Poli(Etilmetakrilat) içerikli makromonomer sentezi, stiren ile tarak kopolimer hazırlanması ve karakterizasyonuPOLİ(ETİLMETAKRİLAT) İÇERİKLİ MAKROMONOMER SENTEZİ, STİREN İLE TARAK
KOPOLİMER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Süleyman SARAÇ
Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Aslışah AÇIKSES
EKİM-20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

POLİ(ETİLMETAKRİLAT) İÇERİKLİ MAKROMONOMER SENTEZİ, STİREN İLE TARAK
KOPOLİMER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
Süleyman SARAÇ
Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Aslışah AÇIKSES
EKİM-2013

İlgili Kaynaklar
single.php