Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Ölüme bağlı bir tasarrufun gerek dava ve gerek defi yolu ile iptali. mirasçı olan

veya lehine bir mal vasiyet olunan kimseler veya bu sıfatlardan birini haiz olduğunu iddia

eden

şahıslar

tarafından

ileri

sürülebilir

118

Yasada

belirtilen

“tasarrufun

iptal

edilmesine

menfaati

bulunan

“mirasçı”

kavramına

iradi

mirasçtlar

da

dahildir’

19

Bu

açıdan:

kanuni

mirasçılar

ile

atanmış

mirasçılar

arasında

fark

yoktur

120

İptal

davası

açabilmeleri

için

kanuni mirasçıların saklı pay sahibi olmaları da121 gerekmez.

Böylece, iptal sebepleri ile malul olan ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesinde menfaati olan her mirasçı veya vasiyet alacaklısı iptal davasını ikame edebilecektir. Ancak mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu iddia edenler bu sıfatlarım ispat etmek mecburiyetindedir. Aksi halde davacı sıfatını ispatlayamadıklannda dava ret olur.

(A). sınıf arkadaşı (B)’ye dükkanını vasiyet etmiş, bir ay sonra iptali gerektiren yeni bir vasiyetname ile aynı dükkanı iş ortağı (D)’ye vasiyet etmiştir. Bu halde. (8) ikinci vasiyetnamenin iptalini isteyebilir ve mal vasiyeti yolu ile dük.kana sahip olur.

Mirasçılıktan çıkanlan. bunun iptalini istemek hakkına havi olmakla beraber. mirasçılık sıfatını yitirmiş olduğundan. başka bir ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyemez. Çünkü mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptaline dair hüküm kesinleşmeğ.ikçe mirastan çıkanları şahsın mirasçılık sıfatı yoktur. iptal davası açmakhakkı, mirastan çıkarma tasarrufunun ortadan kalkması ile doğar.

Yukarıda belirttiğimiz örneklere bağlı olarak mirasçılann vasiyetnameleri iptal . ettirerek ölüme bağlı bağışlardan veya mükellefiyetlerden kurtulmak. bunlara bağlı
kalmamak bakımından da yararlan vardır.

ııa GDoeosay I Birsea, s. 71.
119 Antalya. Miras. s. 199. 120 Ayan, Miras. s. 124. 121 Ayan, Miras. s. 124.

6771. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 141
tasarrufun iptali davasını her mirasçı açabilir, saklı payının olması şart değildir.661 Yargıtay kararları da bu yöndedir.662 Mirasçı ya da vasiyet alacaklısı olmayanlar, veya bu sıfatları kazanmaları açılacak olan iptal davasına bağlı olmayanlar iptal davası açamazlar. Aynı şekilde mirasçı veya vasiyet alacaklısı olup da iptal davası açmakta menfaati bulunmayanlar da iptal davası açamazlar.663 ...
Türk Medeni Hukukunda mirasçılıktan çıkarma Exheredating in Turkish Civil - Sayfa 63
(aa) Davacı İptal davasını, mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı mirasçı açabilir. MK. m. 558/f.1 hükmüne göre; "iptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir." Bu durumda "menfaati bulunan mirasçı" deyimi, saklı paylı mirasçının ölmesi halinde bu mirasçının alt mirasçılarını da kapsar. Zira bu mirasçının da, tasarrufun iptalinde ...

71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölüme
tasarrufun
dava
miras
alacaklısı
mirasçı


71. SAYFA ICERIGI

Ölüme bağlı bir tasarrufun gerek dava ve gerek defi yolu ile iptali. mirasçı olan

veya lehine bir mal vasiyet olunan kimseler veya bu sıfatlardan birini haiz olduğunu iddia

eden

şahıslar

tarafından

ileri

sürülebilir

118

Yasada

belirtilen

“tasarrufun

iptal

edilmesine

menfaati

bulunan

“mirasçı”

kavramına

iradi

mirasçtlar

da

dahildir’

19

Bu

açıdan:

kanuni

mirasçılar

ile

atanmış

mirasçılar

arasında

fark

yoktur

120

İptal

davası

açabilmeleri

için

kanuni mirasçıların saklı pay sahibi olmaları da121 gerekmez.

Böylece, iptal sebepleri ile malul olan ölüme bağlı tasarrufun iptal edilmesinde menfaati olan her mirasçı veya vasiyet alacaklısı iptal davasını ikame edebilecektir. Ancak mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu iddia edenler bu sıfatlarım ispat etmek mecburiyetindedir. Aksi halde davacı sıfatını ispatlayamadıklannda dava ret olur.

(A). sınıf arkadaşı (B)’ye dükkanını vasiyet etmiş, bir ay sonra iptali gerektiren yeni bir vasiyetname ile aynı dükkanı iş ortağı (D)’ye vasiyet etmiştir. Bu halde. (8) ikinci vasiyetnamenin iptalini isteyebilir ve mal vasiyeti yolu ile dük.kana sahip olur.

Mirasçılıktan çıkanlan. bunun iptalini istemek hakkına havi olmakla beraber. mirasçılık sıfatını yitirmiş olduğundan. başka bir ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyemez. Çünkü mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptaline dair hüküm kesinleşmeğ.ikçe mirastan çıkanları şahsın mirasçılık sıfatı yoktur. iptal davası açmakhakkı, mirastan çıkarma tasarrufunun ortadan kalkması ile doğar.

Yukarıda belirttiğimiz örneklere bağlı olarak mirasçılann vasiyetnameleri iptal . ettirerek ölüme bağlı bağışlardan veya mükellefiyetlerden kurtulmak. bunlara bağlı
kalmamak bakımından da yararlan vardır.

ııa GDoeosay I Birsea, s. 71.
119 Antalya. Miras. s. 199. 120 Ayan, Miras. s. 124. 121 Ayan, Miras. s. 124.

67

İlgili Kaynaklar

single.php