26
toplanarak hesaplandı. 2006 yılı sonrasında tekrar PUVA tedavisi görmüş hastaların UVA dozları da aynı şekilde toplam doza dahil edildi.
Hastaların tümünde PUVA tedavisi İTF Dermatoloji kliniğinde başlanmış ve 37si tedavilerini aynı klinikte tamamlamıştı. Onüç hasta ise kliniğimizdeki onarım çalışmalarında fototerapi ünitesinin geçici olarak kapanması ve taşınma gibi nedenlerle tedavilerinin bir bölümünü başka kliniklerde sürdürmüştü. Tedavileri başka kliniklerde sürdürülen hastalara sevk edilirken PUVA tedavisi dosyalarının bilgileri ayrıntılı olarak bildirilmiş ve polikliniğimize tekrar tedaviye geldiklerinde diğer kliniklerin PUVA seans ve doz bilgileri ayrıntılı olarak kaydedilmiş ve bunlar önceki veriler ile birleştirilmişti. Başka klinikte ek PUVA tedavisi görüp verileri sağlıklı olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Fototerapi öncesinde, sırasında ve sonrasında eşlik eden hastalıklar ve MF ile ilgili kullanılan ilaçlar belirlenerek kaydedildi. PUVA tedavisi yanı sıra UVB almış hastalar belirlendi ve seans sayıları kaydedildi.
Ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı metodlar yanı sıra niceliksel ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında “T-Test” ve “Fisher kesin ki-kare testi” kullanıldı. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi. Elde edilen bulgular literatür verileri ışığında tartışıldı.35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda intra abdominal yerleştirilen sentetik greft materyallerinden salınan 5- flourourasilin ' intra abdominal adezyon gelişimi üzerine etkisi - Sayfa 59
HASTALAR VE YÖNTEM 48 3.1 HASTALAR 3.1.1 Çalışma ve kontrol grubu seçimi: Çalışmaya Eylül 2005 ve Eylül 2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı polikliniklerine başvuran, klinik ve histopatolojik bulgular doğrultusunda DTHL tanısı alan 29 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak da bilinen bir hastalığı olmayan, herhangi bir ilaç kullanmayan 46 sa...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

seans
hasta
çalışma
fototerapi
puva
tedavisi


35. SAYFA ICERIGI

26
toplanarak hesaplandı. 2006 yılı sonrasında tekrar PUVA tedavisi görmüş hastaların UVA dozları da aynı şekilde toplam doza dahil edildi.
Hastaların tümünde PUVA tedavisi İTF Dermatoloji kliniğinde başlanmış ve 37si tedavilerini aynı klinikte tamamlamıştı. Onüç hasta ise kliniğimizdeki onarım çalışmalarında fototerapi ünitesinin geçici olarak kapanması ve taşınma gibi nedenlerle tedavilerinin bir bölümünü başka kliniklerde sürdürmüştü. Tedavileri başka kliniklerde sürdürülen hastalara sevk edilirken PUVA tedavisi dosyalarının bilgileri ayrıntılı olarak bildirilmiş ve polikliniğimize tekrar tedaviye geldiklerinde diğer kliniklerin PUVA seans ve doz bilgileri ayrıntılı olarak kaydedilmiş ve bunlar önceki veriler ile birleştirilmişti. Başka klinikte ek PUVA tedavisi görüp verileri sağlıklı olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Fototerapi öncesinde, sırasında ve sonrasında eşlik eden hastalıklar ve MF ile ilgili kullanılan ilaçlar belirlenerek kaydedildi. PUVA tedavisi yanı sıra UVB almış hastalar belirlendi ve seans sayıları kaydedildi.
Ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı metodlar yanı sıra niceliksel ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında “T-Test” ve “Fisher kesin ki-kare testi” kullanıldı. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi. Elde edilen bulgular literatür verileri ışığında tartışıldı.

İlgili Kaynaklar

single.php