3. BİREYLER VE YÖNTEM
3.1. Çalışmaya alınan bireyler ve çalışma dışında bırakma kriterleri
Bu çalışmada birincil amaç Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezine donör adayı olarak ve polikliniklere check-up amacıyla başvuran ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerde serum ALT seviyesinin ne olduğunun saptanması, ikincil amaç olarak ise bu vakalarda serum ALT seviyesini etkileyen faktörlerin neler olduğunun araştırılması idi.
Bu amaçla Haziran 2007 ve Haziran 2010 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezi ve polikliniklerine başvuran toplam 884 kan bankası donörü ve sağlıklı bireyin yaş, cinsiyet, alkol, sigara kullanımları, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküleri gibi demografik özellikleri ile boyları ve vücut ağırlıkları kaydedildi.
Çalışma dışında bırakma kriterleri
Daha öncesinden bilinen; 1. Diyabetes mellitus, 2. Koroner arter hastalığı, 3. Hipertansiyon, 4. Hiperlipidemi, 5. Geçirilmiş veya aktif karaciğer hastalığı 6. Karaciğer fonksiyonlarını bozacak ilaç kullanımı ve 7. Düzenli alkol kullanımı olanlar çalışmaya dahil edilmedi.
Çalışmaya katılan tüm bireylere Ufuk Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış bilgilendirilmiş olur formu okutulup imzalatıldı.
Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda yeni tanı alan diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve karaciğer hastalığı olan 55
1526. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mitral Anuler Kalsifikasyonu Olan ve Olmayan Hastalarda Kalp Hızı değişkenliğinin Karşılaştırılması - Sayfa 29
3. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışma, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda Haziran 2009 ile Kasım 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya alınan kişiler Kardiyoloji Anabilim Dalına muhtelif nedenlerle başvuran hastalar arasından seçilmiştir. Çalışma boyunca Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi ve Holter birimi ekipmanları kullanıldı. Çalışma pro...
Yeni tanı primer hipertansif hastalarda oksidatif DNA hasarı göstergesi olan 8-hidroksi 2'deoksi guanozin (8-OHdG) düzeyleri ve angiotensin II (AT 1 ) reseptör antegonisti olmesartan tedavisinin 8-OHdG üzerine akut etkisi - Sayfa 41
GEREÇ ve YÖNTEMLER Hastalar ve Kontrol Grubu: Demografik Yapı Çalışma için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan B.30.2.MEÜ.0.01.00.06/59 sayılı onay yazısı alındı. Çalışmaya alınan tüm bireyler çalışma hakkında bilgilendirildi. Çalışmada hasta ve kontrol grubu olarak iki grup ile gerçekleştirildi. Hasta grubuna, 2006-2008 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ...
Hepatit B'nin kronikleşmesinde paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 31
Kronik Hepatit B (73): 1. HBsAg 6 aydan fazla pozitif, 2. HBV DNA > 2.000 IU/ml 3. Sürekli veya intermittan transaminaz yüksekliği 4. Karaciğer biyopsisinde orta ya da yüksek nekroinflamasyon görülmesi Kontrol Grubu: Kontrol grubu olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin farklı polikliniklerine ve kan bankasına başvuran 15-65 yaş aralığındaki sağlıklı erişkinler...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
çalışmaya
koroner
çalışma
arter
hastalığı


26. SAYFA ICERIGI

3. BİREYLER VE YÖNTEM
3.1. Çalışmaya alınan bireyler ve çalışma dışında bırakma kriterleri
Bu çalışmada birincil amaç Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezine donör adayı olarak ve polikliniklere check-up amacıyla başvuran ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerde serum ALT seviyesinin ne olduğunun saptanması, ikincil amaç olarak ise bu vakalarda serum ALT seviyesini etkileyen faktörlerin neler olduğunun araştırılması idi.
Bu amaçla Haziran 2007 ve Haziran 2010 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezi ve polikliniklerine başvuran toplam 884 kan bankası donörü ve sağlıklı bireyin yaş, cinsiyet, alkol, sigara kullanımları, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküleri gibi demografik özellikleri ile boyları ve vücut ağırlıkları kaydedildi.
Çalışma dışında bırakma kriterleri
Daha öncesinden bilinen; 1. Diyabetes mellitus, 2. Koroner arter hastalığı, 3. Hipertansiyon, 4. Hiperlipidemi, 5. Geçirilmiş veya aktif karaciğer hastalığı 6. Karaciğer fonksiyonlarını bozacak ilaç kullanımı ve 7. Düzenli alkol kullanımı olanlar çalışmaya dahil edilmedi.
Çalışmaya katılan tüm bireylere Ufuk Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış bilgilendirilmiş olur formu okutulup imzalatıldı.
Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda yeni tanı alan diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve karaciğer hastalığı olan 55
15

İlgili Kaynaklarsingle.php