Rat hiperhomosisteinemi modelinde kavernozal disfonksiyonun antioksidan sistem ve nitrik oksit sentaz izoenzimleri ile ilişkisi
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
RAT HİPERHOMOSİSTEİNEMİ MODELİNDE KAVERNOZAL DİSFONKSİYONUN ANTİOKSİDAN SİSTEM VE NİTRİK OKSİT SENTAZ İZOENZİMLERİ
İLE İLİŞKİSİ
Dr. TAYLAN OKSAY
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Alim KOŞAR
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1142-TU-05 proje numarası ile desteklenmiştir.
2006 – ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kent ormanı yönetim planı: - Sayfa 3
TEZ ONAYI Ömer Kamil ÖRÜCÜ tarafından hazırlanan “Kent Ormanı Yönetim Planı, Isparta Örneği” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri üyeleri önünde Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak başarı ile savunulmuştur. Danışman II. Danışman Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi Prof. Dr. Atila GÜL Süleyman Demirel ...
44-61 yaş grubu Türk kadinlarinda serum C-Reaktif Protein seviyesinin belirleyicileri - Sayfa 3
Tıp Fakültesi Dekanlığına, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Uzmanlık Tez Savunma Tarihi: 9.3.2010 Tez Danışmanı : Prof Dr M. Numan Tamer, Süleyman Demirel Üniversitesi Üye : Prof Dr Mehmet İşler, Süleyman Demirel Üniversitesi ...
Ratlarda oluşturulan depresyonda venlafaksin tedavisinin hipokampüs beyin kaynaklı büyüme faktörü üzerine etkisi - Sayfa 3
KABUL VE ONAY Tıp Fakültesi Dekanlığı’na SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Uzmanlık Tez Savunma Tarihi: 19/10/2006 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Eren, Süleyman Demirel Üniversitesi Üye: Prof. Dr. Ramazan Özcankaya, Süleyman Demirel Üniver...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
demirel
üniversitesi
tarafından
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
RAT HİPERHOMOSİSTEİNEMİ MODELİNDE KAVERNOZAL DİSFONKSİYONUN ANTİOKSİDAN SİSTEM VE NİTRİK OKSİT SENTAZ İZOENZİMLERİ
İLE İLİŞKİSİ
Dr. TAYLAN OKSAY
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Alim KOŞAR
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1142-TU-05 proje numarası ile desteklenmiştir.
2006 – ISPARTAsingle.php