılığıyla da yapılamaz. Sınırlı ehliyetliler ise. tam ehliyetler gibi serbestçez.ı miras sözleşmesi yapabilirler. Kanunda sınırlı ehliyetliler iÇin herhangi bir sınırlama
getirilmemiştir.
Taraflar, miras sözleşmesinde karşılıklı olarak birbirini mirasçı atayabilirler. Böyle bir durumda, tarafların tam ehliyetli veya sınırlı ehliyetli veya statüsünde bulunması gerekir (TMK m.503). Bu nedenle, tam ehliyetsizler ile sınırlı ehliyetsizler böyle bir miras sözleşmesi yapamazlar25.
23 Ayaİı. Miras, s. 73. 24 Berki, Osman Fazıl; Kantmi Mirasçılık ve IDme Bağlı Tasarruflardan Oojan Kamın ihtiJatTarı, Anka[a 1960, s. 39. 25 Ayaa,Miras. s. 74. ‘
1923. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demansın hukuki boyutları - Sayfa 146
132 B- Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti TMK madde 503 uyarınca, miras sözleşmesi yapabilmek için, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı bulunmamak gerekir. Şu halde, vasiyetnamelerden farklı olarak, miras sözleşmelerinde tam fiil ehliyetini aramaktadır. O halde, kısıtlanmış demans hastası bir kişinin miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunması mümkün değildir. Yukarıda,...
Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 84
Medeni Kanun’un 503’üncü maddesinde miras sözleşmesi yapabilmek için gerekli unsurların tümünü taşımaları sebebiyle, tam ehliyetliler kendi başlarına olumlu miras sözleşmesi ile ölüme bağlı tasarrufta bulunma yetkisine sahiptirler. 3.1.2. Sınırlı Ehliyetliler Yönünden Medeni Kanun’a göre sınırlı ehliyetliler de, tıpkı tam ehliyetliler gibi ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan kişile...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gerek
olma
etme
sahip
gücü
sözleşmesi


23. SAYFA ICERIGI

Vasiyet yapacak kişinin on beş yaşını doldurup. on altıdan gün almış olması gerekir. Kanun _koyucu vasiyet ehliyeti açısından sadece ayırt etme gücü (temyiz kudreti) _ ve on beş yaşın doldurmasını aradığı için, on beş yaşını ikmal etmiş mümeyyiz küçük ve mümeyyiz kısıtlılar da tek başlanna vasiyet yapabilirler23
Vasiyetname düzenlemek kişiye siki sıkıya bağlı hak olduğundan,. yasal temsilcinin onayına ve katılmasına gerek yoktur.
B. Miras Sözleşmesi İçin Aranan Ehliyet Şanları Yeni Medeni Kanuna göre miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir (TMK m.503). Miras sözleşmesi yapma ehliyeti, işlemle ilerdeki terekesi üzerinde ölüme bağh tasarrufta bulunan taraf içindir. Böylelikle hiç kimse ayırt etme gücüne sahip de olsa, ergi~ olma yaşını doldunnadıkça. miras sözleşmesi yolu ile ölüme bağlı tasarrufta bulunamaz. Bu işlem kanuni temsilci aracılığıyla da yapılamaz. Sınırlı ehliyetliler ise. tam ehliyetler gibi serbestçez.ı miras sözleşmesi yapabilirler. Kanunda sınırlı ehliyetliler iÇin herhangi bir sınırlama
getirilmemiştir.
Taraflar, miras sözleşmesinde karşılıklı olarak birbirini mirasçı atayabilirler. Böyle bir durumda, tarafların tam ehliyetli veya sınırlı ehliyetli veya statüsünde bulunması gerekir (TMK m.503). Bu nedenle, tam ehliyetsizler ile sınırlı ehliyetsizler böyle bir miras sözleşmesi yapamazlar25.
23 Ayaİı. Miras, s. 73. 24 Berki, Osman Fazıl; Kantmi Mirasçılık ve IDme Bağlı Tasarruflardan Oojan Kamın ihtiJatTarı, Anka[a 1960, s. 39. 25 Ayaa,Miras. s. 74. ‘
19

İlgili Kaynaklar

single.php