Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Bir kimse gerçek iradesine uymadan bir iradi açıklaması yaptığı taktirde yanılma söz konusudur. Yanılma beyanla iradenin istenmeyerek yekdiğerine uygunsuz düşmesidir. Başka bir ifadeyle kişinin sübjektif bilgi ve düşüncesiyle objektif hakikat arasındaki uyuşmazlıktır57
Yanılma, ölüme bağlı tasarrufun lehine yapıldığı şahısta örneğin, (8) yerine (C) yazılıyor; miktarda örneğin. vasiyet edilen tahvillerin değeri IOOO liradan ibaret iken 10000 liralık tahvil olarak bildiriyor veya konuda örneğin. arsasını vasi)et etml!k isterken çiftliğimi vasiyet ediyorum yazıyor.olabilir. Böyle bir beyan hatası temelindeki iradenin sakat olması nedeni ile ölüme bağlı tasarrufu da sakatlar.
Yanılma,da ya gerçek irade ile beyan edilen ifade bir birine uygun değildir yada gerçek irade ile beyan edilen irade birbirine uygun, fakat iradenin oluşumu _sakatlanmıştır. Birinci ihtimale ‘”beyan hatası”‘, ikinci ihtimale de .saik hatası,. adı verilmektedir5~.
aa) Saik Hatası
Saik iradi faaliyetlere esas olan istek. duygu ve düşünce anlamına gelir. Saiki sözleşmenin taraflardan birinin sözleşmeye yansımayan psikolojik durumudur. tarafları sözleşme yapmaya sevk eden ancak sözleşmeye yansımayan. tarafların içinde gizli kalan nedenler ve lahminlerdir şeklinde tarif etmek mümkündür. Bir başlfa tanımla hata, hata edenin, belirli bir kimse ile belirli içerikle sözleşme yapma iradenin gerçeklere uymayan yanlış tasavvurlar sonucu sakat oluşmasıdır.
Bu tarif ve tanımlardan açıkça anlaşılacağı üzere saik hatası sözleşme yapma iradesini oluşum aşamasında sakatlamaktadır. Zira kişiler bit hukuki muameleyi çeşitli isteklerin, duygu ve dfişüncelerin etkisi altında yapmaktadırlar bu istek duygu düşünceler gerçeklere uymuyorsa sözleşme yapma iradesi daha başlangıçta oluşum aşaması~da
57 Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Giiven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata K:mamı. IStanbul 1968, s. 30. sa Ayan, Miras. s. 122.
3640. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 111
m.504, mirasbırakana ölüme bağlı tasarruftan dönme imkanı tanımıştır.508 Bu hükme göre “... mirasbırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır.” O halde, tasarruftan dönme imkanı bulunan mirasbırakanın tasarrufu iptal etme yoluna gitmesine gerek de yoktur...
Türk Vergi Hukukunda vergi hataları ve sonuçları - Sayfa 26
Hata irade beyanının istenmeyerek isteğe uygun olmaması şeklindeki beyan hatası2 veya isteğin oluşmasına etken olan bir durumda düşüncenin gerçek duruma uygun olmaması şeklindeki saikte hata olarak ortaya çıkabilir (Doğrusöz, 1999: 7). Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, Borç İlişkisinin Kaynakları, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkisi “İrade Bozuklukları” başlığı altında ilk alt başlık olarak hatalara (ya...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saik
hata
irade
hatası
beyan
olması


40. SAYFA ICERIGI

Bir kimse gerçek iradesine uymadan bir iradi açıklaması yaptığı taktirde yanılma söz konusudur. Yanılma beyanla iradenin istenmeyerek yekdiğerine uygunsuz düşmesidir. Başka bir ifadeyle kişinin sübjektif bilgi ve düşüncesiyle objektif hakikat arasındaki uyuşmazlıktır57
Yanılma, ölüme bağlı tasarrufun lehine yapıldığı şahısta örneğin, (8) yerine (C) yazılıyor; miktarda örneğin. vasiyet edilen tahvillerin değeri IOOO liradan ibaret iken 10000 liralık tahvil olarak bildiriyor veya konuda örneğin. arsasını vasi)et etml!k isterken çiftliğimi vasiyet ediyorum yazıyor.olabilir. Böyle bir beyan hatası temelindeki iradenin sakat olması nedeni ile ölüme bağlı tasarrufu da sakatlar.
Yanılma,da ya gerçek irade ile beyan edilen ifade bir birine uygun değildir yada gerçek irade ile beyan edilen irade birbirine uygun, fakat iradenin oluşumu _sakatlanmıştır. Birinci ihtimale ‘”beyan hatası”‘, ikinci ihtimale de .saik hatası,. adı verilmektedir5~.
aa) Saik Hatası
Saik iradi faaliyetlere esas olan istek. duygu ve düşünce anlamına gelir. Saiki sözleşmenin taraflardan birinin sözleşmeye yansımayan psikolojik durumudur. tarafları sözleşme yapmaya sevk eden ancak sözleşmeye yansımayan. tarafların içinde gizli kalan nedenler ve lahminlerdir şeklinde tarif etmek mümkündür. Bir başlfa tanımla hata, hata edenin, belirli bir kimse ile belirli içerikle sözleşme yapma iradenin gerçeklere uymayan yanlış tasavvurlar sonucu sakat oluşmasıdır.
Bu tarif ve tanımlardan açıkça anlaşılacağı üzere saik hatası sözleşme yapma iradesini oluşum aşamasında sakatlamaktadır. Zira kişiler bit hukuki muameleyi çeşitli isteklerin, duygu ve dfişüncelerin etkisi altında yapmaktadırlar bu istek duygu düşünceler gerçeklere uymuyorsa sözleşme yapma iradesi daha başlangıçta oluşum aşaması~da
57 Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Giiven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata K:mamı. IStanbul 1968, s. 30. sa Ayan, Miras. s. 122.
36

İlgili Kaynaklar

single.php