birey de ikinci değerlendirme sonrasında çalışma dışında bırakıldı. Çalışmaya alınma kriterlerini sağlayan toplam 829 birey ile ilk değerlendirmeler yapıldı.
Bireylerin tamamında ROCHE Cobas İntegra 400 plus otoanalizer kullanılarak enzimatik, kolorimetrik yöntem ile serum AKŞ, ALT, total kolesterol (T Kol), yüksek dansiteli kolesterol lipoprotein (HDL), düşük dansiteli kolesterol lipoprotein (LDL) ve trigliserid (TG) düzeyleri saptandı. ROCHE Eleccys 2010 otoanalizer kullanılarak elektrokemilüminesans yöntemi ile HBsAg seviyesi ve ELİSA metodu, sandwich immunoassay yöntemi ile HCV serolojilerine bakıldı, boy ve vücut ağırlığı değerleri kullanılarak VKİ hesaplandı.
VKİ hastanın kilogram olarak vücut ağırlığının, metre olarak boyunun karesine bölünmesi yöntemi ile hesaplandı. VKİnin 18,5-25 kg/m2 arasında olması sağlıklı kilo olarak kabul edildi.
Polikliniklere kontrol amaçlı başvuran bireylerde ek olarak hepatobilier ultrasonografi yapılarak hepatosteatoz varlığı araştırıldı.
3.2. İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizler SPSS for Windows version 16.0 programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenler ortalama, standart sapma, median (ortanca), minimum ve maksimum değerler ile nitel değişkenler ise sayı ve yüzde ile gösterildi. Gruplar arasında sayısal değişkenler bakımından farklılık olup olmadığı için student-t testi ile incelendi. Nitel değişkenler bakımından gruplar arasında farklılık varlığı ise ki kare testi ile değerlendirildi. P değerinin 0,05den düşük olması istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
829 kişilik grupta öncelikle cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tanımlayıcı özellikler (ortalama yaş, cinsiyet, VKİ, serum AKŞ, T.Kol, LDL, HDL, TG ve ALT düzeyleri) değerlendirildi. Serum ALT seviyesini etkileyen faktörleri belirlemek
1627. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Antalya ilinde yaşayan obezite tanılı bireylerin zeytinyağı ve gıda tüketim alışkanlıklarının kan lipit profillerine etkisinin saptanması - Sayfa 37
BÖLÜM 3- MATERYAL VE YÖNTEM ÖZEN UYSAL tüketim kayıtları alınmıştır (Ek 3). 24 saatlik besin tüketim kaydı, bireylerin son 24 saatte yedikleri ve içtikleri tüm besinlerin miktarlarıyla birlikte, hatırlatma yöntemi ile kaydedilmesini içermektedir. 3.4. Kan Örneklerinde Yapılan Klinik Analizler Daha önce uzman doktor istemi ile hastalardan 12 saatlik açlık sonrası alınmış kan örneklerinden öl...
Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan sitagliptinin glisemik kontrol, insülin direnci ve immün fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi - Sayfa 29
sistemik muayene yapılarak kan basıncı ölçümü ve vücut ağırlığı tayini yapıldı. VKİ vücut ağırlığı (kg) boyun metre cinsinden karesine bölünerek hesaplandı. Tüm hastalar diyet uzmanına yönlendirilerek, %50 KH, %30 yağ ve %20 proteinden oluşan, ideal kiloya uygun kalori içeren tıbbi beslenme tedavisine alındı. Hastaların yaş, cinsiyet ve diyabet tanı süresi gibi demografik özellikleri kayıt edildi...
Esansiyel hipertansiyonda adiponektin düzeylerinin Hs-CRP, mikroalbuminüri ve biyokimyasal parametreler ile ilişkisi - Sayfa 17
2 deneysel çalışmalar, plazma adiponektin seviyesinin; vücut kitle indeksi (VKİ), total kolesterol (T. Kol), trigliserit (Tg), açlık kan şekeri (AKŞ), açlık insülini, apolipoprotein B (apo B) ve apolipoprotein E (apo E) ile negatif; HDL-C (yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol) ve apolipoprotein A-I (apo A-I) ile pozitif korele olduğunu göstermiştir. Ayrıca, erkek cinsiyette, obezitede, Tip 2 D...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kolesterol
total
vücut
yüksek
trigliserid
dansiteli


27. SAYFA ICERIGI

birey de ikinci değerlendirme sonrasında çalışma dışında bırakıldı. Çalışmaya alınma kriterlerini sağlayan toplam 829 birey ile ilk değerlendirmeler yapıldı.
Bireylerin tamamında ROCHE Cobas İntegra 400 plus otoanalizer kullanılarak enzimatik, kolorimetrik yöntem ile serum AKŞ, ALT, total kolesterol (T Kol), yüksek dansiteli kolesterol lipoprotein (HDL), düşük dansiteli kolesterol lipoprotein (LDL) ve trigliserid (TG) düzeyleri saptandı. ROCHE Eleccys 2010 otoanalizer kullanılarak elektrokemilüminesans yöntemi ile HBsAg seviyesi ve ELİSA metodu, sandwich immunoassay yöntemi ile HCV serolojilerine bakıldı, boy ve vücut ağırlığı değerleri kullanılarak VKİ hesaplandı.
VKİ hastanın kilogram olarak vücut ağırlığının, metre olarak boyunun karesine bölünmesi yöntemi ile hesaplandı. VKİnin 18,5-25 kg/m2 arasında olması sağlıklı kilo olarak kabul edildi.
Polikliniklere kontrol amaçlı başvuran bireylerde ek olarak hepatobilier ultrasonografi yapılarak hepatosteatoz varlığı araştırıldı.
3.2. İstatistiksel analiz
İstatistiksel analizler SPSS for Windows version 16.0 programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenler ortalama, standart sapma, median (ortanca), minimum ve maksimum değerler ile nitel değişkenler ise sayı ve yüzde ile gösterildi. Gruplar arasında sayısal değişkenler bakımından farklılık olup olmadığı için student-t testi ile incelendi. Nitel değişkenler bakımından gruplar arasında farklılık varlığı ise ki kare testi ile değerlendirildi. P değerinin 0,05den düşük olması istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
829 kişilik grupta öncelikle cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tanımlayıcı özellikler (ortalama yaş, cinsiyet, VKİ, serum AKŞ, T.Kol, LDL, HDL, TG ve ALT düzeyleri) değerlendirildi. Serum ALT seviyesini etkileyen faktörleri belirlemek
16

İlgili Kaynaklarsingle.php