Rol tabanlı anlamsal etmenler için bilgitabanı
EGE ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ (YÜKSEK LISANS TEZI)
ROL TABANLI ANLAMSAL ETMENLER IÇIN BILGITABANI
Hüseyin KIR Bilgisayar Mühendisligi Anabilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 619.01.00 Sunus Tarihi: 27.07.2009
Tez Danısmanı: Prof. Dr. Oguz DIKENELLI
Bornova-IZMIR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Protein işlev kestiriminde yapısal bilginin katkısı ve dizi geçiş olasılıkları ile peptit sınıflandırma - Sayfa 1
I˙STANBUL TEKNI˙K ÜNI˙VERSI˙TESI˙ FEN BI˙LI˙MLERI˙ ENSTI˙TÜSÜ PROTEI˙N I˙S¸ LEV KESTI˙RI˙MI˙NDE YAPISAL BI˙LGI˙NI˙N KATKISI VE DI˙ZI˙ GEÇI˙S¸ OLASILIKLARI I˙LE PEPTI˙T SINIFLANDIRMA YÜKSEK LI˙SANS TEZI˙ Eser AYGÜN Anabilim Dalı : BI˙LGI˙SAYAR MÜHENDI˙SLI˙G˘ I˙ Programı : BI˙LGI˙SAYAR MÜHENDI˙SLI˙G˘ I˙ OCAK 2009 ...
Biyometrik güvenlik sistemlerinde mahremiyet, güvenlik ve güven ilişkisinin modellenmesi - Sayfa 2
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI˙ ENSTI˙TÜSÜ MÜHENDI˙SLI˙K VE FEN BI˙LI˙MLERI˙ ENSTI˙TÜSÜ BI˙YOMETRI˙K GÜVENLI˙K SI˙STEMLERI˙NDE MAHREMI˙YET, GÜVENLI˙K VE GÜVEN I˙LI˙S¸ KI˙SI˙NI˙N MODELLENMESI˙ Alper KANAK DOKTORA TEZI˙ BI˙LGI˙SAYAR MÜHENDI˙SLI˙G˘ I˙ ANABI˙LI˙M DALI TEZ DANIS¸ MANI Prof. Dr. I˙brahim SOG˘ UKPINAR GEBZE 2013 ...
Biyometrik güvenlik sistemlerinde mahremiyet, güvenlik ve güven ilişkisinin modellenmesi - Sayfa 1
T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI˙ ENSTI˙TÜSÜ MÜHENDI˙SLI˙K VE FEN BI˙LI˙MLERI˙ ENSTI˙TÜSÜ BI˙YOMETRI˙K GÜVENLI˙K SI˙STEMLERI˙NDE MAHREMI˙YET, GÜVENLI˙K VE GÜVEN I˙LI˙S¸ KI˙SI˙NI˙N MODELLENMESI˙ Alper KANAK DOKTORA TEZI˙ BI˙LGI˙SAYAR MÜHENDI˙SLI˙G˘ I˙ ANABI˙LI˙M DALI GEBZE 2013 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bı˙lı˙mlerı˙
enstı˙tüsü
yüksek
tezı˙
dalı
lı˙sans


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ (YÜKSEK LISANS TEZI)
ROL TABANLI ANLAMSAL ETMENLER IÇIN BILGITABANI
Hüseyin KIR Bilgisayar Mühendisligi Anabilim Dalı
Bilim Dalı Kodu: 619.01.00 Sunus Tarihi: 27.07.2009
Tez Danısmanı: Prof. Dr. Oguz DIKENELLI
Bornova-IZMIR

İlgili Kaynaklarsingle.php