4. BULGULAR
4.1.Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri
Çalışmaya dahil edilen toplam 829 bireyin yaş ortalaması 33,11 10,54 yıl idi. Vakaların % 51,20 si erkek (n=425), ortalama VKİ 24,60 3,98 kg/m2, ortalama total kolesterol düzeyleri 188,69 45,05 mg/dl ve ortalama kan şekeri düzeyleri 88,87 7,50 mg/dl idi. Bireyler cinsiyetlerine göre sınıflandırılmaksızın değerlendirildiğinde ortalama serum ALT düzeyleri 17,72 8,57 U/L ve serum ALT seviyesinin normal aralığı (5 % – 95 %) ise 7,92 – 35,95 U/L olarak bulundu. ALT için normalin üst sınırı 35,95 U/L idi (Tablo 4.1).

Tablo 4.1. Çalışmaya alınan bireylerin özellikleri

Bireylerin Özellikleri
Cinsiyet (Erkek/Toplam) Sigara kullanımı Alkol kullanımı Yaş(yıl) VKİ (kg/m2) Kan şekeri (mg/dL) Total Kolesterol (mg/dL) ALT (U/L) Normal aralık (5 % – 95 %)

n=829
409/798 (% 51,20 ) 90/193 ( % 33,35 ) 10/273 ( % 4,25 ) 33,11 10,54 24,60 3,98 88,87 7,50 mg/dl 188,69 45,05 mg/dl 17,72 8,57 U/L
7,92 – 35,95 U/L

Çalışmaya katılan bireylerin % 51,2 si erkek, % 48.8 i kadındı, sigara ve alkol kullanma oranı ise sırasıyla % 33,35 ve % 4,25 idi (Grafik 4.1, 4.2, 4.3).

19



30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastalarda etiyolojik faktörlerin araştırılması - Sayfa 47
Tablo 10. Hepatosteatoz derecesine göre hastaların ortalama laboratuvar değerleri: Değişkenler Grade I Hepatosteatoz Grade II Hepatosteatoz Grade III Hepatosteatoz Yaş (yıl) Cinsiyet (n, K/E) Trigliserid (mg/dl) T. klosterol(mg/dl) LDL(mg/dl) HDL (mg/dl VLDL (mg/dl) AST(U/L) ALT (U/L) ALP(U/L) GGT(U/L) T. Blirubin(mg/dl) İ. Blirubin (mg/dl) D. Blirubin(mg/dl) T. protein(mg/dl) Album...
Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastalarda etiyolojik faktörlerin araştırılması - Sayfa 45
hesaplandı. Stetatohepatitli erkek hastaların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 29,57±5,82 kg/m2, kadınların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 31,67±6,92 kg/m2 olarak hesaplandı. Tüm hastaların (n=112) ortalama açlık kan şekeri 104,3±25,18 mg/dl, total kolesterol düzeyi 208,8±36,5 mg/dl, trigliserid düzeyi 200,4±102,5 mg/dl, LDL 125,3±33,5 mg/dl, HDL 43,13±9,56 mg/dl, VLDL 38,88±18,6 mg/dl, ins...
Altmışbeş yaş ve üstü popülasyonda inflamasyon ile arteryel sertliğin ilişkisi - Sayfa 31
4. BULGULAR 4.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri Çalışmaya 487’si erkek (%50,4) ve 479’u kadın (%49,6) toplam 966 vaka alındı. Katılımcıların ortalama yaşı 70.2±6.4 (55-101) idi. Tablo 4.1 de katılımcıların genel karakteristik özellikleri ve laboratuvar değerleri verilmiştir. Çalışmamızda katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; 55-64 yaş arası 136 kişi (%14), 65-74 yaş arası ...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mgdl
ortalama
çalışmaya
kolesterol
bulgular
erkek


30. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
4.1.Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri
Çalışmaya dahil edilen toplam 829 bireyin yaş ortalaması 33,11 10,54 yıl idi. Vakaların % 51,20 si erkek (n=425), ortalama VKİ 24,60 3,98 kg/m2, ortalama total kolesterol düzeyleri 188,69 45,05 mg/dl ve ortalama kan şekeri düzeyleri 88,87 7,50 mg/dl idi. Bireyler cinsiyetlerine göre sınıflandırılmaksızın değerlendirildiğinde ortalama serum ALT düzeyleri 17,72 8,57 U/L ve serum ALT seviyesinin normal aralığı (5 % – 95 %) ise 7,92 – 35,95 U/L olarak bulundu. ALT için normalin üst sınırı 35,95 U/L idi (Tablo 4.1).

Tablo 4.1. Çalışmaya alınan bireylerin özellikleri

Bireylerin Özellikleri
Cinsiyet (Erkek/Toplam) Sigara kullanımı Alkol kullanımı Yaş(yıl) VKİ (kg/m2) Kan şekeri (mg/dL) Total Kolesterol (mg/dL) ALT (U/L) Normal aralık (5 % – 95 %)

n=829
409/798 (% 51,20 ) 90/193 ( % 33,35 ) 10/273 ( % 4,25 ) 33,11 10,54 24,60 3,98 88,87 7,50 mg/dl 188,69 45,05 mg/dl 17,72 8,57 U/L
7,92 – 35,95 U/L

Çalışmaya katılan bireylerin % 51,2 si erkek, % 48.8 i kadındı, sigara ve alkol kullanma oranı ise sırasıyla % 33,35 ve % 4,25 idi (Grafik 4.1, 4.2, 4.3).

19

İlgili Kaynaklar







single.php