Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Sosyal Güvenlik haklarından doğan dul, yetim aylığı, emeklilik ikramiyesi gibi kazanımlar miras _hukukunun dışında kaldığından, miras bırakanın bunlar üzerindeki tasarrufları da aynı şekilde mutlak olarak hükümsüzdür82
Tapu Kanunu 35. maddesinde, yabancıların taşınmaz edinmesini. kanuni tahditler altında olmak ve karşılıklılık şartı ile mümkün olacağını düzenlerken. miras hakkının da bu şartlara bağlı olduğunu bildirmiştir83 Fakat, yabancı uyruklu kimselerin Türkiye’deki mal edinmesini, Türkiye.deki malları üzerinde tasm-ufta bulunmasını yasaklayan kanuni hükümlere aykın ölüme bağlı tasarruflar da geçersiz sayılmahdır.
D. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekle Ait İptal Sebepleri Ölüme bağlı tasarrufu kanunda öngörülen şekillere uyulmadan ~apılmışsa. Türk Medeni Kanununun 557. maddesi gereği bu tasarrufun iptali için dava açılabilir. Ancak, TMK 558/Ill maddesi bu kurala istisna getirmiştir. Bu maddeye göre iptal davası ölüme bağlı tasarrutlar kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanlann ta.sarrutlan düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir. Burada tasarrufun kısmen iptali durumu söz – konusudur.
Ölüme bağlı tasarruf vasiyet yofuyla yapılmışsa, TMK 531 ve devamlı maddeler. miras sözleşmesi yolu ile yapılmışsa. TMK 545. maddesindeki kurallarda öngörülen şekil şanlanna uygun olması gerekmektedir. Kanun ölüme bağh tasarrufları sıkı şekil koşullanna tabi tutmuştur.- Ölüme bağlı tasarrufların böylesine sıkı şekle tabi_ tutulması, kişinin ölümünden sonra sonuç doğurması ve tasarrufu yapan tarafindan artık düzeltilme imkanının ortadan kalkmış bulunması amacma yöneliktir ve böylece miras bırakan işlem yapmadan önce iyi ~üşünmeye sevk edilmiş olmaktadır84
82 inan I Ertaş, s. 238. 83 Çelikel, Aysel; Yabancılar Hukuku. 7. baskı. İstanbul 1997. s. 211. 84 Şener, Vasiyet, s. 224.
4852. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bağlı
ölüme
vasiyet
tasarruf
miras
kanun


52. SAYFA ICERIGI

Sosyal Güvenlik haklarından doğan dul, yetim aylığı, emeklilik ikramiyesi gibi kazanımlar miras _hukukunun dışında kaldığından, miras bırakanın bunlar üzerindeki tasarrufları da aynı şekilde mutlak olarak hükümsüzdür82
Tapu Kanunu 35. maddesinde, yabancıların taşınmaz edinmesini. kanuni tahditler altında olmak ve karşılıklılık şartı ile mümkün olacağını düzenlerken. miras hakkının da bu şartlara bağlı olduğunu bildirmiştir83 Fakat, yabancı uyruklu kimselerin Türkiye’deki mal edinmesini, Türkiye.deki malları üzerinde tasm-ufta bulunmasını yasaklayan kanuni hükümlere aykın ölüme bağlı tasarruflar da geçersiz sayılmahdır.
D. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekle Ait İptal Sebepleri Ölüme bağlı tasarrufu kanunda öngörülen şekillere uyulmadan ~apılmışsa. Türk Medeni Kanununun 557. maddesi gereği bu tasarrufun iptali için dava açılabilir. Ancak, TMK 558/Ill maddesi bu kurala istisna getirmiştir. Bu maddeye göre iptal davası ölüme bağlı tasarrutlar kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanlann ta.sarrutlan düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir. Burada tasarrufun kısmen iptali durumu söz – konusudur.
Ölüme bağlı tasarruf vasiyet yofuyla yapılmışsa, TMK 531 ve devamlı maddeler. miras sözleşmesi yolu ile yapılmışsa. TMK 545. maddesindeki kurallarda öngörülen şekil şanlanna uygun olması gerekmektedir. Kanun ölüme bağh tasarrufları sıkı şekil koşullanna tabi tutmuştur.- Ölüme bağlı tasarrufların böylesine sıkı şekle tabi_ tutulması, kişinin ölümünden sonra sonuç doğurması ve tasarrufu yapan tarafindan artık düzeltilme imkanının ortadan kalkmış bulunması amacma yöneliktir ve böylece miras bırakan işlem yapmadan önce iyi ~üşünmeye sevk edilmiş olmaktadır84
82 inan I Ertaş, s. 238. 83 Çelikel, Aysel; Yabancılar Hukuku. 7. baskı. İstanbul 1997. s. 211. 84 Şener, Vasiyet, s. 224.
48

İlgili Kaynaklar

single.php