Organizasyonel yapı kriterleri ve ölçümü


STANBUL TEKNK üNVERSTES * FEN BLMLER ENSTTüSü

ORGANZASYONEL YAPI KRTERLER VE öLÇüMü

39849
YüKSEK LiSANS TEZ
CEML CEYLAN

Tezin Enstitüye Verildi~i Tarih : 18 Haziran 1993

Tezin Savunuldu~u Tarih

: 5 Temmuz 1993

Tez Danışmanı Di~er Jüri üyeleri

Prof.Dr.Haluk ERKUT
: Prof.Dr.Ramazan EVREN Doç.Dr.Nehmet TANYAŞ

.:=”.::::–.HAZRAN 1993

~. .1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de petrol ve petrol sektörünün girdi-çıktı analizi - Sayfa 1
=3'2oq, lSTAHBUL TEKNİK lJNlVERSlTES! * FEN BlLlMLERl ENST!TUSU TURK! YE• DE PETRCsL VE PETROL SEKTÖRUNUN G!RD!-CIKTI ANAL!Zl 39900 YUKSEK L!S.ANS TEZ! MUh. Orhan CINAR Tezin EnstilUye VerlidiQi Tarih 21 Haziran 1993 Tezin Savunuldugu Tarih 9 Temmuz 1993 Tez Da.nısman.ı DiQer Jt.J1· i Uyeler i Y.Dı~ç.Dr . Halil AKSU Pı·of . Dr . A.;rhan TORAMAN Doç.Dr. GUlay G. SENESEN 1993...
Fındık kırma teknolojisinde tambur sisteminin geliştirilmesi - Sayfa 1
KARADENİZ TEKNİK UNtVERStTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTtTUSU MAKİNA MUHENDİSLiGt ANAB!L!M DALI MAKtNA MUHENDİSLİÖİ PROORAMI FINDIK KIRHA TEKNOLOJİSİNDE TAMBUR SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mak. Mtih. Hasan BAŞ Karadeniz Teknik Universitesi Fen Bilimleri Enstıtusu·nce 0 Makina YUksek MUhendisi" Unvanının Verilmesi tein Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstittiye Veriliş Tarihi Tezin SözlU Savunma Tarih!...
Leasing ?finansal kiralama? - Sayfa 1
4Zrrzs İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ* FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEASING "FİNANSAL KİRALAMA" YÜKSEK LİSANS TEZİ End.Müh.Sim. F. ALTINOGLU Tezin Enstitüye Verildiği Tarih Tezin Savunulduğu Tarih 25Ocak1993 10Şubat1993 Tez Danışmam Diğer Jüri Üyeleri Prof. Dr. Ramazan EVREN Prof.Dr. Nahit SERARSLAN Doç.Dr. Füsun ÜLENGİN Tc\lo a10ft!v\t\.liE·K~~~l~l!XfN:P:'i\''F~~'i":,"' · rt rc"~..r...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarih
lisans
yüksek
tezin
jüri
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

STANBUL TEKNK üNVERSTES * FEN BLMLER ENSTTüSü

ORGANZASYONEL YAPI KRTERLER VE öLÇüMü

39849
YüKSEK LiSANS TEZ
CEML CEYLAN

Tezin Enstitüye Verildi~i Tarih : 18 Haziran 1993

Tezin Savunuldu~u Tarih

: 5 Temmuz 1993

Tez Danışmanı Di~er Jüri üyeleri

Prof.Dr.Haluk ERKUT
: Prof.Dr.Ramazan EVREN Doç.Dr.Nehmet TANYAŞ

.:=”.::::–.HAZRAN 1993

~. .

İlgili Kaynaklarsingle.php