10

Bu çalışmalarda, yüksek riskli post-ERCP pankreatit adayı hastalarda profilaktik olarak pankreatik kanala stent uygulanmasının pankreatit komplikasyon riskini azalttığı ve ciddi post-ERCP pankreatit insidansını neredeyse sıfırladığı görülmüştür. Bir başka teoride, salin ya da kontrast enjeksiyonu nedeniyle pankreatik duktusta hidrostatik basıncın artması, pankreatik duktus ya da parankimde hasara yol açabilir. Pankreasa intestinal bakteri bulaşıyla pankreas infeksiyonu gelişmesi, post-ERCP pankreatitte potansiyel başka bir mekanizma olarak düşünülmüştür. Randomize kontrollü bir çalışmada, ERCP öncesi antibiyotik kullanılmasının işlem sonrası pankreatit gelişmesini azalttığı bildirilmiştir (1,68).
Post-ERCP pankreatit gelişimindeki mekanizmalara bakılmaksızın, hasar sonrası gelişen kaskad, diğer etyolojilere bağlı pankreatitlerdeki gibi aynıdır. İlk hasarın, pankreasın otosindirimine ve asiner hücre sekresyonunda azalmaya neden olan proteolitik enzimlerin prematür aktivasyonuna bağlı geliştiği düşünülmektedir.

2.3.3. Post ERCP Pankreatit risk faktörleri ERCPye bağlı pankreatit gelişiminde belli risk faktörleri mevcuttur ve bunlar hastaya ve uygulanan tekniğe bağlı olmak üzere iki sınıfta incelenebilinir (Tablo 2).

Tablo 2: Post ERCP Pankreatit Risk Faktörleri

Hasta Kaynaklı Faktörler:

Teknik Kaynaklı faktörler:

Bayan hasta

Zor veya yetersiz kanulasyon

Genç hasta

Pankreatik kanal enjeksiyonu

Post ERCP pankreatit geçirme öyküsü

Pankreatik sfinkterotomi

Rekürran akut pankreatit geçirme öyküsü Precut sfinkterotomi

Kronik pankreatit öyküsünün olmaması Kontrast madde ile pankreatik asinerizasyon

Koledokolitiyazis bulunmaması

Biliyer sfinktere balon dilatasyonu

Bilirubin değerlerinin normal olması

Odd sfinkter disfonksiyonu için pankreatik

veya biliyer sfinkterotomi

2.3.3.1. Yüksek Riskli Hastalar Birçok çalışma, post-ERCP pankreatitte hasta ve prosedürle ilişkili risk faktörlerini değerlendirmiştir. Geniş çalışma serilerinin en önemli sonuçlarından birisi, prosedür öncesi hastanın özelliklerinin yapılan endoskopik teknikler ve manevralar kadar önemli olduğudur.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi komplikasyonlarının yaşlı hastalarda değerlendirilmesi - Sayfa 11
5 Pankreatit gelişimi için çeşitli risk faktörleri bildirilmiştir. Geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarına göre pankreatit için risk faktörleri (14, 15, 16). Hasta kaynaklı faktörler:  Bayan hasta  Genç hasta  Post ERCP pankreatit geçirme öyküsü  Rekürren akut pankreatit geçirme öyküsü  Kronik pankreatit öyküsünün olmaması  Koledokolitiyazis bulunmaması  Bilüribin değerlerinin normal olma...
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi komplikasyonlarının yaşlı hastalarda değerlendirilmesi - Sayfa 13
7 (31), nifedipin (33) ve görüntüleme için noniyonik kontrast madde kullanımının da (34) pankreatit riskini azaltmada etkili olmadığı gösterilmiştir ve kullanımı tavsiye edilmemektedir (28). Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ERKP sonrası pankreatit riskini azaltabilir. Ancak bu etki sadece rektal yoldan 100 mg diklofenak ya da indometazin kullanımı ile gösterilmiştir (35). Pankreatit ri...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
sfinkter
çalışma
risk
pankreatit
pankreatik


20. SAYFA ICERIGI

10

Bu çalışmalarda, yüksek riskli post-ERCP pankreatit adayı hastalarda profilaktik olarak pankreatik kanala stent uygulanmasının pankreatit komplikasyon riskini azalttığı ve ciddi post-ERCP pankreatit insidansını neredeyse sıfırladığı görülmüştür. Bir başka teoride, salin ya da kontrast enjeksiyonu nedeniyle pankreatik duktusta hidrostatik basıncın artması, pankreatik duktus ya da parankimde hasara yol açabilir. Pankreasa intestinal bakteri bulaşıyla pankreas infeksiyonu gelişmesi, post-ERCP pankreatitte potansiyel başka bir mekanizma olarak düşünülmüştür. Randomize kontrollü bir çalışmada, ERCP öncesi antibiyotik kullanılmasının işlem sonrası pankreatit gelişmesini azalttığı bildirilmiştir (1,68).
Post-ERCP pankreatit gelişimindeki mekanizmalara bakılmaksızın, hasar sonrası gelişen kaskad, diğer etyolojilere bağlı pankreatitlerdeki gibi aynıdır. İlk hasarın, pankreasın otosindirimine ve asiner hücre sekresyonunda azalmaya neden olan proteolitik enzimlerin prematür aktivasyonuna bağlı geliştiği düşünülmektedir.

2.3.3. Post ERCP Pankreatit risk faktörleri ERCPye bağlı pankreatit gelişiminde belli risk faktörleri mevcuttur ve bunlar hastaya ve uygulanan tekniğe bağlı olmak üzere iki sınıfta incelenebilinir (Tablo 2).

Tablo 2: Post ERCP Pankreatit Risk Faktörleri

Hasta Kaynaklı Faktörler:

Teknik Kaynaklı faktörler:

Bayan hasta

Zor veya yetersiz kanulasyon

Genç hasta

Pankreatik kanal enjeksiyonu

Post ERCP pankreatit geçirme öyküsü

Pankreatik sfinkterotomi

Rekürran akut pankreatit geçirme öyküsü Precut sfinkterotomi

Kronik pankreatit öyküsünün olmaması Kontrast madde ile pankreatik asinerizasyon

Koledokolitiyazis bulunmaması

Biliyer sfinktere balon dilatasyonu

Bilirubin değerlerinin normal olması

Odd sfinkter disfonksiyonu için pankreatik

veya biliyer sfinkterotomi

2.3.3.1. Yüksek Riskli Hastalar Birçok çalışma, post-ERCP pankreatitte hasta ve prosedürle ilişkili risk faktörlerini değerlendirmiştir. Geniş çalışma serilerinin en önemli sonuçlarından birisi, prosedür öncesi hastanın özelliklerinin yapılan endoskopik teknikler ve manevralar kadar önemli olduğudur.single.php