Ölüme bağlı tasarrufların iptali

a) Okuma Yazma Bilenler Tarafından Yapdan Resmi Vasiyetname Burada vasiyetçi, resmi memura son isteklerini sözlü olarak veya.yazılı olarak bildirebilir. Resmi memur, bizzat yazdığı veya katibine yazdırdığı metni okun:ıası -için miras bırakana verir (TMK m.53311). Mirasbırakan, kendisine verilen metni okuyup imzaladıktan sonra, resmi memura iade eder (TMK m.533/lf). Yeni ilaveler yapıldıysa bunların da imza edilmesi gerekir. Buradaki imza aynı el yazılı vasiyetnamede )lduğu gibidir. Bütün bu şartları gerçekleştirildikten sonra resmi memur iade edilen metni. gün. ay ve yıl şeklin de tarihi yazdıktan sonra kendi el yazısıyla imzalar ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Buradaki önemli hususun resmi memurun vasiyetnameyi vasiyerçi imzaladıktan sonra imza etmesidir89 Kanununa göre düzenlendiği yerin gösreriJm.~i şarr değildir. Vasiyetname onaylandıktan sonra. mirasbırakan. resmi memur huzurunda. vasiyetnameyi okuduğunu ve bunun arzularına uygun olduğunu iki tanığa beyan eder (TMK m.534/I). Tanıklar. bu açıklamanın huzurlarında gerçekleştirdiğini ve vasi~erç1yi o an itibariyle tamamıyla ehil gördüklerini vasiyetnamenin :ıltını yazar.ık veya yazdırarak-ııl el yazılarıyla91 altını imzalarlar (TMK m.534/11). Tanıkların vasiyemameniı:t içeriğini bil_meleri veya öğrenmeleri gerekmez ve bu durum vasiyetnamenin iptaline d~ yol açmaz.
_b) Okuma Yazma Bilmeyenler T:ır.ıfından Yapılan Resmi Vasiyetname
Okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri resmi vasiyetname Türk Medeni Kanununun 535. maddesinde yer almıştır. Ancak okuma yazması olanlar da bu yolla vasiyetname yapabilecekleri kabul edilmiştir92
89 İm.re. s. 133; Kocayusufpaşaoğlu. Miras. s. 166; Y. 2. HD. 08.01.1976, Esas-2920. Karar-3112.
n.90 Ayan, Miras. s.
91 Eren, s. 81; Ayan, Miras. s. 80 : Antalya, Miras. 702. 92 Köpı1Uil, s. l48, Aynnblı Bilgi İçin Bakınız.
5458. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 38
Bütün bunlar ışığında anlatırsak; miras sözleşmesi yapmak isteyen taraflar veya ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın temsilcisi, iradelerini resmi memura sözlü veya yazılı olarak beyan ederler. 116 Resmi memur Türk Medeni Kanunu’nun 532/2. maddesinde belirtildiği üzere sulh hukuk hâkimi, noter ya da kanun ile kendisine yetki verilmiş diğer görevlidir. Ancak uygulamada genellikle noterler arac...
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hakların devri - Sayfa 127
115 Öte yandan ölüme bağlı tasarruflar olan vasiyetname ve miras sözleşmesi için, kanun şekil şartlarını ayrı düzenlemiştir. M.K. mad. 531-544 maddeleri arasında vasiyetnamenin, 545-549 maddeleri arasında miras sözleşmesinin şekil şartları düzenlenmiştir. a. Vasiyetname Şekilleri M.K. mad. 531 v.d. üç vasiyetname şekli düzenlenmiştir. Eser sahibi eseri üzerindeki mali hakları isterse resmi vasi...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanıklar
vasiyetname
kendi
memur
resmi
miras


58. SAYFA ICERIGI

a) Okuma Yazma Bilenler Tarafından Yapdan Resmi Vasiyetname Burada vasiyetçi, resmi memura son isteklerini sözlü olarak veya.yazılı olarak bildirebilir. Resmi memur, bizzat yazdığı veya katibine yazdırdığı metni okun:ıası -için miras bırakana verir (TMK m.53311). Mirasbırakan, kendisine verilen metni okuyup imzaladıktan sonra, resmi memura iade eder (TMK m.533/lf). Yeni ilaveler yapıldıysa bunların da imza edilmesi gerekir. Buradaki imza aynı el yazılı vasiyetnamede )lduğu gibidir. Bütün bu şartları gerçekleştirildikten sonra resmi memur iade edilen metni. gün. ay ve yıl şeklin de tarihi yazdıktan sonra kendi el yazısıyla imzalar ve onaylama işlemini gerçekleştirir. Buradaki önemli hususun resmi memurun vasiyetnameyi vasiyerçi imzaladıktan sonra imza etmesidir89 Kanununa göre düzenlendiği yerin gösreriJm.~i şarr değildir. Vasiyetname onaylandıktan sonra. mirasbırakan. resmi memur huzurunda. vasiyetnameyi okuduğunu ve bunun arzularına uygun olduğunu iki tanığa beyan eder (TMK m.534/I). Tanıklar. bu açıklamanın huzurlarında gerçekleştirdiğini ve vasi~erç1yi o an itibariyle tamamıyla ehil gördüklerini vasiyetnamenin :ıltını yazar.ık veya yazdırarak-ııl el yazılarıyla91 altını imzalarlar (TMK m.534/11). Tanıkların vasiyemameniı:t içeriğini bil_meleri veya öğrenmeleri gerekmez ve bu durum vasiyetnamenin iptaline d~ yol açmaz.
_b) Okuma Yazma Bilmeyenler T:ır.ıfından Yapılan Resmi Vasiyetname
Okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri resmi vasiyetname Türk Medeni Kanununun 535. maddesinde yer almıştır. Ancak okuma yazması olanlar da bu yolla vasiyetname yapabilecekleri kabul edilmiştir92
89 İm.re. s. 133; Kocayusufpaşaoğlu. Miras. s. 166; Y. 2. HD. 08.01.1976, Esas-2920. Karar-3112.
n.90 Ayan, Miras. s.
91 Eren, s. 81; Ayan, Miras. s. 80 : Antalya, Miras. 702. 92 Köpı1Uil, s. l48, Aynnblı Bilgi İçin Bakınız.
54

İlgili Kaynaklar

single.php