1
ÖZET
PUVA TEDAVİSİ ALAN MİKOZİS FUNGOİDES HASTALARINDA
DERİ KANSERİ RİSKİ
Amaç: Dermatolojide sık kullanılan bir tedavi şekli olan fototerapinin akut ve kronik olmak üzere çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan fototerapi yöntemleri içinde PUVA tedavisi sekonder deri kanseri gelişimi açısından diğerlerine göre biraz daha riskli olarak kabul edilmektedir. Ancak bu riskin varlığı ve düzeyi hakkında ülkemizde geniş seri çalışmaları ile gösterilmiş veri bulunmamaktadır. Mikozis fungoideste (MF) uygulanan PUVA tedavisi diğer hastalıklara göre daha uzun sürebilmektedir. Bu durum sekonder deri kanseri gelişimini saptamak için PUVA tedavisi alan MFli hastaların düzenli olarak izlenmesini önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı PUVA tedavisi görmüş ve uzun süre takip edilmiş MF hastalarında PUVA tedavisinin deri üzerine kronik yan etkilerini, özellikle deri kanseri gelişimi açısından araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında yapıldı. Çalışma grubunu kliniğimizin MF polikliniğinde kayıtlı olan, 1994 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisi almış, 5 yıldan fazla süreyle izlenmiş ve 2012 yılında takipleri sürmekte olan hastalar oluşturdu. Hastaların bir bölümü nüks nedeniyle birkaç kür PUVA tedavisi almıştı. PUVA tedavisinin deri üzerine kronik yan etkileri açısından kontrol dermatolojik muayene bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan MF’li 17’si kadın, 33ü erkek, toplam 50 hastanın, yaş ortalaması 52.612.5 olarak belirlendi. Bu hastaların polikliniğimizdeki ortalama takip süreleri 10.22.8 yıl, PUVA tedavisine ortalama başlama yaşı 42.112.4 olarak saptandı. Hastaların aldığı ortalama toplam UVA dozu 552.8371.6 J/cm2 olarak saptandı. Ortalama seans sayısı 163216.8 (ortanca 110.5) olarak belirlendi. Altı hastada (%12) PUVA lentigoları saptandı. Hastaların 2sinde (%4) takipleri süresince deri kanseri (bazal hücreli karsinom ve Bowen hastalığı (in situ karsinom), birer hastada) gelişimi saptandı. Her iki hastada PUVA lentigoları da bulunmakta idi. Tedavi süresi ile deri kanseri gelişimi arasındaki ilişkiye bakıldığında, deri kanseri gelişen hastalarda ortalama seans sayısı 295.57.8, deri kanseri gelişmeyen hastalardaki ortalama seans sayısına (157.5219.8) kıyasla yüksek olarak dikkat çekti. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0.01).10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
puva
tedavisi
hastalar
tedavi
takip


10. SAYFA ICERIGI

1
ÖZET
PUVA TEDAVİSİ ALAN MİKOZİS FUNGOİDES HASTALARINDA
DERİ KANSERİ RİSKİ
Amaç: Dermatolojide sık kullanılan bir tedavi şekli olan fototerapinin akut ve kronik olmak üzere çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan fototerapi yöntemleri içinde PUVA tedavisi sekonder deri kanseri gelişimi açısından diğerlerine göre biraz daha riskli olarak kabul edilmektedir. Ancak bu riskin varlığı ve düzeyi hakkında ülkemizde geniş seri çalışmaları ile gösterilmiş veri bulunmamaktadır. Mikozis fungoideste (MF) uygulanan PUVA tedavisi diğer hastalıklara göre daha uzun sürebilmektedir. Bu durum sekonder deri kanseri gelişimini saptamak için PUVA tedavisi alan MFli hastaların düzenli olarak izlenmesini önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı PUVA tedavisi görmüş ve uzun süre takip edilmiş MF hastalarında PUVA tedavisinin deri üzerine kronik yan etkilerini, özellikle deri kanseri gelişimi açısından araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında yapıldı. Çalışma grubunu kliniğimizin MF polikliniğinde kayıtlı olan, 1994 ile 2006 yılları arasında PUVA tedavisi almış, 5 yıldan fazla süreyle izlenmiş ve 2012 yılında takipleri sürmekte olan hastalar oluşturdu. Hastaların bir bölümü nüks nedeniyle birkaç kür PUVA tedavisi almıştı. PUVA tedavisinin deri üzerine kronik yan etkileri açısından kontrol dermatolojik muayene bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan MF’li 17’si kadın, 33ü erkek, toplam 50 hastanın, yaş ortalaması 52.612.5 olarak belirlendi. Bu hastaların polikliniğimizdeki ortalama takip süreleri 10.22.8 yıl, PUVA tedavisine ortalama başlama yaşı 42.112.4 olarak saptandı. Hastaların aldığı ortalama toplam UVA dozu 552.8371.6 J/cm2 olarak saptandı. Ortalama seans sayısı 163216.8 (ortanca 110.5) olarak belirlendi. Altı hastada (%12) PUVA lentigoları saptandı. Hastaların 2sinde (%4) takipleri süresince deri kanseri (bazal hücreli karsinom ve Bowen hastalığı (in situ karsinom), birer hastada) gelişimi saptandı. Her iki hastada PUVA lentigoları da bulunmakta idi. Tedavi süresi ile deri kanseri gelişimi arasındaki ilişkiye bakıldığında, deri kanseri gelişen hastalarda ortalama seans sayısı 295.57.8, deri kanseri gelişmeyen hastalardaki ortalama seans sayısına (157.5219.8) kıyasla yüksek olarak dikkat çekti. PUVA lentigosu gelişimi ile kutane malignite gelişimi arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0.01).

İlgili Kaynaklar

single.php