16

2.8. MİKOZİS FUNGOİDES VE FOTOTERAPİ

2.8.1. PUVA Tedavisi
PUVA, KTHL tedavisinde ilk kez Gilchrest ve ark. tarafından 1976 yılında uygulanmış ve etkili bir yöntem olduğu gözlenmiştir (44). Daha sonra MF tedavisinde PUVAnın kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır. Tam yanıt alınması için gerekli dozun hastalığın evresi ile ilişkili olduğu ve erken dönem MFde tam yanıt oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (45, 46). Ayrıca PUVAnın erken dönem MFde uzun süreli remisyon sağladığı gösterilmiştir (47, 48). PUVA’nın MF’de tedavi edici etkisi çeşitli mekanizmalarla açıklanmıştır. En geçerli hipotezde psoralenin UVA aralığındaki fotonları absorbsiyonu ile hücre DNA’sına fotokonjugasyonu sonucunda hücre mitozu, DNA sentezi ve hücre proliferasyonu baskılanır. PUVA epidermisi ve papiller dermisi etkiler, tedavinin lenf nodlarına ve iç organlara doğrudan etkisi yoktur (47). MF’de PUVA’nın küratif olduğuna dair kesin kanıt bulunmamaktadır fakat hastalığı kontrol edebildiği bilinmektedir.

PUVA tedavisi 8-MOPun sistemik alınması sonrası tüm vücut derisine UVA uygulanması şeklindedir. Psoralenle fotosensitize olan deride UVA maruziyeti sonucu biri anoksik diğeri oksijen bağımlı iki ayrı fotoreaksiyon olur ve deride eritem ve ödemle sonuçlanır. Başlangıç dozu Amerika’da daha çok deri tipine göre belirlenirken Avrupa’da genellikle minimal fototoksik doz tespiti yapılmaktadır. Genellikle en düşük başlangıç dozu 0.5 J/cm2’dir.
Deri tipine göre önerilen başlangıç dozları (49)

Deri tipi I: Daima yanar, bronzlanşmaz II: Daima yanar, bazen bronzlaşır III: Bazen yanar, daima bronzlaşır IV: Asla yanmaz, daima bronzlaşır V: Koyu pigmente VI: Siyah

Önerilen UVA dozu (J/cm2) 0.5 1 1.5 2 2.5 325. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Son on yılda kliniğimizde takip edilen Mycozis Fungoides vakalarının retrospektif değerlendirilmesi - Sayfa 36
4- Topikal imikuimod İmikiumod bir immün yanıt düzenleyicisidir. INF-alfa salınımını indükler. Deeths ve arkadaşları (74), evre IA ile IIB aralığındaki 6 MF‟li hastada haftada üç defa olmak üzere 12 hafta %5 imikuimod tedavisi uygulamış ve 3 hastada klinik ve histolojik olarak tam yanıt, 1 hastada kısmi yanıt elde etmişlerdir. 2.12.2. Foto(kemo)terapi 1- PUVA (Psoralen + Ultraviyole A) Fotokem...
Kronik plak tip psoriasisli hastalarda topikal kalsipotriol ve metilprednizolon aseponat tedavilerinin klinik etkinlikleri ve apopitozise etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 46
44 B-SİSTEMİK TEDAVİLER Topikal tedaviye cevap alınamayan ve vücut yüzeyinin yaklaşık %20 sinden fazlasını tutan şiddetli psoriasis olgularında sistemik ajanlar kullanılır. Yeni seçenekler sunulmasına karşın günümüzde psoriasisin sistemik tedavisi beş standart tedavi arasında dönüp durmaktadır, bunlar; PUVA, metotreksat, UVB, siklosporin ve oral retinoidlerdir (52, 81). 1-Fotokemoterapi: Psorias...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deri
puva
tedavi
tedavisi
etkiler
sonra


25. SAYFA ICERIGI

16

2.8. MİKOZİS FUNGOİDES VE FOTOTERAPİ

2.8.1. PUVA Tedavisi
PUVA, KTHL tedavisinde ilk kez Gilchrest ve ark. tarafından 1976 yılında uygulanmış ve etkili bir yöntem olduğu gözlenmiştir (44). Daha sonra MF tedavisinde PUVAnın kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır. Tam yanıt alınması için gerekli dozun hastalığın evresi ile ilişkili olduğu ve erken dönem MFde tam yanıt oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (45, 46). Ayrıca PUVAnın erken dönem MFde uzun süreli remisyon sağladığı gösterilmiştir (47, 48). PUVA’nın MF’de tedavi edici etkisi çeşitli mekanizmalarla açıklanmıştır. En geçerli hipotezde psoralenin UVA aralığındaki fotonları absorbsiyonu ile hücre DNA’sına fotokonjugasyonu sonucunda hücre mitozu, DNA sentezi ve hücre proliferasyonu baskılanır. PUVA epidermisi ve papiller dermisi etkiler, tedavinin lenf nodlarına ve iç organlara doğrudan etkisi yoktur (47). MF’de PUVA’nın küratif olduğuna dair kesin kanıt bulunmamaktadır fakat hastalığı kontrol edebildiği bilinmektedir.

PUVA tedavisi 8-MOPun sistemik alınması sonrası tüm vücut derisine UVA uygulanması şeklindedir. Psoralenle fotosensitize olan deride UVA maruziyeti sonucu biri anoksik diğeri oksijen bağımlı iki ayrı fotoreaksiyon olur ve deride eritem ve ödemle sonuçlanır. Başlangıç dozu Amerika’da daha çok deri tipine göre belirlenirken Avrupa’da genellikle minimal fototoksik doz tespiti yapılmaktadır. Genellikle en düşük başlangıç dozu 0.5 J/cm2’dir.
Deri tipine göre önerilen başlangıç dozları (49)

Deri tipi I: Daima yanar, bronzlanşmaz II: Daima yanar, bazen bronzlaşır III: Bazen yanar, daima bronzlaşır IV: Asla yanmaz, daima bronzlaşır V: Koyu pigmente VI: Siyah

Önerilen UVA dozu (J/cm2) 0.5 1 1.5 2 2.5 3

İlgili Kaynaklar

single.php