Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Bu

maddeye

göre

mirasbırakan.

vasi.vetnamev. i

bizzac

okuvamaz ~

vev., a

imzalayamazsa. memur vasiyetnameyi iki canığın önünde ona okur ve bunun üzerine

miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Tanıklar da. sadece vasiyetçinin beyanının huzurlarında yapıldığına ve vasiyecçiyi ölüme bağlı tasarruf yapmaya ehil gördüklerine dair şerh verip. imzalamakla yetihmeyip, vasiyetnamenin kendi huzurlarında resmi memur tarafından vasiyetçiye okunduğunu da verecek şerhte belirteceklerdir. Yazılan vasiyetname. memur tarafindan tanıklar huzurunda okunduktan sonra tarih yazılarak imza atılır. Burada da imzanın el yazısı ile olması şarttır 93

Şahitlerin bu şerhinin resmi memurun imzasından önce yazılıp onlar tarafından imzalanması ve bundan sonra resmi memurun metine tarih koyup imza _etmesi de<>~ mümkündür.

. 3. Sözlü Vasiyetin Şekil Bakımından İptali
Kanunun kabul ettiği üçüncü vasiyet şekli sözlü vasiyettir. Kanunun öngördüğü olağanüstü hallerden birinin olması. resmi vasiyetname veya el yazılı ~asiyetname düzenleme olanağının bulunmaması durumunda miras bırakan sözlü olarak vasiyette bulunabilir. Yakın ölüm tehlikesi. ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi haller olağanüstü hallerdir (TMK m. 539/l).

Şekil yönünden önemli olan şart ise bu maddelerin istisnasını teşkil eden 541. maddedir, yani, “‘mirasbırakan için sonradan resmi veya el yazılı vasiyemame yapma olanağı doğarsa, bu tarihin ilzerinden bir ay g~ince sözlü vasiyet hükümden düşer.

93 İlllre. s. 172; Eren9 s. 81. 94 ~n,s. ll6.

ss59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 87
vasiyetçi son arzularını yazılı373 ya da sözlü olarak resmi memura bildirir ve resmi memur bunları yazar ya da yazdırır. İlk safha bu işlemlerden ibarettir. Bundan sonra, okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmi vasiyetnameden farklı olan ikinci safha başlar. İkinci safhada, resmi memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde mirasbırakana okur ve bunun üzerine mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını ...
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hakların devri - Sayfa 127
115 Öte yandan ölüme bağlı tasarruflar olan vasiyetname ve miras sözleşmesi için, kanun şekil şartlarını ayrı düzenlemiştir. M.K. mad. 531-544 maddeleri arasında vasiyetnamenin, 545-549 maddeleri arasında miras sözleşmesinin şekil şartları düzenlenmiştir. a. Vasiyetname Şekilleri M.K. mad. 531 v.d. üç vasiyetname şekli düzenlenmiştir. Eser sahibi eseri üzerindeki mali hakları isterse resmi vasi...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vasiyet
kendi
resmi
vasiyetname
tanıklar
olan


59. SAYFA ICERIGI

Bu

maddeye

göre

mirasbırakan.

vasi.vetnamev. i

bizzac

okuvamaz ~

vev., a

imzalayamazsa. memur vasiyetnameyi iki canığın önünde ona okur ve bunun üzerine

miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Tanıklar da. sadece vasiyetçinin beyanının huzurlarında yapıldığına ve vasiyecçiyi ölüme bağlı tasarruf yapmaya ehil gördüklerine dair şerh verip. imzalamakla yetihmeyip, vasiyetnamenin kendi huzurlarında resmi memur tarafından vasiyetçiye okunduğunu da verecek şerhte belirteceklerdir. Yazılan vasiyetname. memur tarafindan tanıklar huzurunda okunduktan sonra tarih yazılarak imza atılır. Burada da imzanın el yazısı ile olması şarttır 93

Şahitlerin bu şerhinin resmi memurun imzasından önce yazılıp onlar tarafından imzalanması ve bundan sonra resmi memurun metine tarih koyup imza _etmesi de<>~ mümkündür.

. 3. Sözlü Vasiyetin Şekil Bakımından İptali
Kanunun kabul ettiği üçüncü vasiyet şekli sözlü vasiyettir. Kanunun öngördüğü olağanüstü hallerden birinin olması. resmi vasiyetname veya el yazılı ~asiyetname düzenleme olanağının bulunmaması durumunda miras bırakan sözlü olarak vasiyette bulunabilir. Yakın ölüm tehlikesi. ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi haller olağanüstü hallerdir (TMK m. 539/l).

Şekil yönünden önemli olan şart ise bu maddelerin istisnasını teşkil eden 541. maddedir, yani, “‘mirasbırakan için sonradan resmi veya el yazılı vasiyemame yapma olanağı doğarsa, bu tarihin ilzerinden bir ay g~ince sözlü vasiyet hükümden düşer.

93 İlllre. s. 172; Eren9 s. 81. 94 ~n,s. ll6.

ss

İlgili Kaynaklar

single.php