T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM, NORMAL TANSİYONLU GLOKOM VE OKÜLER HİPERTANSİYONDA GÖRME
ALANI, OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ VE HEİDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ZİYA AYHAN
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cup/disk oranı tespitinde optik sinir başı analiz yöntemleri arasındaki uyumluluk, tekrarlanabilirlik ve ölçüm sonuçlarını etkileyen faktörlerin analizi - Sayfa 5
KISALTMALAR OSB OC CDR VCDR HCDR OCT HRT DPRDF DOA KAKG GİB PAAG SAAG NBG OH PPA : Optik sinir başı : Optik cup : Cup/disk oranı : Vertikal cup/disk oranı : Horizontal cup/disk oranı : Optik koherens tomografi : Heidelberg retinal tomografi : Dijital planimetrik renkli disk fotoğrafisi : Dominant optik atrofi : Kronik açı kapanması glokomu : Göz içi basıncı : Primer açık açılı glokom : Sekon...
Farklı glokom olgularında santral kornea kalınlığı ve aksiyel uzunluk değerlerinin göz içi basıncı üzerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 9
KISALTMALAR ALX: Aksiyel uzunluk ERG: Elektroretinografi GİB: Göz içi basıncı JG: Juvenil glokom NMDA: N-Metil-D-Aspartat NO: Nitrik Oksit NTG: Normotansif glokom OCT: Optik koherens tomografi OHT: Oküler hipertansiyon PAAG: Primer açık açılı glokom PAKG: Primer açı kapanması glokomu PEG: Psödoeksfoliatif glokom SKK: Santral kornea kalınlığı UGH: Uveit-glokom-hifema IX ...
Obstrüktif uyku apne sendromu glokom ilişkisi - Sayfa 8
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU GLOKOM İLİŞKİSİ ÖZET Amaç: Bu çalışmadaki amacımız Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) tanısı almış hastalarda Heidelberg Retinal Tomografi (HRT), Optik Koherens Tomografi (OCT) ve görme alanı kullanılarak glokom sıklığı ve glokoma olan yatkınlık araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Polisomnografi ile OUAS tanısı almış 64 hasta ve 32 kontrol olgusu çalışma grubunu oluş...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koherens
tomografi
glokom
optik
açılı
primer


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM, NORMAL TANSİYONLU GLOKOM VE OKÜLER HİPERTANSİYONDA GÖRME
ALANI, OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ VE HEİDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. ZİYA AYHAN
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php