41
tedavisi öncesi ve sonrasında metotreksat veya başka bir immnüsüpressif ajan kullanım öyküsü yoktur.
Stern ve ark.’nın erkeklerde genital kanser riskinin PUVA ile arttığını desteklediği çalışmada psoriazis nedeniyle PUVA tedavisi almış 892 erkek hastanın ortalama 12.3 yıllık izleminde 14 (%1.5) hastada 30 genital neoplazi geliştiğini ve PUVA seans sayısının 240’ın üzerinde olmasının genital SHK riskini 16.3 kat artırdığını bildirmişlerdir (98). Aynı hastalarla yapılan takip çalışmasında devam eden 13 yılda 10 hastada daha penil ve skrotal invaziv SHK gelişimi gözlenmiş ve yüksek doz PUVA alan bireylerde riskin 52.6 kat artmış olduğu bildirilmiştir (95). Bizim çalışmamıza dahil 33 erkek hasta genital bölgesi korumalı olarak ortalama 184 seans PUVA almıştı ve yaptığımız ortalama 10 yıllık takip sonucunda hiçbirinde genital kanser vakasına rastlanmamıştır.
Abdullah ve ark. psoriazis, parapsoriazis, MF, vitiligo, kutanöz mastositoz, atopik dermatit, prurigo nodülaris, polimorf işık erüpsiyonu ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı generalize pruritus tanısı olan hastalarından oluşan 1977-1987 yılları arasında PUVA tedavisi almış, 10 yıllık takip altında olan 198 hasta ile yaptığı çalışmada 2 (%1) hastada deri malignitesi gelişimi bildirmiştir (68). Hastalardan birincisi psoriazis, psoriatik artrit, ankilozan spondilit ve Crohn hastalığı nedeniyle PUVA tedavisi ve 6 yıl süreyle azatioprin tedavisi almıştı. Bacağında SHK gelişimi gözlenen bu hastanın total PUVA dozu 1828.5 J/cm2 olarak hesaplanmıştı. Bacakta lentigo maligna gelişimi saptanan ikinci psoriazis tanılı hasta ise 375.3 J/cm2 total UVA dozunda fototerapi almıştı.
PUVA tedavisi sonrasında malign melanom oluşumu ilk kez 1984 yılında bildirilmiştir (99). Psoriazis nedeniyle 176 seans ve 419 J/cm2 PUVA almış olan bu olguda göğüste 2 adet SHK fark edilmiş, hastanın sonraki takibinde yeni SHK, 1 adet Bowen hastalığı, aktinik keratoz, PUVA lentigoları oluşmuştu. Dirençli psoriazis lezyonları nedeniyle aralıklı olarak PUVA tedavisi alan hasta 4 senede toplam 194 seans ve 497.5 J/cm2 fototerapi almıştı. Tedavinin bitiminden 1 yıl sonra hastanın omuz bölgesinde nodüler malign melanom gelişimi saptandığı rapor edilmiştir. Bu olgu bildirisi öncesinde malign melanom ile PUVA tedavisi arasında ilişki olduğu yönünde bir veri bulunmamaktaydı.
Stern ve ark.’nın uzun süreli PUVA tedavisi ile melanom arasındaki ilişkiyi saptama amacıyla Amerika’da yaptıkları çalışmada 1975 ile 1998 yılları arasında en fazla 23 yıl takipli psoriazis tanısıyla PUVA tedavisi almış 1380 hastanın 16’ında (%1.2) 18 invaziv melanom50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavisi
uzun
malign
hasta
takip
seans


50. SAYFA ICERIGI

41
tedavisi öncesi ve sonrasında metotreksat veya başka bir immnüsüpressif ajan kullanım öyküsü yoktur.
Stern ve ark.’nın erkeklerde genital kanser riskinin PUVA ile arttığını desteklediği çalışmada psoriazis nedeniyle PUVA tedavisi almış 892 erkek hastanın ortalama 12.3 yıllık izleminde 14 (%1.5) hastada 30 genital neoplazi geliştiğini ve PUVA seans sayısının 240’ın üzerinde olmasının genital SHK riskini 16.3 kat artırdığını bildirmişlerdir (98). Aynı hastalarla yapılan takip çalışmasında devam eden 13 yılda 10 hastada daha penil ve skrotal invaziv SHK gelişimi gözlenmiş ve yüksek doz PUVA alan bireylerde riskin 52.6 kat artmış olduğu bildirilmiştir (95). Bizim çalışmamıza dahil 33 erkek hasta genital bölgesi korumalı olarak ortalama 184 seans PUVA almıştı ve yaptığımız ortalama 10 yıllık takip sonucunda hiçbirinde genital kanser vakasına rastlanmamıştır.
Abdullah ve ark. psoriazis, parapsoriazis, MF, vitiligo, kutanöz mastositoz, atopik dermatit, prurigo nodülaris, polimorf işık erüpsiyonu ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı generalize pruritus tanısı olan hastalarından oluşan 1977-1987 yılları arasında PUVA tedavisi almış, 10 yıllık takip altında olan 198 hasta ile yaptığı çalışmada 2 (%1) hastada deri malignitesi gelişimi bildirmiştir (68). Hastalardan birincisi psoriazis, psoriatik artrit, ankilozan spondilit ve Crohn hastalığı nedeniyle PUVA tedavisi ve 6 yıl süreyle azatioprin tedavisi almıştı. Bacağında SHK gelişimi gözlenen bu hastanın total PUVA dozu 1828.5 J/cm2 olarak hesaplanmıştı. Bacakta lentigo maligna gelişimi saptanan ikinci psoriazis tanılı hasta ise 375.3 J/cm2 total UVA dozunda fototerapi almıştı.
PUVA tedavisi sonrasında malign melanom oluşumu ilk kez 1984 yılında bildirilmiştir (99). Psoriazis nedeniyle 176 seans ve 419 J/cm2 PUVA almış olan bu olguda göğüste 2 adet SHK fark edilmiş, hastanın sonraki takibinde yeni SHK, 1 adet Bowen hastalığı, aktinik keratoz, PUVA lentigoları oluşmuştu. Dirençli psoriazis lezyonları nedeniyle aralıklı olarak PUVA tedavisi alan hasta 4 senede toplam 194 seans ve 497.5 J/cm2 fototerapi almıştı. Tedavinin bitiminden 1 yıl sonra hastanın omuz bölgesinde nodüler malign melanom gelişimi saptandığı rapor edilmiştir. Bu olgu bildirisi öncesinde malign melanom ile PUVA tedavisi arasında ilişki olduğu yönünde bir veri bulunmamaktaydı.
Stern ve ark.’nın uzun süreli PUVA tedavisi ile melanom arasındaki ilişkiyi saptama amacıyla Amerika’da yaptıkları çalışmada 1975 ile 1998 yılları arasında en fazla 23 yıl takipli psoriazis tanısıyla PUVA tedavisi almış 1380 hastanın 16’ında (%1.2) 18 invaziv melanom

İlgili Kaynaklar

single.php