Ölüme bağlı tasarrufların iptali

Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davada görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesi (HUMK m.8NII, Tüzük 38) olmasına rağmen, ölüme bağlı_ tasarrufların iptali konusunda görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.
C. Yetkili Mahkeme İptal davasında yetkili mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesidir (TMK. m.576/11). Burada da dava konusunun değerine göre mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesi veya asliye mahkemesi davaya bakmaya yetkilidir.
IV. İptal Davasında İspat Mecburiyeti Türk Medeni Kanunu ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında ispat kültetinin kime ait olduğu hakkında bir hüküm uygulamamıştır. Sadece 6. maddeyle. -kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça. tasarruflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların “arlığım ispatla yükümlüdür şeklinde bir hüküm öngörmüştür. Bu itibarla. kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taratlardan her biri iddialarını ispatla yük.ümfüdür. Davacı. Türk Medeni Kanunu madde 55/”de yer alan iptal sebeplerinden birinin varlığını ispat etmek zorundadır.
Tasarruf ehliyeti yönünden tasarruf sahibinin ölüme bağlı tasarruf düzenlediği anda kanunen ehil olduğu kabul edilir. Mirasbırakanın o anda ehil olmadığı iddia eden şahıs bunu ispatlamakla mükelleftir. Bununla beraber, doktrinde akıl zayıflığı ve akıl hastalığı sebepleriyle hacir altına alınanlar da ayırt etme gücünün bulunmadığını ispatının kime aif olacağı tartışmalıdır125 Bu durumda iptal, hakim görüşüne de göre ters
çevirildiği kabul edilm~ktedir. Mirasbırakan ve vasiyetçi durumunda olan kimse kanunda
belirtilen on beş yaşından (fMK m.502) küçükse, ayırt etme gilcüniln olup olmamasına bakılmaksızın vasiyet ve mi~ sözleşmesi yaş sebebi ile iptal ettirilir.
125 İnan / Ertaş, s. 242; Tartışmalar için Bakınız; Eren. s. I03 vd.
7074. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Olumlu miras sözleşmesi - Sayfa 96
Dava açma hakkı olanların sayıları birden fazla ise birlikte hareket etmeleri aranmaz. Başka bir deyişle, davacılar için zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu değildir. 399 Dava açma hakkı olmayan kişi ya da kişiler dava açtıklarında aktif husumet sorunu ortaya çıkacaktır. Bu durumda dava sıfat (aktif husumet) yokluğundan reddedilir.400 bbb. Davalı Taraf İptal davasında davalı, iptali istenen ölüm...
Tasarrufun iptali davası özelinde kamu alacaklarının korunması yöntemleri - Sayfa 154
140 göre; iptal davası, davanın değeri ölçü alınarak asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesine açılacaktır. Tasarrufun iptali davasının asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesinden hangisine açılması gerektiği, davanın değerine göre belli edilecektir. İptal davası, malın aynına yönelik bir dava olmayıp davacının şahsi hakkını elde etmeye yönelik bir davadır. Böylece, tahsili istenen kamu alacağının...
Ölüme bağlı tasarrufların iptali - Sayfa 143
Vasiyeti tenfiz memuru ölüme bağlı tasarrufun iptalini dava edememekle birlikte, kendisini görevli kılan vasiyetnamenin iptali davasında davalı sıfatını taşıyacaktır.674 Vasiyetname ile vakıf kurulması söz konusu ise, bu vasiyetnamenin ifa edilmesinde Vakıflar İdaresinin menfaati bulunur. O halde bu durumda iptal davasını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı açmak gerekir.675 3) Yetkili ve Görevli ...

74. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dava
hukuk
görevli
mahkeme
mahkemesi
yetkili


74. SAYFA ICERIGI

Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davada görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesi (HUMK m.8NII, Tüzük 38) olmasına rağmen, ölüme bağlı_ tasarrufların iptali konusunda görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir.
C. Yetkili Mahkeme İptal davasında yetkili mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesidir (TMK. m.576/11). Burada da dava konusunun değerine göre mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesi veya asliye mahkemesi davaya bakmaya yetkilidir.
IV. İptal Davasında İspat Mecburiyeti Türk Medeni Kanunu ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında ispat kültetinin kime ait olduğu hakkında bir hüküm uygulamamıştır. Sadece 6. maddeyle. -kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça. tasarruflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların “arlığım ispatla yükümlüdür şeklinde bir hüküm öngörmüştür. Bu itibarla. kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taratlardan her biri iddialarını ispatla yük.ümfüdür. Davacı. Türk Medeni Kanunu madde 55/”de yer alan iptal sebeplerinden birinin varlığını ispat etmek zorundadır.
Tasarruf ehliyeti yönünden tasarruf sahibinin ölüme bağlı tasarruf düzenlediği anda kanunen ehil olduğu kabul edilir. Mirasbırakanın o anda ehil olmadığı iddia eden şahıs bunu ispatlamakla mükelleftir. Bununla beraber, doktrinde akıl zayıflığı ve akıl hastalığı sebepleriyle hacir altına alınanlar da ayırt etme gücünün bulunmadığını ispatının kime aif olacağı tartışmalıdır125 Bu durumda iptal, hakim görüşüne de göre ters
çevirildiği kabul edilm~ktedir. Mirasbırakan ve vasiyetçi durumunda olan kimse kanunda
belirtilen on beş yaşından (fMK m.502) küçükse, ayırt etme gilcüniln olup olmamasına bakılmaksızın vasiyet ve mi~ sözleşmesi yaş sebebi ile iptal ettirilir.
125 İnan / Ertaş, s. 242; Tartışmalar için Bakınız; Eren. s. I03 vd.
70

İlgili Kaynaklar

single.php