KISALTMALAR

AASLD AKŞ

: American Association for the Study of Liver Diseases : Açlık kan şekeri

ALT

: Alanin aminotransferaz

AST BAG

: Aspartat aminotransferaz : Bozulmuş açlık glukozu

EASL

: European Association for the Study of Liver

HBV

: Hepatit B virusu

HCV HDL LDL

: Hepatit C virusu : Yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol : Düşük dansiteli lipoprotein kolesterol

NASH

: Non alkolik steatohepatit

T. Kol

: Total kolesterol

TCA

: Trikarboksilik asit siklusu

TG : Trigliserid

Tip 2 DM : Tip 2 diyabetes mellitus

VKİ : Vücut kitle indeksi

-KG

: Alfa ketoglutarat

xi11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ile kriptojenik karaciğer sirozu tanılı hastaların histopatolojik ve metabolik özelliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 13
KISALTMALAR LİSTESİ AKŞ : Açlık kan şekeri ALP : Alkalen fosfataz ALT : Alanin aminotransferaz ANA : Antinükleer antikor AMA : Antimitokondriyal antikor AST : Aspartat aminotransferaz ATP : Adenozin trifosfat BT : Bilgisayarlı tomografi CYP2E1 : Sitokrom P450 DM : Diyabetes mellitus GGT : Gama glutamil transpeptidaz HAİ : Histolojik aktivite indeksi HBV : Hepatit B virusu HCV : Hepatit C virusu H...
Kronik hepatit B'li hastalar ile hepatit B'ye karşı spontan bağışıklık kazanan kişiler arasında programlanmış hücre ölüm geni polimorfizimlerinin sıklıklarının ve etkilerinin gösterilmesi - Sayfa 9
KISALTMALAR AASLD AFP ANOVA APASL Bcl-xl ccc-DNA CTL DC DM DNA dNTP EASL EDTA GM-CSF HAİ HbcAg HBeAg HBsAg HBV HCV HDL HIV HPLC HSK LCMV LDL MHC MS : American Association for the Study of Liver Diseases : Alfa feto protein : Varyansların Homojenliği Testi : Asian Pacific Association for the Study of the Liver : B-cell lymphoma-extra large : Kovalent kapalı sirküle deoksiribonükleik asit : Si...
Nonalkolik karaciğer yağlanması olan hastaların beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi - Sayfa 10
SİMGELER DİZİNİ AASLD American Association For The Study of Liver Diseases ADA Amerikan Diyabet Birliği ALP Alkalen Fosfataz ALT Alanin Aminotransferaz AMA Anti-Mitokondrial Antikor ANA Anti-Nükleer Antikor Anti HCV Hepatit C Antikoru ASH Alkolik Karaciğer Yağlanması AST Aspartat Aminotransferaz ATP III Erişkin Tedavi Panel III AYKH Alkolik ...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

indeksi
lipoprotein
aspartat
kısaltmalar
düşük
yüksek


11. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR

AASLD AKŞ

: American Association for the Study of Liver Diseases : Açlık kan şekeri

ALT

: Alanin aminotransferaz

AST BAG

: Aspartat aminotransferaz : Bozulmuş açlık glukozu

EASL

: European Association for the Study of Liver

HBV

: Hepatit B virusu

HCV HDL LDL

: Hepatit C virusu : Yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol : Düşük dansiteli lipoprotein kolesterol

NASH

: Non alkolik steatohepatit

T. Kol

: Total kolesterol

TCA

: Trikarboksilik asit siklusu

TG : Trigliserid

Tip 2 DM : Tip 2 diyabetes mellitus

VKİ : Vücut kitle indeksi

-KG

: Alfa ketoglutarat

xi

İlgili Kaynaklarsingle.php