Ölüme bağlı tasarrufların iptali

c) Mirastan Feragat Sözleşmesindeki Şekil Mirastan feragat sözleşmesi, nıirasbırakan ile kanuni mirasçı arasında yapılan ve bu mirasçının mirasçılık hakkından vazgeçmesinin konu alan bir ölüme bağlı hukuki muameledir. Bu sözleşmenin geçerlilik kazanması için mirasbır::ıkanın katılması ve resmi vasiyetname şeklinde yapılması şart olup. aksi takdirde şekil şartına uyulmadığından geçersiz duruma gelmektedir. Fakat, kanunda uyulacak şekil konusunda fi:ızla bir açıklık
sağlanmamıştır.
E. Borçlar Kanunundaki Diğer Sakatlık Halleri 1. Bilerek Yapılan İrade Sakatlıkları
Türk Medeni Kanununda belirtilen iradeyi sakatlayan hallt::ir.: . . ~ ,; <ırinde çok sık karşılaştığımız zihni kayıt ve latife beyanlarını da bilerek yapılan irade sakatlıkları başlığı altında incelememizde büyük bir yarar vardır. Zihni kayıt ile latife beyanında. beyanda bulunan kimse. kasti olarak. irade ve gerçek maksadına ajkırı bc;-anda bulunmaktadır. a) Zihni Kayıt Zihni kayıt, beyanda bulunan. şahsın aslında bulunduğu şeyi değil. aksini arzu ettiği hallerde söz konusu olmaktadır. Örneğin, bir evi kiraladığını veya bir borca kefil olduğunu beyan eden şahıs, içinden bunun aksini düşünmekte ve istemektedir100 Hakiki irade ile açıkladığı irade arasında bir uyuşmazlık vardır. Ancak bu uyuşmazlık iki taraflı değil tek taraflı irade açıklamasıdır. Vasiyetlerde irade açıklaması mevcuttur9 buradaysa tasarrufu meydana getirecek olan irade yoktur. ıoo İınre I Erma~ s. 182. 5963. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 110
gerek yoktur. Latife beyanı için de aynı sonuca ulaşmak gerekmektedir. Vasiyet alacaklarının ve mirasçıların da vasiyetçinin ölümünden sonra zihni kaydı ya da latife beyanını ileri sürememeleri gerekir. Ancak elle yazılı vasiyetname bakımından, kurucu unsur olan vasiyet yapma iradesinin (animus testandi) yokluğu ileri sürülebilir. 503 Bu durumda da vasiyetname iptal edilebilirlikle değil yoklukla ...
Mirastan feragat sözleşmesi ve hukuki sonuçları Contract for renunciation of inheritance and its legal consequences (English) les effets juridique du pacte de renonciation à succession (Français) - Sayfa 25
xxv Diğer miras sözleşmelerinden farklı olarak, feragat sözleşmesinde feragat edenin miras bırakandan önce ölmesi, sözleşmeyi hükümsüz kılmayacaktır. Çünkü feragat sözlşemesi feragat edene bir menfaat sağlamamakta aksine, kendi aleyhine bir durum yaratılmaktadır. Dolayısıyla olumlu miras sözleşmelerinden farklı olarak feragat sözleşmesi böyle bir durumda yürürlükte kalacaktır. Evli çiftler arası...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

irade
beyan
latife
sözleşmesi
kayıt
zihni


63. SAYFA ICERIGI

c) Mirastan Feragat Sözleşmesindeki Şekil Mirastan feragat sözleşmesi, nıirasbırakan ile kanuni mirasçı arasında yapılan ve bu mirasçının mirasçılık hakkından vazgeçmesinin konu alan bir ölüme bağlı hukuki muameledir. Bu sözleşmenin geçerlilik kazanması için mirasbır::ıkanın katılması ve resmi vasiyetname şeklinde yapılması şart olup. aksi takdirde şekil şartına uyulmadığından geçersiz duruma gelmektedir. Fakat, kanunda uyulacak şekil konusunda fi:ızla bir açıklık
sağlanmamıştır.
E. Borçlar Kanunundaki Diğer Sakatlık Halleri 1. Bilerek Yapılan İrade Sakatlıkları
Türk Medeni Kanununda belirtilen iradeyi sakatlayan hallt::ir.: . . ~ ,; <ırinde çok sık karşılaştığımız zihni kayıt ve latife beyanlarını da bilerek yapılan irade sakatlıkları başlığı altında incelememizde büyük bir yarar vardır. Zihni kayıt ile latife beyanında. beyanda bulunan kimse. kasti olarak. irade ve gerçek maksadına ajkırı bc;-anda bulunmaktadır. a) Zihni Kayıt Zihni kayıt, beyanda bulunan. şahsın aslında bulunduğu şeyi değil. aksini arzu ettiği hallerde söz konusu olmaktadır. Örneğin, bir evi kiraladığını veya bir borca kefil olduğunu beyan eden şahıs, içinden bunun aksini düşünmekte ve istemektedir100 Hakiki irade ile açıkladığı irade arasında bir uyuşmazlık vardır. Ancak bu uyuşmazlık iki taraflı değil tek taraflı irade açıklamasıdır. Vasiyetlerde irade açıklaması mevcuttur9 buradaysa tasarrufu meydana getirecek olan irade yoktur. ıoo İınre I Erma~ s. 182. 59

İlgili Kaynaklar

single.php